„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა“ და „სისხლის სამართლის კოდექსებში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა“ და „სისხლის სამართლის კოდექსებში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 785
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/06/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.222
  • Word
785
24/06/1997
პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997
020.000.000.05.001.000.222
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა“ და „სისხლის სამართლის კოდექსებში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) 1741 და 1742 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1741. შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზაციისა და ჩატარების წესის დარღვევა

შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზაციისა და ჩატარების წესის დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ათიდან ოცდაათ მინიმალურ ოდენობამდე.

იგივე ქმედება, ჩადენილი შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზატორის მიერ,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ორმოციდან ას მინიმალურ ოდენობამდე.

    მუხლი 1742. შეკრებისათვის ან მანიფესტაციისათვის ხელის შეშლა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით

შეკრებისათვის ან მანიფესტაციისათვის, აგრეთვე მასში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ორმოცდაათიდან ას მინიმალურ ოდენობამდე“.

III. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1997 წლის 24 ივნისი.

№785IIს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.