საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 656
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/02/1995
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 27-30, 23/02/1995
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.000.096
  • Word
656
23/02/1995
საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 27-30, 23/02/1995
080.000.000.05.001.000.096
საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი

საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

შეტანილ იქნეს საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

III. 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421):

1. 178-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 178. სავალუტო ოპერაციების წესების დარღვევა

ლიცენზიის გარეშე სავალუტო ოპერაციების წარმოება ან მომსახურება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ორმოცდაათი მინიმალური ოდენობით, თანამდებობის პირთა სამოცდაათი მინიმალური ოდენობით, ხოლო თუ საქმის გარემოების მიხედვით, დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით, ამ ზომის გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად,

ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით ოცდაათ დღემდე.

უცხოური ვალუტის საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებულ ოფიციალურ ფულად ერთეულზე (კუპონზე) გაცვლაზე უარის თქმა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ოთხმოცი მინიმალური ოდენობით, ხოლო თუ საქმის გარემოების მიხედვით, დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით, ამ ზომის გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად,

ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით ოცდაათ დღემდე“.

2. 208-ე მუხლში ციფრის „1772“ შემდეგ დაემატოს ციფრი „178-ე“.

3. 239-ე მუხლის მეთხუთმეტე ნაწილში ციფრები „153-ე, 158-ე“ შეიცვალოს ციფრებით „153-ე, 1531, 158-ე, 178-ე“.

4. 252-ე მუხლის მეორე ნაწილში ციფრის „158-ე“ შემდეგ დაემატოს ციფრი „178-ე“.

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სახელმწიფოს მეთაური ე. შევარდნაძე.

საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ვ. გოგუაძე.

თბილისი,

1995 წლის 23 თებერვალი.

№656Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.