შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/11/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 03/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.35.135.016111
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
31/10/2014
ვებგვერდი, 06/11/2014
010320000.35.135.016111
შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/11/2014 - 28/07/2017)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2014 წლის 31 ოქტომბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.დ“ და "დ.ე" ქვეპუნქტების საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 ნოემბრის №17 დადგენილება (გამოქვეყნებული ვებგვერდი, matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010320000.35.135.016063).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძედანართი
შუახევის უნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მსამსახურეთა 
თანამდებობრივი   სარგოები

 


თანამდებობათა დასახელება თანამდებობრივი სარგო
(ლარი)
მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი
1 მუნიციპალიტეტის გამგებელი 2650
2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1320
3 გამგებლის მოადგილე 1300
წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირი
4 სამსახურის უფროსი 1000
უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი
5 განყოფილების უფროსი 810
6 გამგებლის წარმომადგენელი 790
7 გამგებლის თანაშემწე 790
8 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ცვლის უფროსი  790
9 მთავარი სპეციალისტი 560
10 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი  560
უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი
11 წამყვანი სპეციალისტი 530
12 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი – უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი 530
13 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის მეხანძრე, მეხანძრე მძღოლი – უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი 530
14 დამხმარე მოსამსახურე – მძღოლი 500
15 დამხმარე მოსამსახურე – დამლაგებელი 460

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.