ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/05/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/05/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.141.016174
13
06/05/2016
ვებგვერდი, 11/05/2016
010250050.35.141.016174
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2016 წლის 6 მაისი

ქ. ახალქალაქი

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის

საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ


,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო  სიტუაციებისაგან  მოსახლეობისა და  ტერიტორიის   დაცვის   შესახებ“   საქართველოს კანონის,  ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის  სიტუაციებზე ეროვნული  რეაგირების  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  პრეზიდენტის  2008 წლის  26  აგვისტოს №415 ბრძანებულების მოთხოვნათა  და „ადგილობრივი თვითმმარველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის   61-ე  მუხლის მეორე პუნქტის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ   დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. დამკიცდეს  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმა  №1  დანართის შესაბამისად.
2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალქალაქის მუნიციპალატეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 აპრილის №10 დადგენილება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე მართვის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჰამლეტ მოვსესიანიდანართი №1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული და სოციალურ-ეკონომიკური

დახასიათება


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ახალქალაქი: ფართობი 12352კმ. წყლის ძირითადი არტერიები ბუნებრივი. ქალაქი 1; თემი 21; სოფელი 64; მანძილი თბილისამდე 180 კმ; მანძილი ახალციხემდე 72კმ; უახლოესი პორტი ქალაქი ფოთი, მანძილი 450კმ; უახლოესი რკ.სადგური ქ. ახალქალაქი; უახლოესი აეროპორტი თბილისი, მანძილი 180 კმ; ქალაქის მოსახლეობა 9800; თემებისა და სოფლის მოსახლეობა 52500. მოედინება მდინარეები:  ფარავანი, ჭობარეთი, ბარალეთი.

აქ სახლობენ ძირითადად ქართველები და სომხები.

   ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 300-400 მმ. მაქსიმუმი 1600-1800 მმ.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია შემდეგი რისკები: მეწყერი, ქარიშხალი,  ხანძარი, მიწისძვრა, ზვავი, დიდთოვლობა, სეტყვა.


გეგმის ძირითადი ნაწილი

ფუნქციები:

1. საგანგებო სიტუაციების მართვის უზრუნველყოფა ;

2. კავშირგაბმულობის და შეტყობინებების ღონისძიებათა უზრუნველყოფა;

3. მოსახლეობის ევაკუაციის უზრუნველყოფა;

4. საძიებო-სამაშველო, საავარიო სამაშველო და საავარიო აღდგენითი სამუშაობის ღონისძიების  უზრუნველყოფა ;

5. სატრანსპორტო უზრუნველყოფა;

6. ენერგომომარაგებით უზრუნველყოფა;

7. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;

8. საინჟირნო უზრუნველყოფა;

9. ტყის ხანძრებზე ხანძარსაწინააღმდეგო უზრუნველყოფა;

10. მსხვილ მასშტაბით ხანძრებზე  ხანძარსაწინააღმდეგო უზრუნველყოფა;

11. სამედიცინო უზრუნველყოფა;

12. საზოგადოებრივი წესრიგისა და მატერიალურ ფასეულობათა დაცვის  უზრუნველყოფა.

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება

საგანგებო სიტუაციის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე საგანგებო შტაბის უფროსი (გამგებელი)  იწვევს ოპერატიული ცენტრის  წევრებს. საგანგებო სიტუაციებზე პირველად რეაგირებას ახორციელებენ სახანძრო-სამაშველო სამსახური,რომელიც ოპერატიული ინფორმაციის მიღებისთანავე ახორციელებს შესაბამის რეაგირებას და აწარმოებს დაზვერვით სამუშაოებს.

საგანგებო სიტუაციის ადგილიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საგანგებო სიტუაციის მართვის ოპერატიული ცენტრი გეგმავს გასატარებელ ღონისძიებებს და გასცემს შესაბამის დავალებებს.

საგანგებო სიტუაციის რაიონში იშლება საველე ოპერაციის ცენტრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის უფროსი, საგანგებო ოპერატიული ცენტრის უფროსთან შეთანხმებით.

 რეაგირების მართვა

რეაგირების მართვა ხორციელდება საგანგებო შტაბის მიერ დახმარების ფუნქციების გათვალისწინებით,  ამ სფეროში არსებული და სხვა დამხმარე კანონმდებლობის მიხედვით.

