„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/10/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016275
29
20/10/2015
ვებგვერდი, 26/10/2015
190020020.35.132.016275
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №29

2015 წლის 20 ოქტომბერი

ქ. ბათუმი

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს :

მუხლი 1
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 30/12/2014 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების I თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

87607,8

114997,4

109580,1

1000,0

108580,1

გადასახადები

11628,1

13000,0

17500,0

 

17500,0

გრანტები

54416,5

76690,4

63466,6

1000,0

62466,6

სხვა შემოსავლები

21563,2

25307,0

28613,5

 

28613,5

ხარჯები

58457,8

77144,3

80581,8

928,6

79653,2

შრომის ანაზღაურება

8221,5

8700,0

18076,0

 

18076,0

საქონელი და მომსახურება

15019,4

16459,6

29464,8

 

29464,8

პროცენტი

2467,2

2649,7

3038,4

 

3038,4

სუბსიდიები

22013,3

30847,4

16356,0

 

16356,0

გრანტები

 

 

5,0

 

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4809,9

4132,9

5464,2

 

5464,2

სხვა ხარჯები

5926,4

14354,7

8177,4

928,6

7248,8

საოპერაციო სალდო

29150,0

37853,1

28998,3

71,4

28926,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24826,4

39446,0

53347,1

2925,9

50421,2

ზრდა

25379,9

39846,0

54647,1

2925,9

51721,2

კლება

553,4

400,0

1300,0

 

1300,0

მთლიანი სალდო

4323,6

-1592,9

-24348,8

-2854,5

-21494,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2592,7

-9990,5

-33418,1

-2854,5

-30563,6

ზრდა

2592,7

 

749,0

 

749,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

2592,7

 

749,0

 

749,0

კლება

 

9990,5

34167,1

2854,5

31312,6

ვალუტა, დეპოზიტები

 

9990,5

34167,1

2854,5

31312,6

ვალდებულებების ცვლილება

-1730,9

-8397,6

-9069,3

 

-9069,3

კლება

1730,9

8397,6

9069,3

 

9069,3

სესხები

1730,9

8397,6

9024,2

 

9024,2

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

 

45,1

 

45,1

ბალანსი

0

0

0

0

0

             

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

88161,2

115397,4

110880,1

1000,0

109880,1

შემოსავლები

87607,8

114997,4

109580,1

1000,0

108580,1

არაფინანსური აქტივების კლება

553,4

400,0

1300,0

 

1300,0

გადასახდელები

85568,5

125387,9

145047,2

3854,5

141192,7

ხარჯები

58457,8

77144,3

80581,8

928,6

79653,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25379,9

39846,0

54647,1

2925,9

51721,2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

749,0

 

749,0

ვალდებულებების კლება

1730,9

8397,6

9069,3

 

9069,3

ნაშთის ცვლილება

2592,7

-9990,5

-34167,1

-2854,5

-31312,6

             

 

მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

     

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 109580.1 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

87 607,8

114 997,4

109 580,1

გადასახადები

11 628,1

13 000,0

17 500,0

გრანტები

54 416,5

76 690,4

63 466,6

სხვა შემოსავლები

21 563,2

25 307,0

28 613,5

             

 მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 17500.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

11

გადასახადები

11628,1

13000,0

17500,0

113

გადასახადები ქონებაზე

11625,3

13000,0

17500,0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

11625,3

13000,0

17500,0

11311

ქონების გადასახადი

11625,3

13000,0

17500,0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9512,9

11430,0

15930,0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

792,8

520,0

520,0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1312,9

1050,0

1050,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

6,8

 

 

116

სხვა გადასახადები

2,7

 

 

             

მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 63466.6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

13

გრანტები

54416,5

76690,4

63466,6

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

54416,5

76690,4

63466,6

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

54416,5

76690,4

54191,6

133111

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

46527,3

60540,5

54191,6

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

44494,8

52542,3

52542,3

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

1407,8

7857,1

1000,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1407,8

7857,1

1000,0

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან

1407,8

7857,1

1000,0

1331114

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

624,7

141,1

649,3

1332112

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

7889,2

16149,9

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

 

9275,0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

 

9275,0

             

მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 28613.5.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

21563,2

25307,0

28613,5

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

3824,3

3065,0

2995,0

1411

პროცენტები

3025,4

2290,0

2170,0

1415

რენტა

798,9

775,0

825,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

268,8

150,0

200,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

530,2

625,0

625,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11702,6

15550,0

20350,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

11696,8

15550,0

20350,0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

361,0

300,0

350,0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

361,0

300,0

350,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1,4

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

11,4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

9544,7

12650,0

17000,0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1755,9

2000,0

2000,0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

600,0

1000,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

22,5

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,8

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,8

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5,8

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

4906,3

4500,0

4000,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1130,0

2192,0

1268,5

 

მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 80581.8 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2

ხარჯები

58457,8

77144,3

80581,8

21

შრომის ანაზღაურება

8221,5

8700,0

18076,0

22

საქონელი და მომსახურება

15019,4

16459,6

29464,8

24

პროცენტი

2467,2

2649,7

3038,4

25

სუბსიდიები

22013,3

30847,4

16356,0

26

გრანტები

 

 

5,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4809,9

4132,9

5464,2

28

სხვა ხარჯები

5926,4

14354,7

8177,4

             

 მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 53347.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 54647.1 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

422,1

499,3

1052,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

23486,7

38617,0

52864,7

04 00

განათლება

67,2

329,1

355,6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

276,6

330,7

327,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1127,2

69,9

46,5

სულ

25379,9

39846,0

54647,1

             

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

553,4

400,0

1300,0

311

ძირითადი აქტივები

186,2

 

300,0

314

არამწარმოებლური აქტივები

367,2

400,0

1000,0

 

             

მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 135228.9 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

7

სულ

83837,6

116990,3

135228,9

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

13260,0

14832,8

12951,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

10702,6

12093,4

9896,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

10428,2

11628,1

9296,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

274,4

465,3

600,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2467,2

2649,7

3038,4

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

90,1

89,7

16,1

702

თავდაცვა

39,7

40,0

35,8

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

39,7

40,0

35,8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

1826,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

1826,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

18251,9

30945,8

25694,7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა  და მონადირეობა

77,0

1466,4

 

70421

სოფლის მეურნეობა

77,0

1466,4

 

7045

ტრანსპორტი

17628,2

28510,5

23853,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

17628,2

28109,4

23853,2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

401,1

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

185,0

422,7

239,5

70473

ტურიზმი

185,0

422,7

239,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

361,6

546,2

1602,0

705

გარემოს დაცვა

9312,3

9758,0

16021,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5657,4

6883,6

6734,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3654,9

2874,4

9287,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

15835,9

23596,3

28955,3

7061

ბინათმშენებლობა

 

2500,0

1700,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6536,9

12776,7

8843,1

7063

წყალმომარაგება

4620,2

4252,6

11767,8

7064

გარე განათება

4092,5

3462,1

4181,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

586,3

604,9

2463,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1845,6

1912,3

2894,5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

172,4

222,2

269,0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

172,4

222,2

269,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

159,1

134,7

149,9

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

159,1

134,7

49,4

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

100,5

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

83,2

263,2

402,5

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

44,0

203,3

296,2

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

39,2

59,9

106,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1025,2

846,8

849,1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

405,7

445,4

1224,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

12659,7

19306,7

26653,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7711,7

14097,1

16543,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4704,4

4884,0

9837,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

243,7

325,6

271,8

709

განათლება

7609,2

12091,9

15005,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7609,2

12056,9

14922,9

7092

ზოგადი განათლება

 

5,0

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

5,0

 

7094

უმაღლესი განათლება

 

 

52,5

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

52,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

30,0

30,0

710

სოციალური დაცვა

5023,3

4506,5

5191,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,3

25,4

54,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,3

25,4

54,7

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

542,6

629,7

647,9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1285,1

1049,6

1363,2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

2959,5

2801,8

3125,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

213,7

 

 

 

მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

 განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო -24348.8 ათასი ლარის ოდენობით:

მუხლი 10.  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -34167.1 ლარის ოდენობით:

 ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 34167.1 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2592,7

-9990,5

-34167,1

 

ზრდა

2592,7

 

 

321

საშინაო

2592,7

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

2592,7

 

 

 

კლება

 

9990,5

34167,1

321

საშინაო

 

9990,5

34167,1

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

 

9990,5

34167,1

             

მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -9069.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 9069.3 ათასი ლარის ოდენობით:

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-1730,9

-8397,6

-9069,3

 

კლება

1730,9

8397,6

9069,3

331

საშინაო

1730,9

8397,6

9069,3

3314

სესხები

1549,0

8397,6

9069,3

3328

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

181,9

 

 

 

ბ) დადგენილების II თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი II

ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 12. ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით:

 

1

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური და ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტის შესაბამისად დაგეგმილ პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. ნორმალური ქუჩა და გზა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებს და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. ნორმალური ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ამავე დროს, ქ. ბათუმს გააჩნია ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა ტრანზიტული მიმოსვლის თვალსაზრისით. რეგიონთაშორისი და სახელმწიფოთაშორისი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნას განსაკუთრებული ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ქალაქისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. ქალაქის მოვლილი ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.

