გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/02/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/03/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 08/02/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.35.161.016221
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
26/02/2015
ვებგვერდი, 02/03/2015
010320000.35.161.016221
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (02/03/2015 - 05/02/2016)

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2015 წლის 26 თებერვალი

ქ. გარდაბანი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების შესაბამისად,  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგო   (ლარში)

1

საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი

                    2650

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

                    1700

3

გამგებლის მოადგილე

                    1300

4

საკრებულოს აპარატის უფროსი, გამგეობის სამსახურის უფროსი  

                    1000

5

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

                    1350

6

სამსახურის უფროსის მოადგილე,

თვითმმართველ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი

                  

      900

7

საკრებულოს, გამგეობის განყოფილების უფროსი

                      810

8

საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე, გამგებლის თანაშემწე

                      790

9

მთავარი სპეციალისტი

                      560

10

წამყვანი სპეციალისტი

                      545

11

უფროსი  სპეციალისტი

                      530

12

სპეციალისტი

                      515

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის №34 დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 4
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციულ-საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით უშუალო ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.