წარმოქმნილ საგანგებო სიტუაციებზე პირველადი მორიაგირე რაზმები ვალდებულნი არიან მუდმივ კავშირზე იმყოფებოდნენ გამგეობის სამორიგეოსთან, შესაძლო ძალთა მობილიზაციისა და ესკალაციის გართულების აცილების მიზნით. არსებული საკითხის ერთ სისტემაში მოქცევის მიზნით მოქმედებს პირველადი მორეაგირე ძალების ერთიანი ეთერი (სიხშირე) და ერთიანი „საგანგებო ზარი“, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობა.

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა რამდენიმე სხვადასხვა მორეაგირე ჯგუფის ჩართვა სალიკვიდაციო სამუშაოებში (მიუხედავად საგანგებო სიტუაციების ხასიათისა) დაუყოვნებლივ იკრიბება საგანგებო შტაბი.

საგანგებო შტაბი

საგანგებო შტაბი წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე მართვის ცენტრს, რომელიც კოორდინაციას უწევს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ამ სიტუაციებით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილე სუბიექტების საქმიანობას.

შტაბი იკრიბება წელიწადში მინიმუმ ორჯერ, საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნისას დაუყოვნებლივ.

შტაბის შეკრების მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განიხილოს: სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების არსებული მდგომარეობა, მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების, პრევენციის, რეაგირების რაციონალური წინადადებები;

- შეიმუშაოს სპეციალური პროგრამები მათი გადაჭრის მიზნით;

- უზრუნველყოს მოსალოდნელ საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოება;

- საგანგებო სიტუაციების საკითხებში ფინანსური რეზერვების პრიორიტეტულობის გამოყოფის საკითხების განხილვა.

შტაბის ხელმძღვანელი არის ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.

შტაბის წევრები კომპლექტდება რეაგირების გეგმის ფუნქციებიდან გამომდინარე, შტაბის ხელმძღვანელს შეუძლია დაამატოს წევრი თავისი შეხედულებით.

შტაბის წევრების საქმიანობა არ ანაზღაურდება ბიუჯეტიდან.

საგანგებო შტაბი მოქმედებს რეაგირების გეგმის ფუნქციების მიხედვით და იღებს გადაწყვეტილებებს  მოსალოდნელ ან შექმნილ საგანგებო სიტუაციებზე, რეგიონალურ ან ეროვნულ დონეზე დახმარების ჩარევამდე, ე.ი. მანამ სანამ რეგიონალურ ან ეროვნულ დონეზე არსებულ საკითხებში ჩართვა  იქნება საჭირო, შემდგომ მოქმედების მართვა რჩება იგივე, ხოლო გადაწყვეტილებების მიღება და ხელმძღვანელობა ხორციელდება ეროვნული რეაგირების მიხედვით.

საგანგებო სიტუაციების ზონაში, საჭიროებიდან გამომდინარე, იშლება საველე ოპერაციების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელს ნიშნავს საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი.

საველე ოპერაციების ცენტრში იქმნება:

კავშირგაბმულობის უზრუნველყოფის ჯგუფი;

სამაშველო ოპერაციის ჯგუფი;

მატერიალურ-უზრუნველყოფის ჯგუფი ;

დაზვერვის ჯგუფი.

 

სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ახალქალაქის რაიონული სამსახურის პ/შემადგენლობა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი საგანგებო სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი, ახალციხე- ნინოწმინდა (სომხეთის საზღვარი) გზატკეცილის მე-2 კმ

საშტატო რიცხოვნობა - 27

ექიმი - 5

ექთანი - 8

სანიტარი  - 1

მძღოლი - 8

ტრანსპორტი - 2  ერთეული

ბრიგადა - 2

საკონტაქტო ტელეფონი - 112

მობილური - 599 54 34 27

შპს „უნიმედ სამცხე“ ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი.

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი ახალციხე ნინოწმინდა (სომხეთის საზღვარი) გზატკეცილის მე-2 კმ

საწოლების რაოდენობა - 55

ბრიგადები

ქირურგიული - 4

თერაპიული - 4

პედიატრიული - 2

ბავშვთა ქირურგიული -1

მეანგინეკოლოგიური -4

ინფექციური -1

რადიოლოგიური -1

- სისტემები - 500

- შპრიცი - 2000

- ტკივილგამაყუჩებლები - 100

-ადგილ.დანიშნულების და ნარკოზისთვის  ტკივილგამაყუჩებელი - 100

-ანალგინი  50   კოლოფი (თითოში  10 ამპულა)