აქტუალურია ასევე ქალაქში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს მუნიციპალური ავტობუსების მომსახურების სისტემის გაუმჯობესებას.

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

 

ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე);

ესენინის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა;

ბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა;

ზ. გორგილაძის ქუჩის გაგრძელება ჯავახიშვილის ქუჩიდან შარტავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიამდე, ზ. გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთის (გრიბოედოვის ქუჩიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა;

ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა;

ქალაქის გარეუბნებში გზების კეთილმოწყობა, გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება;

ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის I შესახვევის კეთილმოწყობა;

ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის II შესახვევის კეთილმოწყობა;

მესხეთის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

დ. თავდადებულის ქუჩის (რუსთაველის ქ-დან ნინოშვილის ქ-მდე) მონაკვეთზე სადგომზე შეჭრა;

თევდორე მღვდლის ქუჩის მონაკვეთის №27, №29 ქუჩის ასფალტირება, გარე განათების მოწყობა;

ჯინჭარაძის ქუჩის №1-დან №11-მდე საცალფეხო ბილიკისა და მოაჯირის მოწყობა;

თამარ მეფის გამზირი №48-ის მიმდებარედ ხიდის გაფართოება და მოაჯირების მოწყობა;

ჯინჭარაძის ქუჩის №21-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირების მოწყობა;

გოგებაშვილის ქ. №28-სა და №30 სახლებს შორის არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩა №9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა;

თამარ მეფის გამზირი №42-დან №54-მდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა;

მახინჯაურის ცენტრში ბორდიურისა და ფილების მოწყობა;

კონცელიძის ქ. №19-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა;

შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა;

შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა;

გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (№17-დან №61-მდე, №2-დან კაჩინსკის ქუჩამდე);

ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში ბილიკის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობა;

ფ. ხალვაშის XII ჩიხის კეთილმოწყობა;

ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხის კეთილმოწყობა;

ქალაქის ქუჩებში ვიდეოკონტროლის სისტემის დანერგვა;

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები;

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის 1-ლი ეტაპი (ჭავჭავძის და გ. ბრწყინველეს ქუჩებს შორის არსებული მონაკვეთები).

ანგისის I ჩიხის კეთილმოწყობა;

ანგისის I ჩიხის კეთილმოწყობა;

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება;

მ.აბაშიძის ქუჩაზე ურბანული ფურნიტურის მოწყობა.

1.1.2

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი     03 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია;

სატრანსპორტო-საგზაო რეგულირების თანამდეროვე საშუალებების დანერგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.1.3

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი  03 01 03)

მუნიციპალურ ტრანსპორტის ტარიფების სუბსიდირების მიზნით შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა.

 

 

1.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც  მოსახლეობის ცხოვრებისეული პირობებს ქმნის, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

ქალაქის დინამიკური ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, კომუნალური სფეროს და მართვის სისტემებში ცვლილებებისა და ნოვაციების გარეშე შეუძლებელია მისი ეფექტური ფუნქციონირება.

ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“, რომლიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის სრულ რეაბილიტაციას.

მიწისქვეშა კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტულია ქალაქის ქუჩების სათანადო მდგომარეობაში შენახვა (დასუფთავება, განათება), ასევე ქალაქში არსებული ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

1.2.1

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლოატაცია;

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია;

მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

თამარის დასახლება სახლი №1 და სახლი №3 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია;

აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია;

სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა;

კაზინეცის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა;

კახაბრის ქუჩის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა;

აღმაშენებლისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ურეხის ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

წმინდა ნინოს და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი №30 სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ნაჭყებიას ქუჩის სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

მ. ლებანიძის ქ. №1-დან №21-მდე სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ტბეთის ქუჩა №18-ის მოპირდაპირედ სანიაღვრე არხის მოწყობა;

წმინდა ევდემოზ დიასამიძის ქუჩის სანიაღვრე არხისა და გარე განათების მოწყობა;

მაიაკოვსკისა და სახოკიას ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხში არსებული სანიღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

ზედაღელის დასახლება №14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია;

გენ. აბაშიძის ქ. №68-დან ვარშანიძის ქუჩამდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

სვიშევსკის შესახვევში გაბიონის მოწყობა;

ხახულის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია;

მეჯინისწყლის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია;

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.

1.2.2

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუსხელიშვილის ქ. №84-ში ჭაბურღილის სისტემის მოწყობა და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

შპს "ბათუმის წყალის" კაპიტალის გაზრდა (ჰიპოქლორიდის დანადგარების შეძენის მიზნით).                                                                                                                   

1.2.3

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების                                    მიმდებარე ტერიტორიის უბნის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

მესხეთის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, მესხეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემაზე დაერთების სამუშაოები

1.2.4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების (ფაზა 2, ფაზა 3) დამატებული ღირებულების გადასახადის და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება;

Lot Ic, ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება (ფაზა 3);

მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, წყალმზომების დაყენება;

ქალაქის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემის მომსახურების ტარიფების შენარჩუნების მიზნით  შპს „ბათუმის წყალის“ სუბსიდირება;

მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, ჩაქვის ტერიტორიაზე - წყალარინების მობილური გამწმენდი ნაგებობისათვის ქსელის მშენებლობის სამუშაოების თანადაფინანსება;

ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

1.2.5

ქალაქის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება;

ნარჩენების გატანა;

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია;

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.

1.2.6

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა;

ქალაქის ქუჩების განათების კაპიტალური სამუშაოები;

დეკორატიული განათების სამუშაოები;

რუსთაველის ქუჩაზე გარე განათების კაბელის შეცვლის სამუშაოები.

1.2.7

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი      03 02 08)

სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა;

ლიფტების შეკეთება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა;

ქალაქში არსებული ავარიული და სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება-რეაბილიტაცია (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები);

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის მართვა;

დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  შეცვლა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება (წყალშემკრები ღარები და წყალშემკრები მილები);

ახალი ლიფტების მონტაჟი.

1.3

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქ. ბათუმის სოციალურ-ეკონომიკური და ურბანული განვითარების პერსპექტივები, ასევე გეოგრაფიული გარემო ხელს უწყობს ბათუმს, რათა იგი გადაიქცეს შავიზღვისპირეთის ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრად, მაგრამ ბუნებრივი რესურსების გარდა აუცილებელია ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვიზიდოთ უფრო მეტი ტურისტი და დამსვენებელი არა მარტო ტურისტული სეზონის, არამედ მთელი წლის განმავლობაში.

ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებით შესაძლებელია მოსახლეობისათვის უკეთესი მუნიციპალური სერვისების შეთავაზება, ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ტემპების დაჩქარება და უახლოეს მომავალში მაქსიმალური ეფექტის მიღება როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ასევე შემოსავლების გაზრდის მხრივ.

1.3.1

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქალაქში სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

კონკურსი – რუსეთ-საქართველოს ომში  დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად;

კონკურსი – 9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად;

კონკურსი – ჟიული შარტავას  მემორიალური ბიუსტის ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესაქმნელად;

მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევა.

1.3.2

ქალაქის დაგეგმარება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 

ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია;

უსახური და უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი;

ქალაქის ქუჩების დაგეგმარება.

1.3.3

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქ. ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 ნოემბრის №92 განკარგულების  შესაბამისად, ქონების მესაკუთრეებზე კომპენსაციების გაცემა

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით ან/და ქალაქის ტერიტორიებზე ექსპროპრიაციის განხორციელებისათვის ქონების მესაკუთრეებზე კომპენსაციების გაცემა;

ქ. ბათუმის მერიის მიერ შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნაკისრი სხვა ტიპის კომპენსაციების გაცემა;

1.3.4

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 04)

შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

1.3.5

ქალაქის გაფორმება (პროგრამული კოდი 03 03 05)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

დროშების შეძენა;

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

სელიმ ხიმშიაშვილის მემორიალური ბიუსტის მოწყობა;

დელფინის ბიუსტის რესტავრაცია;

ბარათაშვილის სკვერში შადრევნის ელ. ენერგიის სიმძლავრის მომატება;

ზ. გორგილაძის ქუჩაზე აჭარის სახელმწიფო ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარედ შადრევნების სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები;

საახალწლო აქსესუარების შეძენა.

