საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 508
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 27/11/1996
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 31-32, 25/12/1996
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.000.182
  • Word
508
27/11/1996
პარლამენტის უწყებანი, 31-32, 25/12/1996
080.000.000.05.001.000.182
საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

II. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. კოდექსის 1743 მუხლის სათაური და დისპოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1743. საარჩევნო კომისიების მუშაობაში ჩარევა არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის ჩატარების დროს

საარჩევნო კომისიების მუშაობაში ჩარევა არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის ჩატარების დროს, რაც გამოიხატება საარჩევნო უბნებში ხმის მიცემის, პარლამენტის ან სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრების კანდიდატის, პარტიის ან რეფერენდუმის მოწყობის საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციის, საარჩევნო უბნებსა და ოლქებში ხმების დათვლასა და არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის საერთო შედეგების დადგენასთან დაკავშირებული მოვალეობის შესრულებისთვის ხელის შეშლაში, .

2. კოდექსის 1744 მუხლის სათაურსა და დისპოზიციაში სიტყვის საარჩევნო შემდეგ დაემატოს სიტყვები სარეფერენდუმო ან საპლებისციტო.

3. კოდექსის 1745 მუხლის სათაური და დისპოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

     „მუხლი 1745. აგიტაციის გაწევა არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის დღეს

არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის დღეს პარლამენტის ან სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრობის კანდიდატისა და არჩევნებში მონაწილე პარტიის, რეფერენდუმზე ან პლებისციტზე გამოტანილი საკითხის სასარგებლოდ ან წინააღმდეგ აგიტაციის გაწევა, .

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1996 წლის 27 ნოემბერი.

№508Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.