-ფენტალინი 0.005% 2 მლ.  60 ამპულა

- რინგერი 500 მლ. 50 ფლაკონი

- პოლიგლუკინი 400მლ. 10  ფლაკონი

- გლუკოზა 5%-500მლ. 50 ფლაკონი

- ვიტამინი ც  200 ამპულა

- ვიტამინი ბ1  ბ6  20 ამპულა

- ლაზიქსი 100 ფლაკონი

- სახვევი 50   ცალი

- თაბაშირიანი ბინტი 100 ცალი

- სალტე  50 ცალი

- იოდის სპირტხსნარი 5%- 5 ლიტრი

- წყალბადის ზეჟანგი 3%-100  3 ლიტრი

- საკაცე 6  ცალი

ახალქალაქის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის პ/შემადგენლობა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი საგანგებო სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი  თავისუფლების ქ.№2

ტელეფონი - 112

პირადი შემადგენლობა - 19

სამაშველო ინვენტარი:

დიზელგენერატორი - 1

სხვა საავარიო-სამაშველო ხელსაწყო -15

ტელეფონი:599 56-56-15; 22-37-01; 22-30-49

ტექნიკის ჩამონათვალი:

1. ავტოცისტერნა-  2  ერთეული

2. სამმუხლა კიბე - 2

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის’’ ახალქალაქის სერვისცენტრის პ/შემადგენლობა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი საგანგებო  სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა  ვაჩიანის გზატკეცილი №1

საშტატო რიცხოვნობა : 22

წყლის სათავე-ნაგებობები: აბლარი, დილიფი, ეხტილა, ბეჟანო

მაგისტრალის სიგრძე: ცენტრალური  188 კმ , შიდა ქალაქის ქსელი 63 კმ.

ემსახურება ქალაქ ახალქალაქს და 64 სოფელს.

ტექნიკა: ჰაი ლუქსი -1; ასანიზაციის  მანქანა - 1; უაზი (ვილისი) - 1; ტრაქტორი - 1.

ააიპ „ახალქალაქის დასუფთავება და კეთილმოწყობა" მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი საგანგებო სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა  ქ. ახალქალაქი თავისუფლების  ქ. 13

საშტატო რიცხოვნობა : 29

ტექნიკის ჩამონათვალი:

- სპეცავტომანქანა-7

გრედერი - 1

- ამწე კალათა -1

- წყალმზიდი  მანქანა-1

ასინიზაციის მანქანა - 1

ა(ა)იპ „ახალქალაქის დასუფთავება და კეთილმოწყობა“ტექნოგენური  სიტუაციების დროს პასუხისმგებლობა ნარჩენების გატანა-დასუფთავებაზე ,ფატალური შედეგების დადგომის დროს მოსახლეობის დაკრძალვაზე ეპიდემიის გავრცელების აღმოსაფხვრელად.

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის  სამხედრო  აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მოქმედება საგანგებო სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა

უფროსი: აბაჯიანი რუბენ

ტელეფონი: 22-23-54

სამხედრო სამსახურისათვის ვარგისი რეზერვისტი

მათ შორის - 150 ქალი

142  ოფიცერი

857  სეჟანტი

სულ 7436  რეზერვისტი

ტრანსპორტი: ნივა - 1

 

შპ სერვის  ნეტ გრუპის" მოქმედება საგანგებო  სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი  მიკოიანის ქ. №15

უფროსი: ჰარუთიუნ  ანტონიანი

ტელფონი: 22-22-22;  577 18-82-94

ქსელი ინჟინერი: ვახტანგიშვილი  ოთარ

ტელეფონი: 570 70-22-05

1. ასს შენობა სეისმოლოგიის  მხრივ გამძლა შენობაა. ახალი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით შეკერილია და მყარია.

2. მიწისქვეშა საკაბელო ხაზებით დაქსელილია ქალაქი ახალქალაქი.

3. მიწისზედა საკაბელო  ხაზების  ყველაზე სუსტი ადგილებია  მაღალი ძაბვის დენის  გადამცემი  ხაზების  სიახლოვეს მდებარე სატელეფონო ბოძები.

4. მეკაბელე-მრჩილავის ფუნქციებში შედის საკაბელო დაზიანების აღმოფხვრა კაბელის შეკეთება, გამოცვლა. შესაბამისად სამსახური ამარაგებს საჭირო აღჭურვილობით და მასალებით, რომ არ შეექმნას შეზღუდვა მუშაობაში.