1.3.6

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

დემეტრე თავდადებულისა და ბესიკის ქუჩების კვეთაში არსებული სტადიონის გადატანა და მის ადგილას სკვერის მოწყობა;

ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობა;

ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა;

ჯავახიშვილის ქ. №70. №72 და №74-ის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა;

ფრიდონ ხალვაშის ქუჩის №322-ის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობა.

1.3.7

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელება;

ყვავილებისა და ხე-მცენარეების შეძენა;

შადრევნების  მოვლა-პატრონობაж

ქალაქის გამწვანების სამუშაოებისათვის აუცილებელი სპეც. ტექნიკის შეძენა.

1.3.8

ბათუმის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 03 03 08)

 

ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება-მომზადება და მათ განხორციელებაში და რეალიზებაში  მონაწილეობის მიღება;

აქტივების რუлის შექმნის მიზნით მოსამზადებელი სამუშაოების ორგანიზება;

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია.

1.3.9

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

სასაფლაოების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა;

ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია;

ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა (ჩაქვის ტერიტორიაზე).

1.3.10

ტურისტული ობიექტების მართვა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

შპს - ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს სუბსიდირება.

1.4

განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

განხორციელდება  ადგილობრივი დონის სასპორტო და დასვენების ობიექტების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია, მასიური სპორტის განვითარებისათვის, სპორტული მოედნების მშენებლობა, სასპორტო და დასვენების ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა საბავშვო და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის, სავარჯიშო-სანახაობრივი და სასწავლო-სავარჯიშო ობიექტების შექმნა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის, ასევე აშენდება საბავშვო ბაღები და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩაუტარდება არსებულ საბავშვო ბაღებს.

1.4.1

 

 

 

 

 

 

 

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 01)

კახაბრის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, შენობის წყალის და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა;

ტაბიძის ქ. №14-ში მდებარე შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები;

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე №5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები;

ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე №13, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე №16, მელიქიშვილის ქუჩაზე მდებარე №17, სამრეწველო უბანში მდებარე №23 და №24 საბავშვო ბაღების შენობების  სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

ინასარიძის  ქუჩაზე მდებარე №8 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

 

1.4.2

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 02)

კახაბრის ქ. №1-ში სპორტული მოედნის, ფრ. ხალვაშის №162-ში სპორტული მოედნის მოწყობა;

ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა;

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა;

გონიოს დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, მოედნის შენობის ელ. ენერგიის და წყლის ქსელში ჩართვა;

სარაგბო სტადიონის მშენებლობა.

2

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლებაზე ზრუნვა იწყება ადრეული, სკოლამდელი ასაკიდან. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება სკოლამდელი განათლების დაფინანსება. ბავშვის ადრეული განვითარება ის საძირკველია, რომელზეც შემდეგ საზოგადოებისათვის სრულფასოვანი, ჯანსაღი პიროვნება შენდება. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია ბავშვის ადრეულ განვითარებასა და აღზრდაზე ზრუნვა, მისთვის განვითარების მასტიმულირებელი გარემოს შექმნა, სწორედ ამიტომ, საბავშვო ბაღში აღზრდასა და სწავლებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.

2.1

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. საბავშვო ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, ბევრ ქვეყანაში არსებობს და წარმოადგენს, ჩვეულებრივ, პირველ რგოლს განათლების სისტემაში. პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 6500-ზე მეტი აღსაზრდელისთვის შექმნილი იქნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. ბავშვთა ბაღებში ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა პატარებისთვის მათი გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით; ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სწორი ფიზიკური განვითარება. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

2.1.1

საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება;

საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა  კვალიფიკაციის ამაღლება (გადამზადება);

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

მაიაკოვსკის ქუჩაზე მდებარე №18 საბავშო ბაღის რემონტი.

 

2.2

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა პროგრამა „წარმატებულ სტუდენტთა მხარდაჭერა“.

 

2.2.1

წარმატებულ სტუდენტთა მხარდაჭერა  (პროგრამული კოდი 04 03 01)

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ სტუდენტთა დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და აკმაყოფილებენ პროგრამით დადგენილ მოთხოვნებს.

 

2.3

ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

ბათუმი ერთ-ერთი გამორჩეული ტურისტული დანიშნულების ადგილია. ბოლო წლებში მთლიანად შეიცვალა და მოწესრიგდა ქალაქი. შეიქმნა უამრავი ტურისტული ობიექტი, გაიხსნა მსოფლიო ბრენდების სასტუმროები, არაერთი კაფე-რესტორანი და გასართობი ადგილი.

ქ. ბათუმის, როგორც ტურისტული ქალაქის,  განვითარების კონცეფცია გულისხმობს სერვისის სფეროში დასაქმებული პერსონალის მომსახურების დონის მნიშვნელოვან ამაღლებას და ამ მიზნით, მათ პროფესიულ გადამზადებას. ამ მიმართულებით (ტურისტული და საკურორტო მომსახურების სფერო) მნიშნელოვანია საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა პროგრამა  „ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა“. პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას სარესტორნო მომსახურების, სასტუმრო მომსახურებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით, ევროკავშირის  წევრ  ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და შვეიცარიაში.

2.3.1

ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა.

ახალგაზრდების მიერ დამატებითი სამუშაო გამოცდილების მიღების და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით,  უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა.

 

3

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ქ. ბათუმში ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ეკონომიკური განვითარების პარალელულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების ხელშეწყობა და კულტურული ფასეულობების დახვეწა. მრავალი სოციალური-ეკონომიური ცვლილების კვალდაკვალ, რამაც მსოფლიო ჩვენით დააინტერესა, მნიშვნელოვანია  უნიკალური კულტურული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. ამ მხრივ მიმართული კულტურის პროგრამის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ბათუმის საერთაშორისო-საფესტივალო ქალაქად დამკვიდრებას, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას,  შემოქმედებითი ცხოვრების გააქტიურებას, აქ მოღვაწე და მოწვეულ ხელოვანთა წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციას, ნოვატორული იდეების წარმოჩენასა და წახალისებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციას.

ასევე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქ. ბათუმის ბიუჯეტიდან გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიების დაფინანსება, კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირების წახალისება და მათთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რათა ქალაქმა შეძლოს საერთაშორისო სპორტული და კულტურული ღონისძიებების და აქტივობების მაღალ დონეზე ორგანიზება და ჩატარება.

3.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტული ცხოვრების პროპაგანდა, მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესში მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ერის ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ქვეყნის მომავლისა. დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობის განვითარება-პოპულარიზაცია და საკლუბო გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

3.1.1

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში;

ევროპის ჩემპიონატი ბილიარდში;

საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვონდოში;

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ.ალთაბაევის თასზე;

საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში;

სპორტსმენთა მხარდამჭერი ღონისძიებები;

ტურნირი ჩოგბურთში ქ. ბათუმის მერიის თასზე;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ტურნირებისა და შეჯიბრებების ორგანიზება;

გ. მენაბდის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში;

ქალათა საერთაშორისო ტურნირი ჩოგბურთში "LADIES OPEN";

სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან საახალწლო-საშობაო შეხვედრა.

3.1.2

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

საფეხბურთო კლუბ "დინამო ბათუმის" სუბსიდირება;

სარაგბო კლუბ "ბათუმის" სუბსიდირება;

ფრენბურთის კლუბ "ბათუმის" სუბსიდირება;

ხელბურთის კლუბი "ბათუმის" სუბსიდირება;

წყალბურთის კლუბ "ბათუმის" სუბსიდირება;

შპს საკალათბურთო კლუბ "ბათუმის" სუბსიდირება.

3.1.3

სპორტულ-ახალგაზრდულის ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ზამთრის  სპორტის  სახეობათა  და დახურული  სპორტული დარბაზის მატერიალური ბაზის მოვლა- პატრონობა, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის შექმნა;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის შექმნა;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

პროექტი – ეზოს ფეხბურთი;

ბათუმის ადმინისტრაციებში შემავალ უბნებს შორის სპორტული თამაშები სპორტის მასობრივ სახეობებში.

