საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართადარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართადარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 316
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/07/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 20, 16/07/2004
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.545
  • Word
316
01/07/2004
სსმ, 20, 16/07/2004
020.000.000.05.001.001.545
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართადარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12-ის დანართი, 1984 წელი, მუხ. 421) 314-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 ნაწილი:

„6. 922 მუხლის მოქმედება შეჩერებულ იქნეს კანონმდებლობაში თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობისა და ლიცენზირების საკითხებთან დაკავშირებით სათანადო ცვლილებების განხორციელებამდე.“.

    მუხლი 2. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს 2004 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 1 ივლისი.

№316_რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.