5. მონტიორების მოვალეობაა, სახაზო დაზიანებების შემოწმება და რემონტი .

6. ისინი აღჭურვილნი არიან შესაბამისი სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებით და მასალით.

სატრანსპორტო საშუალებები: 1 ნივა

ინვენტარი: გენერატორი

 

შპს  „ეს ჯი გაზ კომპამია“  მოქმედება საგანგებო სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილდებარეობა: ქ. ახალქალაქი თავისუფლების №100

დირექტორი :რაზმიკ ღუმაშიანი

ტელეფონი :22 35 55 მობ. 599 19-10- 38

მთავარი ინჟინერი: პეტროს ჩტჩიანი

ტელეფონი: 599 98 09 34

           ექსპლუატაციისა და ავარიული სამსახური

სამსახურის აფროსი - გაგიკ მინასიანი

ოსტატი - გაგიკ იანდიანი

ოსტატი - გრიშა ბალასანიანი

ოსტატი - აშოტ ალექსანიანი

 მძღოლ-ზეინკალი - გრიშა ბალასანიანი

მძღოლ-ზეინკალი - რაზმიკ პეტროსიანი

 

აირშემდურებელი სეირან ჩნავაიანი

ავარიული სამსახრის ტელ: 114  0362 22 37 04 მობ. 595 980 965

ნინიწმინდის უბანი

 

ოსტატი - რუსლან აფრიკიანი

ოსტატი- რომან ეფრიკიანი

აირშემდუღებელი - რაფიკ ბდოიანი

 

სს „ენერგოპროჯორჯიას" პირადი შემადგენლობა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი  საგანგებო  სიტუაციების დროს

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი ს/ქ 14

მენეჯერი: ჯანიკო  ასტატურიანი

ტელეფონი:  22-23-03; 577 35 51 00

საშტატო რიცხოვნობა: 50

მაგისტრალის  სიგრძე: 10კვ.ე.გ.ხ-265 კმ. 0.4 კვ. ე.გ.ხ-621 კმ.

ტექნიკა: უაზი -1: ნივა-2

საავარიო ინვენტარი: ელექტრიკოსის ხელსაწყო იარაღი -2 კომპლექტი

სამსახურის მოკლე დახასიათება: ახალქალაქის  მომსახურების ცენტრი

ამარაგებს ელექტროენერგიით  16000  აბონენტს. 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სავალე ევაკუაციის შტაბის შეტყობინების სქემა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლების რაოდენობა და რიცხოვნობა

სკოლა

დირექ-

ტორის სახელი/გვარი

მასწავ-ლებელთა რაოდენობა

მოსწავ-

ლეთა რაო-

დენობა

დირექტორის ტელეფონი

დირექციის რაოდენობა

ადმინისტრაციულ/

ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა

 

სამსა-

ხური

მობი-

ლური

 

 

 

1

სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №1 საჯარო სკოლა

რუზანნა ტეფოიანი

57

441

362222085

551084500

3

9

 

2

სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №2 საჯარო სკოლა

კარინე ნაჰატაკიანი

58

588

362222724

595750000

3

12

 

3

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ახალქალაქის №3 საჯარო სკოლა

ლელა ჭინჭარაული

20

157

362222145

551085058

3

9

 

4

სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №4 საჯარო სკოლა

ნათელა გრიგორიანი

55

538

362222317

551083777

3

12

 

5

სსიპ - ქალაქ ახალქალაქის №5 საჯარო სკოლა

ემმა ნახატაკიანი

32

99

-

551084415

2

7

 

6

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბულის საჯარო სკოლა

მარტინ ხოცანიანი

25

103

-

577283600

3

8

 

7

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგანის საჯარო სკოლა

სურენ არაქელიანი

20

91

-

551085155

2

8

 

8

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზავრეთის საჯარო სკოლა

სლავიკ ეღიაზარიანი

31

216

-

551084888

3

9

 

9

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზმანის საჯარო სკოლა

გოჩა კახაძე

12

10

-

551085444

2

4

 

10

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალათუმანის საჯარო სკოლა

პეტროს ტონოიანი

23

55

-

592500165

2

7

 

11

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალასტანის საჯარო სკოლა

რუბენ ქრტიანი

27

98

-

551084999

2

8

 

12

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვის საჯარო სკოლა

ანდრეას აბდოიანი

20

105

-

551083733

3

8

 