3.1.4

საჭადრაკო კლუბის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

საჭადრაკო კლუბ „ნონას" სუბსიდირება;

3.1.5

საცხენოსნო კლუბის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ბათუმის საცხენოსნოსო კლუბის სუბსიდირება;

3.1.6

ავტოდრომის კლუბის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

კლუბ „ბათუმის ავტოდრომის" სუბსიდირება;

3.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ხელოვანი საზოგადოების განვითარებას, მათი შესაძლებლობების ზრდას და კავშირების გაღრმავებას მსოფლიოს თანამედროვე სახელოვნებო ინსტიტუტებთან. მნიშვნელოვანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღება, გამრავალფეროვნება და  განვითარება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ბათუმის, როგორც კულტურის მნიშვნელოვანი კერის ცნობადობისა და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. ამ მხრივ, პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ბათუმის, როგორც ფესტივალების ქალაქის განვითარებას, რაც გამოიხატება ჩვენი ქალაქისათვის ტრადიციული და ახალი ფესტივალების ჩატარებით. ამ მიზანს ემსახურება ასევე ქალაქში არსებული კულტურული დაწესებულებების მხარდაჭერა და მათი განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა კულტურული ფასეულობების დახვეწა. შემოქმედებითი კონკურსები, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობები და დამხმარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა ამ გამოწვევის დაძლევის საშუალებაა. აღნიშნული პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს იმ ადამიანების და ჯგუფების ხელშეწყობას, რომლებიც მოღვაწეობენ კულტურის სხვადასხვა დარგში.

3.2.1

ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება;

ქალაქური მუსიკის ფესტივალის ორგანიზება;

საავტორო კინოს  – ბათუმის X  საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება;

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის X საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება.

ბათუმის ანიმაციური ფილმების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა;

საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი.

3.2.2

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

კულტურულ - შემოქმედებითი ხასიათის პროექტების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება;

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

რბილი ინვენტარის შეძენა (უნიფორმები);

ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

ბათუმი ჰიტ სეზონი 2015;

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

3.2.3

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

საბიბლიოთეკო საქმიანობის ორგანიზება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული  ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება;

ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა.

3.2.4

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ბოტანიკური ბაღის მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

3.2.6

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

„შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" სუბსიდირება;

„შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის" კაპიტალის ზრდა.

 

 

3.2.7

თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 11)

თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.

3.3

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები მიმართულია ქალაქ ბათუმის ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის. მის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები.  პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სოციალური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები. ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური პროგრამა ქმნის მექანიზმებს, რათა ხელი შეეწყოს ბათუმში ახალგაზრდული სფეროს განვითარებას და ეფექტურ მართვას. ცალკეული ღონისძიებები იძლევა შესაძლებლობას, ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების ინტეგრაციას საზოგადოებაში და მათი სამოქალაქო შეგნების ზრდას.

3.3.1

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ინტელექტუალური თამაშები „რა? სად? როდის?";       

ბათუმის ახალგაზრდული  თეატრალური  კვირეული;                                                        

სამთო ახალგაზრდული ბანაკი;                                                          

სტუდენტ-ახალგაზრდული კვირეული;                                                        

ბათუმელი ახლაგაზრდების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

აქტიური ახალგაზრდა მოხალის;

სტუდენტური  საზაფხულო დასაქმება.                                              

 

 

4

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა განიხილება, როგორც რთული საზოგადოებრივი დინამიკური ფუნქციონალური სისტემა, რომელსაც ადამიანთა საზოგადოება თავისი განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ქმნის და გამოიყენებს ღონისძიებათა დიდი კომპლექსის განხორციელებისათვის თითოეული ადამიანის და მთლიანად საზოგადოების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვისა და მისი მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით.

სოციალური დაცვა წარმოადგენს მოქალაქეთა კანონით განმტკიცებული ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი სოციალური უფლებების დაცვას და ცხოვრების სოციალურად მიღებული დონის მიღწევას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები მიმართულია, რათა უზრუნველყოს ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობა, ზოგიერთი, განსაკუთრებით საშიში დაავადების ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა, მოსახლეობის ინფორმირება, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამედიცინო სოციალური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

4.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის სხვადასხვა პროგრამები და ღონისძიებები.

4.1.1

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებისათვის,  0-100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერებისათვის სპეციფიკური მედიკამენტების მიწოდება;

ეპილეფსიით დაავადებულ 19 წლამდე ასაკის, 0-100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერებისათვის სპეციფიური მედიკამენტების მიწოდება;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერთათვის მედიკამენტების მიწოდება;

პარკინსონით დაავადებული 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერთათვის მედიკამენტების მიწოდება;

4.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და ოპერაციული მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოდ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფი;

30-დან 65 წლამდე ასაკის ქალებისათვის ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების,მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;

30-დან 65 წლამდე ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია;

საშვილოსნოს ყელის დაზიანების (დისპლაზიის, ექტოპიის) ოპერაციული მკურნალობა;

50-დან 70 წლამდე ასაკის მამაკაცებისათვის, რომელთაც აქვთ PSA-ს მომატებული რაოდენობა სისხლში უროლოგის უფასო კონსულტაცია;

45-დან 50 წლამდე ასაკის და 70 წლის ზემოთ ასაკის მამაკაცებისათვის PSA-ს განსაზღვრა სისხლში.

4.1.3

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობისა და ახალშობილთა სკრინინგი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

თანდაყოლილი  ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნალობა;

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

4.1.4

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების ერგოთერაპია (შრომითი თერაპია); ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის დახმარება; სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა, ექსკურსიები, შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან.

4.1.5

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირების ზედა და ქვედა ყბის პროტეზირება, გვირგვინის დამზადება, რენტგენოგრაფია, პერიდონტიტის მკურნალობა.

4.1.6

ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ყოველთვიურად ჰემოდიალიზის პროცედურების ჩასატარებლად ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებისათვის  სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციის გაცემა.

4.1.7

ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ფენილკეტონურიით დაავადებული  პირებისათვის სამკურნალო საშუალებების შესყიდვის მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

4.1.8

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქ. ბათუმის მოსახლეობის გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების სერვისის გაუმჯობესების მიზნით შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ სუბსიდირება.

4.1.9

მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)

ყოველთვიურად პროცედურების ჩასატარებლად მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა საავადმყოფოს ონკო-ჰემატოლოგიურ დეპარტამენტში დაცვით თერაპიაზე მყოფი ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.

4.1.10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 12)

ცერებრალური დამბლით დაავადებული და ფსიქიკური პრობლემების მქონე 25 წლამდე ასაკის  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების კურორტებზე ტრანსპორტირება, 15 დღის განმავლობაში კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სამჯერადი კვება, სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ფიზკულტურა და პროცედურები;

4.1.11

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის სკრინინგი და მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 13)

სოციალურად დაუცველ (0-70001 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა C ჰეპატიტის  დადგენის  (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)  დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება;

C ჰეპატიტის  დადგენის  (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)  დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება;

სოციალურად დაუცველ (0-70001 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა  (სისხლის საერთო, ALT, AST, ელასტოგრაფია)  თანადაფინანსებით;

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა  (სისხლის საერთო, ALT, AST, ელასტოგრაფია)  თანადაფინანსებით;

სოციალურად დაუცველ (0-70001 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება;

ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება.

4.1.12

მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

ბინაზე მომსახურება, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ;

4.1.13

მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (პროგრამული კოდი 06 01 15)

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული  პაციენტებისათვის ექიმ-ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული  პაციენტებისათვის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული  პაციენტებისათვის ექიმ-ანგიოლოგის კონსულტაცია საჭიროების მიხედვით.

4.1.14

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა  (პროგრამული კოდი 06 01 16)

ბრონქული ასთმით, ასთმური და მორეციდივე ბრონქიტით და ქოდ-ით დაავადებული  პაციენტებისათვის ექიმ-ალერგოლოგის კონსულტაცია;

ბრონქული ასთმით დაავადებული  პაციენტებისათვის სპირომეტრიული გამოკვლევა;

იმუნოგლობულინის E განსაზღვრა სისხლში.

4.1.15

სამედიცინო დახმარების კომპონენტი (06 01 17)

მატერიალური დახმარება    მედიკამენტების შეძენისათვის;

ბენეფიციართა ოპერაციული  და ონკოპაცინტების მკურნალობის  თანადაფინანსება.

