„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 86
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016296
86
25/03/2015
ვებგვერდი, 27/03/2015
190020020.35.123.016296
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №86

2015 წლის 25 მარტი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო :

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის N45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 16.07.2014. 190020020.35.123.016255), კერძოდ, დადგენილების დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

/დანართი დადგენილებას თან ერთვის/

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თავმჯდომარის მოადგილებექა ყანჩელიდანართი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის შესახებ


თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი განაკვეთი ლარებში

 

მთავარი საჯარო თანამდებობა

 

1.

ქალაქ ქუთაისის მერი

2750

2.

მერის პირველი მოადგილე

2100

3.

მერის მოადგილე

2050

 

წამყვანი საჯარო თანამდებობა

 

4.

სამსახურის უფროსი

1700

5.

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1250

6.

მერის მრჩეველი

1200

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა

 

7.

განყოფილების უფროსი

1000

8.

მერის თანაშემწე

900

9.

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

950

10.

მთავარი სპეციალისტი (მათ შორის დამხმარე მოსამსახურე)

700

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობა

 

11.

წამყვანი სპეციასლისტი (მათ შორის დამხმარე მოსამსახურე)

650

12.

უფროსი სპეციალისტი (მათ შორის დამხმარე მოსამსახურე)

600

13.

სპეცისლისტი (მათ შორის დამხმარე მოსამსახურე)

550

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.