13

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის საჯარო სკოლა

ბადრი კოჩალიძე

15

15

-

551084336

2

5

 

14

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის საჯარო სკოლა

მისაკ შირინიანი

30

117

-

551084383

3

8

 

15

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალხოს საჯარო სკოლა

აშოტ კირაკოსიანი

18

62

-

551084245

2

5

 

16

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარალეთის №1 საჯარო სკოლა

ლენა კარაპეტიანი

21

95

-

551085414

2

8

 

17

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარალეთის №2 საჯარო სკოლა

ნინელი ანანიაშვილი

17

29

-

551084340

2

4

 

18

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟანოს საჯარო სკოლა

გარნიკ გრიგორიანი

24

163

-

551072600

3

8

 

19

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოზალის საჯარო სკოლა

ზაირა არაქელიანი

7

20

-

551084707

2

4

 

20

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუზავეთის საჯარო სკოლა

დერენიკ აკოფიანი

13

21

-

577282323

2

4

 

21

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბურნაშეთის საჯარო სკოლა

არევიკ აღაბაბიანი

20

78

-

551085100

2

8

 

22

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუღაშენის საჯარო სკოლა

თათევოს პალიანი

19

96

-

551080171

2

8

 

23

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის საჯარო სკოლა

ეთერი ნადირაძე

21

53

-

551084640

2

7

 

24

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოკიოს საჯარო სკოლა

გაიანე კურღინიანი

20

39

-

551085089

2

6

 

25

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომანის საჯარო სკოლა

ჰაიასტან მოვსესიანი

22

143

-

551085212

3

8

 

26

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დადეშის საჯარო სკოლა

სურენ აკოფიანი

22

123

-

551084909

3

8

 

27

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი სამსარის საჯარო სკოლა

ლუსია მარქარიანი

18

67

-

551084080

2

6

 

28

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის №1 საჯარო სკოლა

რიმა მკოიანი

29

212

-

551083963

3

8

 

29

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკის №2 საჯარო სკოლა

კარინე ნახატაკიანი

15

99

-

551083708

2

6

 

30

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარევანის საჯარო სკოლა

ტირუნ მელიქიანი

17

93

-

551084180

2

7

 

31

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლა

მნაცაკან ათოიანი

29

303

-

551084222

3

9

 

32

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზაკის საჯარო სკოლა

ვარდუი მკრტჩიანი

18

75

-

551083848

2

6

 

33

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ თახჩის საჯარო სკოლა

გაიანე მიქაელიანი

6

5

-

551085424

2

4

 

34

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ იხტილის საჯარო სკოლა

ვანუჰი მალხასიანი

31

166

-

599010775

3

7

 

35

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარტიკამის საჯარო სკოლა

არარატ ელიზბარიან

39

300

-

551084277

3

10

 

36

სსიპ - სეროვბე ბენგოიან-ლევონიანის ,,ჯივანის” სახელობის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარწახის საჯარო სკოლა

ერვანდ ვარდერესიანი

23

115

-

551085354

3

9

 

37

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვაკანის საჯარო სკოლა

პეტროს აკოფიანი

18

58

-

551083828

2

7

 

38

სსიპ - თამაზ მელიქიძის სახელობის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოთელიის საჯარო სკოლა

ალექსანდრე აჩელაშვილი

22

85

-

551083929

2

7

 

39

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორხის საჯარო სკოლა

გალია ირიციანი

23

54

-

551083888

3

6

 

40

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოჩიოს საჯარო სკოლა

არტურ ბალასანიანი

21

87

-

577229790

2

7

 

41

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კულიკამის საჯარო სკოლა

არმინე უზუნიანი

30

175

-

551084555

3

5

 

42

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოს საჯარო სკოლა

სამველ ჩოლახიანი

37

305

-

551084666

3

9

 

43

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლომატურცხის საჯარო სკოლა

ოგანეს შორაღიანი

25

62

-

551084971

2

6

 

44

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტუნის საჯარო სკოლა

აღავნი ავაქიანი

28

34

-

551084959

2

6

 

45

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჭატიის საჯარო სკოლა

ვერა მოროზოვა

22

70

-

577348334

3

7

 

46

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიის საჯარო სკოლა

ანუშ ქახკციანი

26

109

-

551084012

3

6

 

47

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიასნიკიანის საჯარო სკოლა

მარგო ბალასანიანი

7

6

-

551084720

2

4

 