4.1.16

სანიტარიული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 18)

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია-დერატიზაცია.

4.1.17

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 19)

რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება;

ტრენინგ-სემინარების ჩატარება.

4.1.18

სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 20)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 12 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია.

4.1.19

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 01 21)

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი.

4.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და სხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

0-57000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციართა ცხელი საკვებით ყოველდღიურად უზრუნველყოფა;

მუნიციპალური სასადილოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.2.2

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

ფიქსირებული ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის დაფარვა.

4.2.3

მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ერთ წლამდე ახალშობილის 0-70000 ქულის მქონე ოჯახზე მატერიალური დახმარების გაწევა.

4.2.4

 ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მემორიალის შემკობა, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა;

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

ფიქსირებული ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის დაფარვა;

თხევადი აირის ტალონით დახმარება.

4.2.5

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მზრუნველობას მოკლებულ მოხუცთა ყოველდღიური მოვლა-პატრონობა; სამედიცინო მომსახურების გაწევა და კვებით უზრუნველყოფა

4.2.6

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის:

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდა.

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარების გაცემა;

გაზეთის დაფინანსება.

4.2.7

მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით (პროგრამული კოდი 06 02 07)

0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების პირველი ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 400 ლარის ოდენობით;

0-100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მე-2 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით;

მე-3 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 600 ლარის ოდენობით;

მე-4 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 800 ლარის ოდენობით;

მე-5 და მომდევნო ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით;

4.2.8

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის, მარტოხელა დედების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევა დედის დღესთან (1000 ლარი) და სექტემბრის თვეში სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით (1000 ლარი).

უდედმამო ბავშვებზე  მატერიალური დახმარების გაწევა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან (500 ლარი) და სექტემბრის თვეში სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით (500 ლარი).

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაცემა  (400 ლარი)

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაცემა (500 ლარი)

მარტოხელა დედებისათვის მატერიალური დახმარების გაცემა (300 ლარი)

4.2.9

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

მასწავლებელების, სტუდენტების  ასაკით პენსიონერების საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობა;

ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, მოსწავლეების    საქალაქო ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა.

4.2.10

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, I ჯგუფის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გაზიფიკაციის (ბუნებრივი აირის გაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით) საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა.

4.2.11

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

 

ბენეფიციართა დროებითი ღამის თავშესაფრით, კვებითა და  პირველადი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

4.2.12

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

 

საკომპენსაციო თანხის გაცემა  ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

4.2.13

სოციალურად დაუცველ პირთა მკურნალობის მიზნით სამგზავრო-სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

 

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის (სოციალურად დაუცველი 0-100000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მარტოხელა დედების და მათი შვილების, მრავალშვილიანი (ხუთი და მეტი შვილი) ოჯახის წევრების) მკურნალობის მიზნით სხვა ქალაქში სამგზავრო-სატრანსპორტო და სასტუმროს ხარჯების დაფინანსება.

 

 

5

პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება მოქალაქეთა (წვევამდელთა, რეზერვისტთა) სამხედრო აღრიცხვა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სამხედრო-სააღრიცხვო და გამწვევი კომისიების ფუნქციონირებისა და სამხედრო შეკრებათა ჩატარების და მობილიზაციის ღონისძიებები, რომელიც „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებულ უფლებამოსილებას განეკუთვნება;

ასევე, ქ. ბათუმში სახანძრო და საგანგებო სიტუაციების მართვის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით  საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 31-ე მუხლის შესაბამისად, სსიპ  – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დაფინანსება.

 

 

5.1

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა აღრიცხვა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება.

5.2

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 31-ე მუხლის შესაბამისად, სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დაფინანსება;

 

გ) დადგენილების III თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

თავი III

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

 

მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 145047.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

85568,5

125387,9

145047,2

3854,5

141192,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

523,0

527,0

2517,0

 

2517,0

 

ხარჯები

58457,8

77144,3

80581,8

928,6

79653,2

 

შრომის ანაზღაურება

8221,5

8700,0

18076,0

 

18076,0

 

საქონელი და მომსახურება

15019,4

16459,6

29464,8

 

29464,8

 

პროცენტი

2467,2

2649,7

3038,4

 

3038,4

 

გრანტები

 

 

5,0

 

5,0

 

სუბსიდიები

22013,3

30847,4

16356,0

 

16356,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4809,9

4132,9

5464,2

 

5464,2

 

სხვა ხარჯები

5926,4

14354,7

8177,4

928,6

7248,8

 

არაფინანსური აქტივები

25379,9

39846,0

54647,1

2925,9

51721,2

 

ფინანსური აქტივები

 

 

749,0

 

749,0

 

ვალდებულებები

1730,9

8397,6

9069,3

 

9069,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

14809,0

22793,2

21977,9

 

21977,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

523,0

527,0

317,0

 

317,0

 

ხარჯები

12837,9

14333,5

11898,2

 

11898,2

 

შრომის ანაზღაურება

8221,5

8700,0

5990,5

 

5990,5

 

საქონელი და მომსახურება

2017,8

2395,8

2020,0

 

2020,0

 

პროცენტი

2467,2

2649,7

3038,4

 

3038,4

 

გრანტები

 

 

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,9

37,0

218,2

 

218,2

 

სხვა ხარჯები

109,4

551,0

626,1

 

626,1

 

არაფინანსური აქტივები

422,1

499,3

1052,9

 

1052,9

 

ვალდებულებები

1549,0

7960,4

9026,8

 

9026,8

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1618,2

1863,0

1860,0

 

1860,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

55,0

38,0

 

38,0

 

ხარჯები

1554,3

1741,8

1837,0

 

1837,0

 

შრომის ანაზღაურება

1254,4

1280,0

1400,0

 

1400,0

 

საქონელი და მომსახურება

290,8

449,8

411,0

 

411,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,1

12,0

20,0

 

20,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

6,0

 

6,0

 

არაფინანსური აქტივები

63,9

121,2

23,0

 

23,0

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

8810,0

9765,1

7439,2

 

7439,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468,0

472,0

279,0

 

279,0

 

ხარჯები

8451,8

9387,0

6406,7

 

6406,7

 

შრომის ანაზღაურება

6967,1

7420,0

4590,5

 

4590,5

 

საქონელი და მომსახურება

1452,6

1920,7

1609,0

 

1609,0

 

გრანტები

 

 

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,8

25,0

198,2

 

198,2

 

სხვა ხარჯები

19,2

21,3

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივები

358,2

378,1

1029,9

 

1029,9

 

ვალდებულებები

 

 

2,6

 

2,6

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

4016,2

10610,1

12062,6

 

12062,6

 

ხარჯები

2467,2

2649,7

3038,4

 

3038,4

 

პროცენტი

2467,2

2649,7

3038,4

 

3038,4

 

ვალდებულებები

1549,0

7960,4

9024,2

 

9024,2

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

801,6

801,7

545,6

 

545,6

 

ხარჯები

274,0

192,1

110,7

 

110,7

 

პროცენტი

274,0

192,1

110,7

 

110,7

 

ვალდებულებები

527,7

609,6

434,9

 

434,9

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

2162,6

8698,2

10948,2

 

10948,2

 

ხარჯები

2162,6

2438,9

2924,3

 

2924,3

 

პროცენტი

2162,6

2438,9

2924,3

 

2924,3

 

ვალდებულებები

 

6259,3

8023,9

 

8023,9

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

1052,0

1110,2

568,8

 

568,8

 

ხარჯები

30,6

18,7

3,4

 

3,4

 

პროცენტი

30,6

18,7

3,4

 

3,4

 

ვალდებულებები

1021,3

1091,5

565,4

 

565,4

01 04

კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება

274,4

25,3

 

 

 

 

ხარჯები

274,4

25,3

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

274,4

25,3

 

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

 

440,0

600,0

 

600,0

 

ხარჯები

 

440,0

600,0

 

600,0

 

სხვა ხარჯები

 

440,0

600,0

 

600,0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

90,1

89,7

16,1

 

16,1

 

ხარჯები

90,1

89,7

16,1

 

16,1

 

სხვა ხარჯები

90,1

89,7

16,1

 

16,1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

39,7

40,0

1861,8

 

1861,8

 

ხარჯები

39,7

40,0

1861,8

 

1861,8

 

საქონელი და მომსახურება

39,7

40,0

35,8

 

35,8

 

სუბსიდიები

 

 

1826,0

 

1826,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

39,7

40,0

35,8

 

35,8

 

