საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 785
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 11/06/1986
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 785, 30/06/1986
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
785
11/06/1986
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 785, 30/06/1986
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

„უშრომელი შემოსავლის მიღებასთან ბრძოლის გაძლიერების შესახებ“ სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1986 წლის 23 მაისის ბრძანებულების შესაბამისად, აგრეთვე სსრ კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

შეტანილ იქნეს ცვლილებანი და დამატებანი საქართველოს სსრ შემდეგ საკანონმდებლო აქტებში:

IV. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხლი №421; 1985 წ., №5, მუხ.157; №8, მუხ. 277; №10, მუხ. 376; 1986წ., №4, მუხ. 89):

1. 27-ე მუხლის მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ცალკეულ სახეობათა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის ამაღლების საჭიროებისას საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით შეიძლება დაწესდეს ჯარიმა მოქალაქეთა მიმართ ორმოცდაათ მანეთამდე და თანამდებობის პირთა მიმართ ას მანეთამდე, სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით მოქალაქეთა მიმართ ას მანეთამდე და თანამდებობის პირთა მიმართ – ორას მანეთამდე, ხოლო ანგარებითი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის – მოქალაქეთა მიმართ ორას მანეთამდე და თანამდებობის პირთა მიმართ – სამას მანეთამდე..

2. 50-ე მუხლში სიტყვები „ოციდან ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით „ოციდან ორას მანეთამდე..

3. დაემატოს კოდექსს შემდეგი შინაარსის 501, 961, 1581, 1641, 1681, 1721 მუხლები:

     „მუხლი 501. საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციისათვის დანაშაულით მიყენებული ქონებრივი ზარალის ანაზღაურებისაგან თავის არიდება

საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციისათვის დანაშაულით მიყენებული ქონებრივი ზარალის ანაზღაურებისაგან თავის არიდება იმ პირის მიერ, რომელიც სასამართლოს განაჩენით ან გადაწყვეტილებით მოვალეა აანაზღაუროს ასეთი ზარალი,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით..

    „მუხლი 961. ყოფა-ცხოვრებაში ენერგიით ან გაზით სარგებლობის წესების დარღვევა

ელექტრონული ან თბოენერგიის, ანდა გაზის თვითნებური გამოყენება ანგარებითი მიზნით, აგრეთვე ყოფა-ცხოვრებაში ელექტრონული ან თბოენერგიის, ანდა გაზით სარგებლობის წესების დარღვევა, რასაც არსებითი ზიანი არ მოჰყოლია,

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე..

    „მუხლი 1581. სამშენებლო მასალების შეძენის წესის დარღვევა

მოქალაქეთა მიერ სხვა მოქალაქეებისაგან სამშენებლო მასალების შეძენის (ყიდვა-გაყიდვის, გაცვლის, ჩუქების) დადგენილი წესის დარღვევა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, უკანონოდ შეძენილი სამშენებლო მასალის კონფისკაციით ან უამისოდ..

    „მუხლი 1641. შემოსავლის შესახებ დეკლარაციის შეტანისაგან თავის არიდება

თავის არიდება შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვის, ან ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობის შემოსავლის ანდა საშემოსავლო გადასახადის დასაბეგრი სხვაგვარი შემოსავლის შესახებ დეკლარაციის შეტანისაგან და სხვა შემთხვევებშიც, როდესაც დეკლარაციის შეტანა კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული, ან დეკლარაციის არადროული შეტანა, ანდა მასში წინასწარ შეცნობით დამახინჯებული მონაცემების ჩვენება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას მანეთამდე..

    „მუხლი 1681. მოქალაქეთა მიერ შინ დაყენებული ისეთი ღვინის გაყიდვა, რომელიც მაგარ სპირტიან სასმელებს არ განეკუთვნება

მოქალაქეთა მიერ შინ დაყენებული ისეთი ღვინის გაყიდვა, რომელიც მაგარ სპირტიან სასმელებს არ განეკუთვნება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათ მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებიდან ერთი წლის განმავლობაში ან არაერთგზის, ან დიდი ოდენობით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე, შინ დაყენებული ღვინის კონფისკაციით..