48

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოდეგამის საჯარო სკოლა

ჰოვანეს ჩახალიანი

14

15

-

551085455

2

3

 

49

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მურჯახეთის საჯარო სკოლა

ვარდევან მარგარიანი

19

35

-

551083747

2

6

 

50

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №1 საჯარო სკოლა

ანზორ მიქელაძე

18

80

-

551084300

2

7

 

51

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის №2 საჯარო სკოლა

ჰოვანეს მღდესიანი

20

18

-

551084111

2

7

 

52

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლავერდის საჯარო სკოლა

გარნუკ ტაშჩიანი

25

89

-

551085140

3

9

 

53

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორჯის საჯარო სკოლა

ნვერ მინასიანი

15

65

-

551084060

2

6

 

54

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა სამსარის საჯარო სკოლა

ვანიკ ავაქიანი

20

45

-

551085285

2

8

 

55

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ პტენის საჯარო სკოლა

ირმა ტაბატაძე

15

28

-

551084155

2

6

 

56

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლა

საიათ ჯანოიანი

26

110

-

551084799

3

8

 

57

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტურცხის საჯარო სკოლა

შორენა აკოფაშვილი

20

112

-

551084572

3

8

 

58

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარცეფის საჯარო სკოლა

მალხაზ მალხასიანი

13

21

-

551084142

2

5

 

59

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღადოლარის საჯარო სკოლა

ლევონ დავთიანი

14

45

-

551085333

2

6

 

60

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩამდურის საჯარო სკოლა

სუსანნა ფიდანიანი

15

54

-

551084700

2

6

 

61

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნჩხის საჯარო სკოლა

ემზარ პაპიძე

23

92

-

551084208

2

6

 

62

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხავეთის საჯარო სკოლა

ნორაირ აკოფიანი

20

75

-

551085255

2

8

 

63

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს საჯარო სკოლა

ვანიკ თოროსიანი

26

112

-

551086353

3

8

 

64

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორენიის საჯარო სკოლა

რუბენ ვარდანიანი

20

89

-

551085200

2

6

 

65

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოს საჯარო სკოლა

ლამარა ტოპალიანი

25

144

-

551085380

3

8

 

 

 

 

1481

7264

 

 

 

156

455

 

 

ახალქალაქის  რაიონში არსებული საინჟინერო

ნაგებობები (ხიდები, გვირაბები და სარკინიგზო  გადასასვლელები)

     რაიონი

საავტომობილო

ხიდების     მდებარეობა

მონაცემები

სარკინიგზო

ხიდების მდებარეობა

მონაცემები

 

ახალქალაქის რაიონი

ქ.ახალქალაქი 3 ცალი

სოფ.სულდა

სოფელ თურცხი

სოფელი აზარვეთი

სოფ. აზავრეთი

სოფელ ბურნაშეთი

სოფელი კარტიკამი  4ცალი

სოფელი კულიკამი 2ცალი

სოფელი ხულგუმო

სოფელი აბული 2 ცალი

სოფელი არაგვა 3 ცალი

სოფელი ორჯა

სოფელი ხოსპიო

სოფელი ხორენია

სოფელი ბავრა2 ცალი

სოფელი კარწახი 5 ცალი

სოფელი ხავეთი

სოფელი ერინჯა

სოფელი დილისკა 2 ცალი

სოფელი  ზაკი 3 ცალი

სოფელი ბუღაშსენი

სოფელი ბალხო

სოფელი გომანი 2 ცალი

სოფელი ოლავერდი

სოფელი ჩუნჩხა

25 მ, 6მ, 14მ

30მ  20ტ.

6 მ

6მ

7მ

6მ

6მ,14მ, 6მ,6მ

10მ, 6მ

10მ

6მ, 6მ

15მ,15მ, 5მ

10მ

100მ

100მ

25მ, 6მ

6-მეტრიანი

4მ

7მ

13მ, 12მ,

2 ც 6მ, 1ც 12მ,

8მ,

6მ

4 მ

10მ

20მ

ქ. ახალქალაქი

სოფელ სულდა

სოფელ დადეში

35მ

70მ

40მ

 

ახალქალაქის რაიონში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა

რაიონის დასახელება

პოლიკლინიკა

ამბულატორია

საავადმყოფო

აფთიაქი

ვეტ.აფთიაქი

დისპანსერი

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

ეპიდ. სამსახური

 

ახალქალაქის რაიონი

2

11

1

11

3

 

1

1