ხარჯები

39,7

40,0

35,8

 

35,8

 

საქონელი და მომსახურება

39,7

40,0

35,8

 

35,8

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

1826,0

 

1826,0

 

ხარჯები

 

 

1826,0

 

1826,0

 

სუბსიდიები

 

 

1826,0

 

1826,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

48840,3

74705,4

85274,5

3854,5

81420,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

290,0

 

290,0

 

ხარჯები

25171,8

35651,2

31618,3

928,6

30689,7

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

1981,8

 

1981,8

 

საქონელი და მომსახურება

11608,8

12683,6

14599,1

 

14599,1

 

სუბსიდიები

8131,0

10658,3

7819,5

 

7819,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

5432,0

12309,3

7212,9

928,6

6284,3

 

არაფინანსური აქტივები

23486,7

38617,0

52864,7

2925,9

49938,8

 

ფინანსური აქტივები

 

 

749,0

 

749,0

 

ვალდებულებები

181,9

437,2

42,5

 

42,5

03 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

17628,2

28510,5

23853,2

47,8

23805,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

81,0

 

81,0

 

ხარჯები

6042,6

7610,0

7978,5

 

7978,5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

270,0

 

270,0

 

საქონელი და მომსახურება

1665,0

1565,0

1756,5

 

1756,5

 

სუბსიდიები

4377,6

6045,0

5900,0

 

5900,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

52,0

 

52,0

 

არაფინანსური აქტივები

11585,6

20900,5

15874,7

47,8

15826,9

03 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

12541,2

20442,5

17218,2

47,8

17170,4

 

ხარჯები

1665,0

1565,0

1548,5

 

1548,5

 

საქონელი და მომსახურება

1665,0

1565,0

1496,5

 

1496,5

 

სხვა ხარჯები

 

 

52,0

 

52,0

 

არაფინანსური აქტივები

10876,2

18877,5

15669,7

47,8

15621,9

03 01 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია

1057,0

1921,9

735,0

 

735,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

81,0

 

81,0

 

ხარჯები

347,6

300,0

530,0

 

530,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

270,0

 

270,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

260,0

 

260,0

 

სუბსიდიები

347,6

300,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

709,4

1621,9

205,0

 

205,0

03 01 03

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება

4030,0

5745,0

5900,0

 

5900,0

 

ხარჯები

4030,0

5745,0

5900,0

 

5900,0

 

სუბსიდიები

4030,0

5745,0

5900,0

 

5900,0

03 01 04

ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები

 

401,1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

401,1

 

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

21214,2

25256,3

42009,5

957,5

41052,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

58,0

 

58,0

 

ხარჯები

14659,0

17810,9

20098,5

928,6

19169,9

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

556,9

 

556,9

 

საქონელი და მომსახურება

9601,7

10702,4

11035,5

 

11035,5

 

სუბსიდიები

1779,7

1954,4

1680,0

 

1680,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

3277,6

5154,1

6821,1

928,6

5892,5

 

არაფინანსური აქტივები

6467,5

7008,2

21119,5

28,9

21090,6

 

ფინანსური აქტივები

 

 

749,0

 

749,0

 

ვალდებულებები

87,6

437,2

42,5

 

42,5

03 02 01

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3512,0

2342,2

7639,2

28,9

7610,3

 

ხარჯები

753,4

870,8

1028,8

 

1028,8

 

საქონელი და მომსახურება

753,4

870,8

1028,8

 

1028,8

 

არაფინანსური აქტივები

2758,5

1471,4

6610,4

28,9

6581,5

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

767,5

848,2

918,6

 

918,6

 

ხარჯები

750,0

650,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

750,0

650,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

17,5

198,2

169,6

 

169,6

 

ფინანსური აქტივები

 

 

749,0

 

749,0

03 02 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

142,9

532,2

1648,0

 

1648,0

 

არაფინანსური აქტივები

142,9

532,2

1648,0

 

1648,0

03 02 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

3852,7

3404,4

11598,2

 

11598,2

 

ხარჯები

1234,2

1647,1

1788,0

 

1788,0

 

სუბსიდიები

1232,0

1316,0

1680,0

 

1680,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

331,1

108,0

 

108,0

 

არაფინანსური აქტივები

2618,5

1757,3

9810,2

 

9810,2

03 02 05

ქალაქის დასუფთავება

5745,0

6883,6

6777,2

 

6777,2

 

ხარჯები

5657,4

6883,6

6734,7

 

6734,7

 

საქონელი და მომსახურება

5657,4

6883,6

6734,7

 

6734,7

 

ვალდებულებები

87,6

 

42,5

 

42,5

03 02 06

იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს

 

2500,0

1700,0

 

1700,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

2500,0

1700,0

 

1700,0

03 02 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4092,5

3462,1

4181,4

 

4181,4

 

ხარჯები

3190,9

2948,0

3050,0

 

3050,0

 

საქონელი და მომსახურება

3190,9

2948,0

3050,0

 

3050,0

 

არაფინანსური აქტივები

901,6

514,1

1131,4

 

1131,4

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

3101,5

5283,6

7546,9

928,6

6618,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

58,0

 

58,0

 

ხარჯები

3073,0

4811,4

7497,0

928,6

6568,4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

556,9

 

556,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

222,0

 

222,0

 

სუბსიდიები

547,7

638,4

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

2525,4

4173,0

6713,1

928,6

5784,5

 

არაფინანსური აქტივები

28,5

35,0

49,9

 

49,9

 

ვალდებულებები

 

437,2

 

 

 

03 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

8342,8

12724,5

10086,4

 

10086,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

151,0

 

151,0

 

ხარჯები

4470,1

10230,3

3541,3

 

3541,3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

1154,9

 

1154,9

 

საქონელი და მომსახურება

342,1

416,2

1807,1

 

1807,1

 

სუბსიდიები

1973,7

2658,9

239,5

 

239,5

 

სხვა ხარჯები

2154,4

7155,2

339,8

 

339,8

 

არაფინანსური აქტივები

3853,8

2494,2

6545,1

 

6545,1

 

ვალდებულებები

18,9

 

 

 

 

03 03 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა

395,3

530,7

825,5

 

825,5

 

ხარჯები

 

 

10,0

 

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

10,0

 

10,0

 

არაფინანსური აქტივები

376,4

530,7

815,5

 

815,5

 

ვალდებულებები

18,9

 

 

 

 

03 03 02

ქალაქის დაგეგმარება

34,3

70,8

111,1

 

111,1

 

ხარჯები

34,3

70,8

31,1

 

31,1

 

საქონელი და მომსახურება

34,3

70,8

31,1

 

31,1

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

80,0

 

80,0

03 03 03

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

801,2

6925,0

300,0

 

300,0

 

ხარჯები

801,2

6925,0

300,0

 

300,0

 

სხვა ხარჯები

801,2

6925,0

300,0

 

300,0

03 03 04

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

2223,4

403,8

59,6

 

59,6

 

ხარჯები

1305,7

204,5

39,3

 

39,3

 

სხვა ხარჯები

1305,7

204,5

39,3

 

39,3

 

არაფინანსური აქტივები

917,8

199,3

20,3

 

20,3

03 03 05

ქალაქის გაფორმება

334,1

345,4

1940,9

 

1940,9

 

ხარჯები

307,8

345,4

575,0

 

575,0

 

საქონელი და მომსახურება

307,8

345,4

575,0

 

575,0

 

არაფინანსური აქტივები

26,3

 

1365,9

 

1365,9

03 03 06

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა

1926,4

1357,6

2740,9

 

2740,9

 

არაფინანსური აქტივები

1926,4

1357,6

2740,9

 

2740,9

03 03 07

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

2009,7

2132,4

2010,9

 

2010,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

78,0

 

78,0

 

ხარჯები

1493,8

1755,8

1818,9

 

1818,9

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

688,8

 

688,8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

1130,1

 

1130,1

 

სუბსიდიები

1493,8

1755,8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

515,9

376,6

192,0

 

192,0

03 03 08

ბათუმის განვითარების ფონდი

71,8

74,1

256,0

 

256,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

70,3

74,1

96,0

 

96,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

65,7

 

65,7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

30,3

 

30,3

 

სუბსიდიები

70,3

74,1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,5

 

160,0

 

160,0

03 03 09

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

361,6

546,2

1602,0

 

1602,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

66,0

 

66,0

 

ხარჯები

272,1

516,2

431,5

 

431,5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

400,4

 

400,4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

30,6

 

30,6

 

სუბსიდიები

272,1

516,2

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

0,5

 

0,5

 

