მოქალაქის საარჩევნო უფლების განხორციელების ხელის შეშლისათვის პასუხისმგებლობის გაძლიერების შესახებ

  • Word
მოქალაქის საარჩევნო უფლების განხორციელების ხელის შეშლისათვის პასუხისმგებლობის გაძლიერების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო
მიღების თარიღი 16/09/1992
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი II, 30/09/1992
სარეგისტრაციო კოდი 080.080.050.05.001.000.059
  • Word
16/09/1992
საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი II, 30/09/1992
080.080.050.05.001.000.059
მოქალაქის საარჩევნო უფლების განხორციელების ხელის შეშლისათვის პასუხისმგებლობის გაძლიერების შესახებ
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი

მოქალაქის საარჩევნო უფლების განხორციელების ხელის შეშლისათვის პასუხისმგებლობის გაძლიერების შესახებ

(ამონარიდი)

მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების დაუბრლკოლებლივ განხორციელების უზრულველყოფის მიზნით საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო ადენს:

2. საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

ა) კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსიის 1745 მუხლი:

     „მუხლი 1745. წინასაარჩევნო აგიტაციის ან ხმის მიცემისათვის გამოყოფილ ადგილებში იარაღით მისვლა

წინასაარჩევნო აგიტაციის ან ხმის მიცემისათვის გამოყოფილ ადგილას ცეცხლსასროლი ან ცივი იარაღით, ანდა საბრძოლო მასალით მისვლა, რაც დაკავშირებული არ არის სამსახურებრივი მოვალეობის აღსრულებასთან,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ათას მანეთამდე, თანამდებობის პირთა ათას მანეთამდე.

იგივე მოქმედება, რასაც თან ახლავს ცეცხლსაროლი ან ცივი იარაღის, ანდა საბრძოლო მასალის დემონსტრირება,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ორი ათას მანეთამდე, თანამდებბის პირთა სამი ათას მანეთამდე“.

ბ) 208-ე მუხლის ციფრების „1744“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „1745“.

გ) 239-ე მუხლის მეორე ნაწლის მეშვიდე აბზაცს ციფრების „123-ე“, შემდეგ და ბოლო აბზაცს ციფრების „1744“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „1745“.

3. ეს დეკრეტი ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე ე.შევარდნაძე

საქართველოს რესპუბლიკის  სახელმწიფო საბჭოს მდივანი ვ. გოგუაძე

თბილისი,

1992 წლის 16 სექტემბერი.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.