     „მუხლი 1721. შეჯიბრებებზე ფსონის მიღება კერძო პირების მიერ

სპორტულ ან სხვა შეჯიბრებებზე ფსონის მიღება კერძო პირების მიერ,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თამაშში ფსონად ჩასული ფულის, ნივთებისა და სხვა ფასეულობის კონფისკაციით ან უამისოდ..

4. 127-ე, 160-ე, 164-ე და 165-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 127. სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანების ან მექანიზმების ანგარებითი მიზნით გამოყენება

საწარმოების, დაწესებულებების, ორგანიზაციების კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანების ან მექანიზმების თვითნებური გამოყენება ანგარებითი მიზნით,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე, თანამდებობის პირათა – ორას მანეთამდე, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების დაჯარიმებას ას მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთ წლამდე.

მოქალაქეთა მიერ პირადი საკუთრების უფლებით კუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებათა ანგარებითი მიზნით გამოყენება, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთ წლამდე..

     „მუხლი 160. სახელმწიფო ან კოოპერაციულ მაღაზიებში პურისა და კვების სხვა პროდუქტების შესყიდვა პირუტყვისა და ფრინველის გამოსაკვებად

სახელმწიფო ან კოოპერაციულ მაღაზიებში გამომცხვარი პურის, ფქვილის, ბურღულის და კვების სხვა პროდუქტების შესყიდვა პირუტყვისა და ფრინველის გამოსაკვებად, აგრეთვე პირუტყვისა და ფრინველის გამოკვება მაღაზიებში ნაყიდი გამომცხვარი პურით, ფქვილით, ბურღულითა და კვების სხვა პროდუქტებით, -

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას მანეთამდე.

     „მუხლი 164. შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვისა და სხვა ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობის წესის დარღვევა

შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვისა და სხვა ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობის წესის დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას მანეთამდე, დამზადებული პროდუქციის, წარმოების იარაღებისა და ნედლეულის კონფისკაციით ან უამისოდ..

     „მუხლი 165. აკრძალული სახეობის ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობა

შინამრეწველურ-ხელოსნური რეწვა ან სხვა ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობა, რომელთა მიმართ არსებობს სპეციალური აკრძალვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას მანეთამდე, დამზადებული პროდუქციის, წარმოების იარაღებისა და ნედლეულის კონფისკაციით..

5. 150-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

6. 205-ე მუხლის:

პირველ ნაწილს ციფრების „103-1051 შემდეგ დაემატოს სიტყვები „127-ე მუხლით (გარდა მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების საქმეებისა), ციფრების „155-158-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1581; ციფრის „164-ე“ შემდეგ დაემატოს ციფრი „1641; ციფრის „167-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1681;

მეორე ნაწილში ციფრი „97-ე შეიცვალოს ციფრებით „961, 97-ე; სიტყვების „105-ე მუხლებით შემდეგ დაემატოს სიტყვები „127-ე მუხლით (გარდა მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების საქმეებისა); ციფრების „155-157-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1581; ციფრის „167-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1681.

7. 206-ე მუხლში ციფრი „97-ე შეიცვალოს სიტყვებით „97-ე მუხლით, 127-ე მუხლით (გარდა მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების საქმეებისა); ციფრის „156-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1581, ციფრის „167-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „1681.

8. 208-ე მუხლს ციფრის „50-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი „501, ხოლო ციფრის „166-ეშემდეგ – ციფრი „1721.

9. 209-ე მუხლის:

პირველ ნაწილში სიტყვები „116-130-ე მუხლებით შეიცვალოს სიტყვებით „116-126-ე მუხლებით, 127-ე მუხლით (მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების საქმეებისა), 128-130-ე;

მეორე ნაწილის მეორე პუნქტში სიტყვები „126-ე, 127-ე მუხლებით შეიცვალოს სიტყვებით „126-ე მუხლით, 127-ე მუხლით (მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების შესახებ).

10. 295-ე მუხლის მეორე აბზაცში ციფრები 142-ე, 154-ე, 159-ე, 164-ე, 165-ე შეიცვალოს ციფრებით „142-ე, 154-ე, 1581, 159-ე, 164-ე, 165-ე, 1681, 1721.

6. ეს ბრძანებულება სამოქმედოდ იქნეს შემოღებული 1986 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი თ. ლაშქარაშვილი.

თბილისი,

1986 წლის 11 ივნისი.

№785XI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.