არაფინანსური აქტივები

89,5

30,0

1170,5

 

1170,5

03 03 10

ტურისტული ობიექტების მართვა

185,0

338,5

239,5

 

239,5

 

ხარჯები

185,0

338,5

239,5

 

239,5

 

სუბსიდიები

137,5

312,8

239,5

 

239,5

 

სხვა ხარჯები

47,5

25,7

 

 

 

03 04

განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

1655,1

8214,1

9325,4

2849,2

6476,2

 

არაფინანსური აქტივები

1579,7

8214,1

9325,4

2849,2

6476,2

 

ვალდებულებები

75,4

 

 

 

 

03 04 01

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია

1197,6

2788,3

4085,0

 

4085,0

 

არაფინანსური აქტივები

1122,8

2788,3

4085,0

 

4085,0

 

ვალდებულებები

74,9

 

 

 

 

03 04 02

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

452,0

5425,8

5240,4

2849,2

2391,2

 

არაფინანსური აქტივები

451,5

5425,8

5240,4

2849,2

2391,2

 

ვალდებულებები

0,5

 

 

 

 

03 04 03

სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

5,5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

 

 

 

 

04 00

განათლება

6486,5

9303,6

10920,4

 

10920,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

1239,0

 

1239,0

 

ხარჯები

6419,3

8974,5

10564,8

 

10564,8

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

5907,9

 

5907,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

30,0

4485,4

 

4485,4

 

სუბსიდიები

6419,3

8939,5

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

 

5,0

91,5

 

91,5

 

არაფინანსური აქტივები

67,2

329,1

355,6

 

355,6

04 01

სკოლამდელი განათლება

6486,5

9268,6

10837,9

 

10837,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

1239,0

 

1239,0

 

ხარჯები

6419,3

8939,5

10482,3

 

10482,3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

5907,9

 

5907,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

4485,4

 

4485,4

 

სუბსიდიები

6419,3

8939,5

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

9,0

 

9,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,2

329,1

355,6

 

355,6

04 01 01

საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობა

6486,5

9268,6

10837,9

 

10837,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

1239,0

 

1239,0

 

ხარჯები

6419,3

8939,5

10482,3

 

10482,3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

5907,9

 

5907,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

4485,4

 

4485,4

 

სუბსიდიები

6419,3

8939,5

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

80,0

 

80,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

9,0

 

9,0

 

არაფინანსური აქტივები

67,2

329,1

355,6

 

355,6

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

5,0

 

 

 

 

ხარჯები

 

5,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

5,0

 

 

 

04 02 01

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების მხარდაჭერა

 

5,0

 

 

 

 

ხარჯები

 

5,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

5,0

 

 

 

04 03

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

 

 

52,5

 

52,5

 

ხარჯები

 

 

52,5

 

52,5

 

სხვა ხარჯები

 

 

52,5

 

52,5

04 03 01

წარმატებულ სტუდენტთა მხარდაჭერა

 

 

52,5

 

52,5

 

ხარჯები

 

 

52,5

 

52,5

 

სხვა ხარჯები

 

 

52,5

 

52,5

04 04

უცხოეთში სტაჟირება

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

 

30,0

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

30,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

30,0

 

30,0

04 04 01

ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

 

30,0

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

30,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

30,0

 

30,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

8266,7

10475,1

16661,0

 

16661,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

595,0

 

595,0

 

ხარჯები

7990,1

10144,4

16333,6

 

16333,6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

3649,2

 

3649,2

 

საქონელი და მომსახურება

1137,5

1124,8

6532,9

 

6532,9

 

სუბსიდიები

6852,6

9019,6

5897,6

 

5897,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

7,0

 

7,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

246,9

 

246,9

 

არაფინანსური აქტივები

276,6

330,7

327,4

 

327,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3324,2

5181,3

6551,4

 

6551,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

55,0

 

55,0

 

ხარჯები

3319,5

5047,3

6534,1

 

6534,1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

364,5

 

364,5

 

საქონელი და მომსახურება

229,5

295,4

1053,1

 

1053,1

 

სუბსიდიები

3090,0

4751,9

5090,5

 

5090,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

24,0

 

24,0

 

არაფინანსური აქტივები

4,7

134,0

17,3

 

17,3

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

229,5

295,4

312,6

 

312,6

 

ხარჯები

229,5

295,4

312,6

 

312,6

 

საქონელი და მომსახურება

229,5

295,4

292,6

 

292,6

 

სხვა ხარჯები

 

 

20,0

 

20,0

05 01 02

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

2611,8

3915,9

4614,7

 

4614,7

 

ხარჯები

2611,8

3915,9

4614,7

 

4614,7

 

სუბსიდიები

2611,8

3915,9

4614,7

 

4614,7

05 01 03

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის განვითარება

482,9

970,0

1148,3

 

1148,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

478,2

836,0

1131,0

 

1131,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

364,5

 

364,5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

760,5

 

760,5

 

სუბსიდიები

478,2

836,0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივები

4,7

134,0

17,3

 

17,3

05 01 04

საჭადრაკო კლუბის მხარდაჭერა

 

 

276,0

 

276,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

 

 

276,0

 

276,0

 

სუბსიდიები

 

 

276,0

 

276,0

05 01 05

საცხენოსნო კლუბის მხარდაჭერა

 

 

116,0

 

116,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

 

 

116,0

 

116,0

 

სუბსიდიები

 

 

116,0

 

116,0

05 01 06

ავტოდრომის კლუბის მხარდაჭერა

 

 

83,8

 

83,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

 

 

83,8

 

83,8

 

სუბსიდიები

 

 

83,8

 

83,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4698,9

4968,2

9837,8

 

9837,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

540,0

 

540,0

 

ხარჯები

4427,0

4771,5

9527,7

 

9527,7

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

3284,7

 

3284,7

 

საქონელი და მომსახურება

664,4

503,8

5208,0

 

5208,0

 

სუბსიდიები

3762,6

4267,7

807,1

 

807,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

222,9

 

222,9

 

არაფინანსური აქტივები

271,9

196,7

310,1

 

310,1

05 02 01

კონკურსებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა

41,1

187,1

 

 

 

 

ხარჯები

41,1

159,1

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

41,1

159,1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

28,0

 

 

 

05 02 02

ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქი

379,8

260,5

696,3

 

696,3

 

ხარჯები

379,8

260,5

696,3

 

696,3

 

საქონელი და მომსახურება

379,8

260,5

696,3

 

696,3

05 02 03

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა

115,5

84,2

 

 

 

 

ხარჯები

115,5

84,2

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

115,5

84,2

 

 

 

05 02 04

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1903,2

2562,8

6027,0

 

6027,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

280,0

 

280,0

 

ხარჯები

1827,9

2512,8

6027,0

 

6027,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

1834,8

 

1834,8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

4192,2

 

4192,2

 

სუბსიდიები

1827,9

2512,8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

75,3

50,0

 

 

 

05 02 05

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

604,1

709,4

760,5

 

760,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

77,0

 

77,0

 

ხარჯები

584,1

670,9

700,4

 

700,4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

614,7

 

614,7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

80,7

 

80,7

 

სუბსიდიები

584,1

670,9

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

5,0

 

5,0

 

არაფინანსური აქტივები

20,0

38,5

60,1

 

60,1

05 02 06

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

1123,3

1094,2

1194,0

 

1194,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

183,0

 

183,0

 

ხარჯები

951,3

1014,0

944,0

 

944,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

835,2

 

835,2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

108,8

 

108,8

 

სუბსიდიები

951,3

1014,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

171,9

80,2

250,0

 

250,0

05 02 07

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა

 

 

1030,0

 

1030,0

 

ხარჯები

 

 

1030,0

 

1030,0

 

სუბსიდიები

 

 

807,1

 

807,1

 

სხვა ხარჯები

 

 

222,9

 

222,9

05 02 08

კულტურული ღონისძიებების საკონცერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

404,0

70,0

 

 

 

 

ხარჯები

399,3

70,0

 

 

 

 

სუბსიდიები

399,3

70,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4,7

 

 

 

 

05 02 09

კულტურის სხვადასხვა ღონისძიებები

128,0

 

 

 

 

 

ხარჯები

128,0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

128,0

 

 

 

 

05 02 10

თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

 

 

130,0

 

130,0

 

ხარჯები

 

 

130,0

 

130,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

130,0

 

130,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

243,7

325,6

271,8

 

271,8

 

ხარჯები

243,7

325,6

271,8

 

271,8

 

საქონელი და მომსახურება

243,7

325,6

271,8

 

271,8

05 03 01

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები

243,7

325,6

271,8

 

