საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო, შრომა-გასწორების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო, შრომა-გასწორების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1531
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 21/12/1987
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12, 31/12/1987
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.000.029
  • Word
1531
21/12/1987
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12, 31/12/1987
080.000.000.05.001.000.029
საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო, შრომა-გასწორების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო, შრომა-გასწორების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

IV. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებული საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) 176-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 176. შრომა-გასწორების დაწესებულებებში, საგამოძიებო იზოლატორებში, შრომა-აღმზრდელობით, სამკურნალო-შრომით და სამკურნალო-აღმზრდელობით პროფილაქტორიუმებში მოთავსებული პირებისათვის აკრძალული საგნების უკანონოდ გადაცემა

შრომა-გასწორების დაწესებულებებში, საგამოძიებო იზოლატორებში, შრომა-აღმზრდელობით, სამკურნალო-შრომით და სამკურნალო-აღმზრდელობით პროფილაქტორიუმებში მოთავსებული პირებისათვის ალკოჰოლური სასმელების, გამაბრუებელი მოქმედების მქონე სამკურნალწამლო ან სხვაგვარი ნივთიერებების, აგრეთვე გადასაცემად აკრძალული სხვა საგნების გასინჯვისაგან ფარულად გადაცემა ან ნებისმიერი საშუალებით გადაცემის მცდელობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ორ თვემდე, ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, აკრძალული საგნების კონფისკაციით.

შრომა-გასწორების დაწესებულებებში, საგამოძიებო იზოლატორებში, შრომა-აღმზრდელობით, სამკურნალო-შრომით და სამკურნალო-აღმზრდელობით პროფილაქტორიუმებში მოთავსებული პირებისაგან გადასაცემად აკრძალული საგნების მიღება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე, აკრძალული საგნების კონფისკაციით.“.

V. ეს ბრძანებულება შემოღებულ იქნეს სამოქმედოდ 1988 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ. კვარაცხელია

თბილისი,

1987 წლის 21 დეკემბერი.

№1531XI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.