საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 903
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 23/09/1986
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 10, 30/09/1986
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.019
  • Word
903
23/09/1986
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 10, 30/09/1986
020.000.000.05.001.000.019
საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებათა შეტანის შესახებ

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421):

1. 177-ე მუხლში სიტყვები „მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა – ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით „მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა – ას მანეთამდე.

2. 210-ე მუხლის მეორე ნაწილის პირველი, მეორე და მესამე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1) სსრ კავშირის სახანძრო ზედამხედველობის მთავარ სახელმწიფო ინსპექტორს და მის მოადგილეებს, საქართველოს სსრ სახანძრო ზედამხედველობის მთავარ სახელმწიფო ინსპექტორს და მის მოადგილეებს – თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ას მანეთამდე, მოქალაქეთა – ორმოცდაათ მანეთამდე;

2) სახანძრო ზედამხედველობის უფროს სახელმწიფო ინსპექტორებს – თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ოთხმოც მანეთამდე, მოქალაქეთა – ოცდახუთ მანეთამდე;

3) სახანძრო ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორებს – თანამდებობის პირთა დაჯარიმებისა ორმოც მანეთამდე, მოქალაქეთა – ათ მანეთამდე.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი თ. ლაშქარაშვილი

თბილისი,

1986 წლის 23 სექტემბერი.

№903_XI

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.