საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1212
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 12/04/2005
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 270.090.000.05.001.001.769
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1212
25/03/2005
სსმ, 13, 12/04/2005
270.090.000.05.001.001.769
საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 22.12.2017, №1825)

 

საქართველოს კანონი

საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ

 

     მუხლი 1.

საქართველოს პარლამენტის წევრის ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი განისაზღვროს 2 000 ლარის ოდენობით.

საქართველოს 2007 წლის 28 დეკემბრის კანონი №5666-სსმI, №50, 29.12.2007წ., მუხ440

    მუხლი 2.

  ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ“ (1996 წლის 21 თებერვლის №116) საქართველოს კანონი.

    მუხლი 3.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 მარტი.

№1212-Iს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.