საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1169
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/12/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.311
  • Word
1169
12/12/1997
პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997
020.000.000.05.001.000.311
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 92-ე მუხლის:

ა) პირველ ნაწილს დაემატოს სიტყვები „ან ელექტროენერგიის დატაცება, მიუხედავად დატაცების ფორმისა“, _ ხოლო სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ორასიდან ხუთას ლარამდე.“.

ბ) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

2. 96-ე და 961 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 96. გაზის, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების ქსელების დაცვის წესების დარღვევა

გაზის, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ქსელების დაცვის წესების დარღვევა, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ლარამდე.

    მუხლი 961. ყოფა-ცხოვრებაში ენერგორესურსებით სარგებლობის წესების დარღვევა

ქსელიდან ელექტრო ან თბოენერგიით, გაზით, ნავთობით ან ნავთობპროდუქტებით სარგებლობის წესების დარღვევა ან ენერგორესურსის დატაცება, მიუხედავად დატაცების ფორმისა, რასაც არსებითი ზიანი არ მოჰყოლია, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ორას ლარამდე.

იგივე ქმედება, თუ იგი განხორციელებულია მაგისტრალურ მილსადენებზე, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან ხუთას ლარამდე“.

III. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 12 დეკემბერი.

№1169_Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.