271,8

 

ხარჯები

243,7

325,6

271,8

 

271,8

 

საქონელი და მომსახურება

243,7

325,6

271,8

 

271,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

7049,3

6604,2

8351,6

 

8351,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

76,0

 

76,0

 

ხარჯები

5922,1

6534,3

8305,1

 

8305,1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

546,6

 

546,6

 

საქონელი და მომსახურება

215,6

185,4

1791,6

 

1791,6

 

სუბსიდიები

610,4

2230,0

812,9

 

812,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4788,0

4095,9

5154,0

 

5154,0

 

სხვა ხარჯები

308,0

23,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1127,2

69,9

46,5

 

46,5

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

2026,0

2097,7

3160,6

 

3160,6

 

ხარჯები

2026,0

2097,7

3160,6

 

3160,6

 

საქონელი და მომსახურება

180,4

185,4

343,7

 

343,7

 

სუბსიდიები

603,0

727,5

800,0

 

800,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

934,5

1161,8

2016,9

 

2016,9

 

სხვა ხარჯები

308,0

23,0

 

 

 

06 01 01

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

172,4

222,2

269,0

 

269,0

 

ხარჯები

172,4

222,2

269,0

 

269,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,4

222,2

269,0

 

269,0

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და ოპერაციული მკურნალობა

44,0

68,9

82,9

 

82,9

 

ხარჯები

44,0

68,9

82,9

 

82,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44,0

68,9

82,9

 

82,9

06 01 03

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობა და ახალშობილთა სკრინინგი

37,6

47,2

49,4

 

49,4

 

ხარჯები

37,6

47,2

49,4

 

49,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,6

47,2

49,4

 

49,4

06 01 04

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

53,5

57,0

84,4

 

84,4

 

ხარჯები

53,5

57,0

84,4

 

84,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,5

57,0

84,4

 

84,4

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

288,4

 

 

 

 

 

ხარჯები

288,4

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,4

 

 

 

 

06 01 06

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება

121,5

87,5

100,5

 

100,5

 

ხარჯები

121,5

87,5

100,5

 

100,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121,5

87,5

100,5

 

100,5

06 01 07

ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

47,9

63,0

72,3

 

72,3

 

ხარჯები

47,9

63,0

72,3

 

72,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,9

63,0

72,3

 

72,3

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

6,5

22,8

29,2

 

29,2

 

ხარჯები

6,5

22,8

29,2

 

29,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

22,8

29,2

 

29,2

06 01 09

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა

911,0

750,5

800,0

 

800,0

 

ხარჯები

911,0

750,5

800,0

 

800,0

 

სუბსიდიები

603,0

727,5

800,0

 

800,0

 

სხვა ხარჯები

308,0

23,0

 

 

 

06 01 10

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის პათოლოგიის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და მკურნალობა

114,1

 

 

 

 

 

ხარჯები

114,1

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114,1

 

 

 

 

06 01 11

მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

9,5

22,6

43,6

 

43,6

 

ხარჯები

9,5

22,6

43,6

 

43,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

22,6

43,6

 

43,6

06 01 12

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია

39,2

59,9

106,3

 

106,3

 

ხარჯები

39,2

59,9

106,3

 

106,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,2

59,9

106,3

 

106,3

06 01 13

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების თანადაფინანსება

 

134,4

185,3

 

185,3

 

ხარჯები

 

134,4

185,3

 

185,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

134,4

185,3

 

185,3

06 01 14

მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

 

96,3

49,1

 

49,1

 

ხარჯები

 

96,3

49,1

 

49,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

96,3

49,1

 

49,1

06 01 15

მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

 

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

 

 

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20,0

 

20,0

06 01 16

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

 

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

 

 

8,0

 

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

8,0

 

8,0

06 01 17

სამედიცინო დახმარების კომპონენტი

 

280,0

850,0

 

850,0

 

ხარჯები

 

280,0

850,0

 

850,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

280,0

850,0

 

850,0

06 01 18

სანიტარიული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

180,4

185,4

266,1

 

266,1

 

ხარჯები

180,4

185,4

266,1

 

266,1

 

საქონელი და მომსახურება

180,4

185,4

266,1

 

266,1

06 01 19

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაცია

 

 

45,3

 

45,3

 

ხარჯები

 

 

45,3

 

45,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

45,3

 

45,3

06 01 20

სმენის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

 

 

21,6

 

21,6

 

ხარჯები

 

 

21,6

 

21,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

21,6

 

21,6

06 01 21

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი

 

 

77,6

 

77,6

 

ხარჯები

 

 

77,6

 

77,6

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

77,6

 

77,6

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5023,3

4506,5

5191,0

 

5191,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

76,0

 

76,0

 

ხარჯები

3896,1

4436,6

5144,5

 

5144,5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

546,6

 

546,6

 

საქონელი და მომსახურება

35,2

 

1447,9

 

1447,9

 

სუბსიდიები

7,4

1502,5

12,9

 

12,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3853,5

2934,1

3137,1

 

3137,1

 

არაფინანსური აქტივები

1127,2

69,9

46,5

 

46,5

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

1119,3

1643,3

1874,6

 

1874,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

75,0

 

75,0

 

ხარჯები

1060,6

1573,4

1828,1

 

1828,1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

538,0

 

538,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

1290,1

 

1290,1

 

სუბსიდიები

 

1415,0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1060,6

158,4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

58,7

69,9

46,5

 

46,5

06 02 02

მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

22,3

25,4

54,7

 

54,7

 

ხარჯები

22,3

25,4

54,7

 

54,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,3

25,4

54,7

 

54,7

06 02 03

მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე

 

 

19,7

 

19,7

 

ხარჯები

 

 

19,7

 

19,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

19,7

 

19,7

06 02 04

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

158,0

187,1

201,3

 

201,3

 

ხარჯები

158,0

187,1

201,3

 

201,3

 

სუბსიდიები

4,9

5,0

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153,1

182,1

196,3

 

196,3

06 02 05

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა

542,6

629,7

647,9

 

647,9

 

ხარჯები

542,6

629,7

647,9

 

647,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

542,6

629,7

647,9

 

647,9

06 02 06

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

749,1

464,8

474,2

 

474,2

 

ხარჯები

749,1

464,8

474,2

 

474,2

 

სუბსიდიები

2,5

7,9

7,9

 

7,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

746,6

456,9

466,3

 

466,3

06 02 07

მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით

179,9

242,5

319,0

 

319,0

 

ხარჯები

179,9

242,5

319,0

 

319,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,9

242,5

319,0

 

319,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისათვის და მარტოხელა დედების მატერიალური დახმარება

193,5

225,0

519,0

 

519,0

 

ხარჯები

193,5

225,0

519,0

 

519,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

193,5

225,0

519,0

 

519,0

06 02 09

პროფესიული სწავლება

35,9

55,0

 

 

 

 

ხარჯები

35,9

55,0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,9

55,0

 

 

 

06 02 10

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა

481,6

691,8

759,9

 

759,9

 

ხარჯები

481,6

691,8

759,9

 

759,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481,6

691,8

759,9

 

759,9

06 02 11

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

96,9

205,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

96,9

205,0

108,0

 

108,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

96,9

205,0

108,0

 

108,0

06 02 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

1048,8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1048,8

 

 

 

 

06 02 13

დროებითი ღამის თავშესაფარი

 

74,6

166,4

 

166,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

1,0

 

1,0

 

ხარჯები

 

74,6

166,4

 

166,4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

8,6

 

8,6

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

157,8

 

157,8

 

სუბსიდიები

 

74,6

 

 

 

06 02 14

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

213,7

 

 

 

 

 

ხარჯები

213,7

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

213,7

 

 

 

 

06 02 15

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსება

54,9

 

 

 

 

 

ხარჯები

35,2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

35,2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

19,7

 

 

 

 

06 02 16

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა

126,8

62,3

31,3

 

31,3

 

ხარჯები

126,8

62,3

31,3

 

31,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

126,8

62,3

31,3

 

31,3

06 02 17

მკურნალობის მიზნით სოციალურად დაუცველ პირთა სამგზავრო-სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

 

 

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

 

 

15,0

 

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

15,0

 

15,0

07 00

სხვადასხვა ღონისძიებები

77,0

1466,4

 

 

 

 

ხარჯები

77,0

1466,4

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

77,0

1466,4

 

 

 

07 01

ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა

77,0

1466,4

 

 

 

 

ხარჯები

77,0

1466,4

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

77,0

1466,4

 

 

 

 

დ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი ჭეიშვილი