საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1056
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/02/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 17/03/2005
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.727
  • Word
1056
25/02/2005
სსმ, 9, 17/03/2005
020.000.000.05.001.001.727
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12-ის დანართი, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 444 მუხლი:

     „მუხლი 444. არაიოდირებული მარილის რეალიზაცია, ვადაგასული იოდირებული მარილისა და ფალსიფიცირებული სხვა ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების იმპორტი და რეალიზაცია

არაიოდირებული მარილის რეალიზაცია (გარდა „იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ვადაგასული იოდირებული მარილის ან ფალსიფიცირებული სხვა ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტის იმპორტი ან რეალიზაცია, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500-დან 2000 ლარამდე.“.

2. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51-ე ნაწილი:

„51. ამ კოდექსის 444 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროების და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის სამსახურების უფლებამოსილი თანამდებობის პირები.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 6 თვის შემდეგ.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 თებერვალი.

№1056–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.