საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1238
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/02/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.324
  • Word
1238
18/02/1998
პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998
020.000.000.05.001.000.324
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1872 მუხლი:

     „მუხლი 1872. ლტოლვილად ცნობის შესახებ პირის რეგისტრაციაზე უკანონოდ უარის თქმა

ლტოლვილად ცნობის შესახებ პირის რეგისტრაციაზე უკანონოდ უარის თქმა, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ ლარამდე.“

2. 208-ე მუხლს ციფრების „1871“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „1872“.

3. 252-ე მუხლის მე-2 ნაწილს ციფრების „1871“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „1872“.

4. 262-ე მუხლის მე-2 ნაწილს ციფრების „1871“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „1872“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1998 წლის 18 თებერვალი.

№1238_IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.