საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 318
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 27/06/1996
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/07/1996
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.152
  • Word
318
27/06/1996
პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/07/1996
020.000.000.05.001.000.152
საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა, სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ საქართველოს კანონის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ. №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 185-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 185. საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის დადგენილი წესების დარღვევით ცხოვრება

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის დადგენილი წესების დარღვევით ცხოვრება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ათ მინიმალურ ოდენობამდე.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოქმედება, ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ოც მინიმალურ ოდენომამდე.

2. 187-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 187. რეგისტრაციაში არგატარება ან რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმა

საქართველოში მცხოვრებ პირთა რეგისტრაციისათვის პასუხისმგებელ პირთა მიერ საქართველოში მცხოვრები პირის რეგისტრაციაში არგატარება ან რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ოც მინიმალურ ოდენობამდე;

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოქმედება, ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ორმოც მინიმალურ ოდენობამდე.

3. კოდექსს დაემატოს 1871 მუხლი და ჩამოყალიბდეს იგი შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1871. თანამდებობის პირის მიერ მოქალაქის უფლებების განხორციელებაზე უარის თქმა

თანამდებობის პირის მიერ მოქალაქის უფლებების განხორციელებაზე უარის თქმა პირის სხვა საცხოვრებელ ადგილას რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის არქონის გამო,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების 50 მინიმალურ ოდენობამდე.

4. ამოღებულ იქნეს 188-ე მუხლი.

5. 208-ე მუხლში ციფრები 1801881 შეიცვალოს ციფრებით 1801871, 189.

6. 252-ე მუხლის მეორე ნაწილში ციფრები 185189 შეიცვალოს ციფრებით 185-1871, 189.

7. 262-ე მუხლის მეორე ნაწილში ციფრები 185189 შეიცვალოს ციფრებით 185-1871, 189.

V. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1996 წლის 27 ივნისი.

№318IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.