„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტნის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/08/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016226
18
05/08/2016
ვებგვერდი, 09/08/2016
010250000.35.139.016226
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტნის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2016 წლის 5 აგვისტო

ქ. ბორჯომი

 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტნის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში (www.mattsne.gov.ge,  010250000.35.139.016206) .
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 2016 წლის საშტატო განრიგი და თანამდებობრივი სარგოების“ შესყიდვების სამსახურიდან წამყვანი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეული და თანამდებობრივი სარგო, გადატანილ იქნეს კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახურში“ და დანართის მე-7 – მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7

შესყიდვების   სამსახური

8

6140

 

  წამყვანი საჯარო თანამდებობასამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობასახელმწიფო შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობასახელმწიფო შესყიდვების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობამატერილურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობამთავარი სპეციალისტი

1

870

 

უფროსი სპეციალისტი

1

780

8

 კულტურისგანათლებისსპორტის, 

ძეგლთა დაცვისახალგაზრდულ საქმეთა და

ტურიზმის სამსახური

7

4640

 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობასამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობაკულტურის საკითხებში წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა ტურიზმის საკითხებში სპეციალისტი

1

700

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა ტურიზმის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკათხებში  სპეციალისტი

1

700

“.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.