საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2790
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 04/09/1990
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს უწყებები, 9, 28/09/1990
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
2790
04/09/1990
საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს უწყებები, 9, 28/09/1990
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის თაობაზე
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის

ბრძანებულება

საქართველოს სსრ ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის თაობაზე

(ამონარიდი)

საქართველოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი ადგენს:

II. საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1742, 1743, 1744, მუხლები:

     „მუხლი 1742. საარჩევნო კომისიების მუშაობაში ჩარევა

საარჩევნო კომისიების მუშაობაში ჩარევა, რაც გამოიხატება საარჩევნო უბნებში ხმის მიცემის, დეპუტატობის კანდიდატისა და პარტიის რეგისტრაციის, საარჩევნო უბნებსა და ოლქებში ხმების დათვლასა და არჩევნების საერთო შედეგების დადგენასთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებისათვის ხელის შეშლაში,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 1743. საარჩევნო კომისიებისათვის მასალების წარდგენაზე უარის თქმა ან მათი გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა

საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო მასალებისა და მონაცემების წარდგენაზე უარის თქმა ან მათი გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

    მუხლი 1744. აგიტაციის გაწევა არჩევნების დღეს

არჩევნების დღეს დეპუტატობის კანდიდატისა და არჩევნებში მონაწილე პარტიის სასარგებლოდ ან წინააღმდეგ აგიტაციის გაწევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორმოცდაათ მანეთამდე, თანამდებობის პირთა – ას მანეთამდე.

2. 208-ე მუხლს ციფრის 1741 შემდეგ დაემატოს ციფრები: 1742, 1743, 1744.

3. 262-ე მუხლში ციფრი 1741შეიცვალოს ციფრებით: 1741, 1742, 1743, 1744.

4. 279-ე მუხლს ციფრის 1741 შემდეგ დაემატოს ციფრები: 1742, 1743, 1744.

5. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მეორე ნაწილი: 1742, 1743, 1744 მუხლებით ჩადენილ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს უზენაეს საბჭოში დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური, საოლქო, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ან წევრი.

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გ. გუმბარიძე

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი ვ. კვარაცხელია

თბილისი,

1990 წლის 4 სექტემბერი.

№2790XI

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.