ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/11/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016206
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
20/11/2015
ვებგვერდი, 25/11/2015
010250000.35.139.016206
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/11/2015 - 05/08/2016)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 20 ნოემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ.ვ", „გ.ბ“ და „დ.ე" ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პიველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად №1 დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 იანვრის №2 დადგენილება "ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ " (www.matsne.gov.ge, 23/01/2015, 010250000.35.139.016173).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის მუნიციპალიტეტის  აღმასრულებელი ორგანოს 2016 წლის საშტატო განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები

დასახელება

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

 

გ ა მ გ ე ო ბ ა

 

 

1

ხელმძღვანელობა                                    

3

6650

 

მთავარი საჯარო თანამდებობა - მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1

2650

 

მთავარი საჯარო თანამდებობა - გამგებლის პირველი მოადგილე

1

2000

 

მთავარი საჯარო თანამდებობა - გამგებლის მოადგილე

1

2000

2

ადმინისტრაციული სამსახური

12

8970

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

 უმცროსი საჯარო თანამდებობა - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების, საქმის წარმოებისა და კადრების  საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

 უმცროსი საჯარო თანამდებობა - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობა - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობ - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობ - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების, საქმის წარმოების წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობა - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

3

იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახური

7

6610

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - კონტროლისა და აუდიტის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

 უფროსი საჯარო თანამდებობა - წამყვანი სპეციალისტი

1

820

4

   ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური                                   

10

8200

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ეკონომიკური დაგეგმვისა და  ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკლრებლების მონიტორინგის წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ეკონომიკური დაგეგმვისა და  ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - მუნიციპალური ქონების  აღრიცხვის და მართვის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - მუნიციპალური ქონების  აღრიცხვის და მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ეკონომიკისა და ქონების მმართვის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

2

820

5

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური                           

15

7430

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი

4

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

4

870

6

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური                   

7

7480

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - საფინანსო-საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ხაზინის მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის წამყვანი სპეციალისტი

1

820

7

შესყიდვების   სამსახური

9

6140

 

  წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სახელმწიფო შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სახელმწიფო შესყიდვების წამყვანი სპეციალისტი

3

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - მატერილურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა -  მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი სპეციალისტი

1

780

8

 კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური

6

4640

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - კულტურის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ტურიზმის საკითხებში სპეციალისტი

1

700

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - ტურიზმის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკათხებში  სპეციალისტი

1

700

9

გამგებლის წარმომადგენელი

23

1900

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - წარმომადგენელი

11

1200

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სპეციალისტი

12

700

 

სულ გამგეობა:

92

58020

10

დელეგირებული ფუნქციები:

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

5

4840

 

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა - სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - საქმის წარმოების საკითხებში უფროსი სპეციალისტი

1

780

 

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - წვევამდელთა მომზადებისა და შეიარაღებულ ძალებში გაწვევის  მთავარი სპეციალისტი

1

 

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე მიწერის წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა - სამობილიზაციო საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

1

820

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.