საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/10/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.130.016119
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
22/10/2014
ვებგვერდი, 29/10/2014
010250020.35.130.016119
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/10/2014 - 17/02/2015)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №42

2014 წლის 22 ოქტომბერი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
საჩხერის მუნიციპალიტეტი დაიყოს 13 ადმინისტრაციულ ერთეულად დანართი №1  შესაბამისად. 
მუხლი 2
დამტკიცდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვრები დანართი №2   შესაბამისად. 

 

მუხლი 3
დამტკიცდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ბეჭდების ნიმუშები  დანართი №3 შესაბამისად. 
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ნადირაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.