საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1842
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 15/08/1988
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 31/08/1988
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.034
  • Word
1842
15/08/1988
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 31/08/1988
020.000.000.05.001.000.034
საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობის და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა და ჩატარების დადგენილი წესის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის შესახებ

(ამონარიდი)

მასობრივ ღომისძიებათა ჩატარების დროს საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის, მოქალაქეთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიზნით საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

3. შეტანილ იქნეს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს მიერ 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1) 1741 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1741. კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობის და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა და ჩატარების წესის დარღვევა

კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობის და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა ან ჩატარების დადგენილი წესის დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას სამას მანეთამდე, ხოლო გამონაკლის შემთხვევებში, თუ საქმის გარემოებათა მიხედვით, დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით, ამ ზომების გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად,  ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით თხუთმეტ დღემდე.

იგივე მოქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის გამოყენებიდან ერთი წლის განმავლობაში, ან კრების, მიტინგის, ქუჩაში მსვლელობის, დემონსტრაციის ორგანიზატორის მიერ,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათას მანეთამდე, ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთიდან ორ თვემდე ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით თხუთმეტ დღემდე..

2) 24-ე მუხლის მეორე ნაწილს დაემატოს შემდეგი წინადადება: სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულ გამონაკლის შემთხვევებში ადმინისტრაციული პატიმრობა შეიძლება დაწესდეს საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებითაც..

3) 27-ე მუხლის მესამე ნაწილს დაემატოს სიტყვები სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით საზოგადოებრივი წესრიგის ხელყოფასთან დაკავშირებული დარღვევებისათვის შეიძლება დაწესდეს ჯარიმა ათას მანეთამდე.

4) 173-ე მუხლს სიტყვების სახალხო რაზმელისშემდეგ დაემატოს სიტყვები აგრეთვე სამხედრო მოსამსახურის.

5) 208-ე მუხლს ციფრის 173-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი 1741.

6) 246-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვების წვრილმანი ხულიგნობის შემდეგ დაემატოს სიტყვები კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობის და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა და ჩატარების წესის დარღვევის;

სიტყვები ან სახალხო რაზმელის შეიცვალოს სიტყვებით სახალხო რაზმელის, აგრეთვე „სამხედრო მოსამსახურის.

7) 247-ე მუხლის:

პირველ ნაწილში სიტყვები იმ შემთხვევების გარდა, როცა განსაკუთრებული აუცილებლობის გამო სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით დაწესებულია ადმინისტრაციული დაკავების სხვა ვადები შეიცვალოს სიტყვებით გამონაკლის შემთხვევაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გამო სსრ კავშირისა და საქართველოს სსრ საკანონმდებლო აქტებით შეიძლება დაწესდეს ადმინისტრაციული დაკავების სხვა ვადები;

მესამე ნაწილს სიტყვების წვრილმანი ხულიგნობა შემდეგ დაემატოს სიტყვები ან დაარღვია კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობისა და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა და ჩატარების წესი.

8) 262-ე მუხლის მეორე ნაწილში სიტყვები 142-ე მუხლით” შეიცვალოს სიტყვებით 142-ე და 1741 მუხლებით.

9) 279-ე მუხლის პირველ ნაწილს ციფრის 173-ე შემდეგ დაემატოს ციფრი 1741 .

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ. კვარაცხელია

თბილისი,

1988 წლის 15 აგვისტო.

№1842XI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.