არყის შინ გამოხდისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
არყის შინ გამოხდისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1304
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 19/06/1987
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 6, 30/06/1987
სარეგისტრაციო კოდი 020.080.000.05.001.000.022
  • Word
1304
19/06/1987
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 6, 30/06/1987
020.080.000.05.001.000.022
არყის შინ გამოხდისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

არყის შინ გამოხდისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

(ამონარიდი)

 „არყის შინ გამოხდისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ“ სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 29 მაისის ბრძანებულების შესაბამისად საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

შეტანილ იქნეს საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებში შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421; 1985წ., №10, მუხ. 370; 1986წ., №6, მუხ. 140):

დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1671 მუხლი:

     „მუხლი 1671. გასაღების მიზნის გარეშე შინნახადი არყის ან სხვა მაგარი სპირტიანი სასმელების შინ გამოხდა ან შენახვა, აგრეთვე მათი გამოსახდელი აპარატების დამზადება ან შენახვა

გასაღების მიზნის გარეშე შინნახადი არყის, ჭაჭის, არაკას, თუთის არყის, ბრაგის ან სხვა მაგარი სპირტიანი სასმელების შინ გამოხდა ან შენახვა, გასაღების მიზნის გარეშე მათი გამოსახდელი აპარატების დამზადება ან შენახვა, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან სამას მანეთამდე“;

205-ე მუხლის მეორე ნაწილსა და 206-ე მუხლში სიტყვები „168-ე მუხლით და“ შეიცვალოს სიტყვებით „1671 და 168-ე მუხლებით“;

209-ე მუხლის პირველ ნაწილს ციფრის „166-ე“ შემდეგ დაემატოს ციფრი „1671“, ხოლო პირველი პუნქტის პირველსა და მეორე აბზაცებში სიტყვები „168-ე მუხლით“ შეიცვალოს სიტყვებით „1671 და 168-ე მუხლებით“;

249-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს სიტყვები: „შინნახად არაყს და სხვა მაგარ სპირტიან სასმელებს, მათ გამოსახდელ აპარატებს საქმის განხილვის შემდეგ გაანადგურებენ“;

269-ე მუხლს ციფრის „166-ე“ შემდეგ დაემატოს ციფრი „1671“.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ. კვარაცხელია

თბილისი,

1987 წლის 19 ივნისი.

№1304_XI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.