„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/01/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 6, 20/01/2010
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
12
18/01/2010
სსმ, 6, 20/01/2010
000000000.00(0).000.000000
„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №12

2010 წლის 18 იანვარი

ქ. თბილისი

 „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „ფოთის თა­ვისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ სა­ქართ­ველოს მთავ­რობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დად­გენი­ლე­ბაში (სსმ III, 2009 წ., №47, მუხლი 521) შე­ტა­ნილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემ­დეგი რედაქციით:

„3. ფოთის თიზის ფუნქციონირების ვადის დაწყებად განი­საზღვროს 2010 წლის 1 აგვისტო.“.

2. პირველი მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ფოთის თიზის ფუნქციონირების დაწყების მიზნით ორგანიზატორი/ადმინისტრატორი ვალდებულია, არა უგვიანეს 2010 წლის 1 ივლისისა უზრუნველყოს შემდეგ ღონისძიებათა განხორციელება:

ა) ,,თიზ-ის შექმნისათვის საჭირო პირობების განსაზღ­ვ­რის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემო­სავლების სამსახურის 2009 წლის 30 მარტის №761 ბრძანებაში მითითებული:

ა.ა) საბაჟო კონტროლის პროცედურების განხორციელე­ბისათვის საჭირო შენობა-ნაგებობასთან, ინფრასტრუქტურის ელემენტებთან, ტექნიკა-დანადგარების სახეობასა და რაოდე­ნობასთან, უსაფრთხოების მოთხოვნებთან დაკავშირებული პარამეტრების შესრულება; საქართველოს ფინანსთა სამი­ნისტროს შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებული კონკრეტული სახეობისა და ტექნიკა-დანადგარების შეძენა-მონტაჟი და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ა.ბ) შენობა-ნაგებობების აღჭურვა საქართველოს ფინან­სთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებული საოფისე ტექნიკა-აღჭურვილობით, კომპიუტერული ტექნიკით, მონაცემის ელექტრონული გადაცემის ქსელური კავშირით, გამოსახულებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ხმის ჩამწერი საშუალებებით;

ა.გ) შენობა-ნაგებობებში სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი ტექნიკით აღჭურვა;

ბ) ,,თიზ-ის შექმნისათვის საჭირო პირობების განსაზღ­ვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემო­სავლების სამსახურის 2009 წლის 30 მარტის №761 ბრძანების პირველი პუნქტით ნაკისრი ვალდებულებების შეცვლის შემთ­ხვევაში ამ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით შემოსავლების სამსახურში შესაბამისი ინფორმაციის წარდ­გენა;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ტერიტორიისა და საბაჟო გამშვები პუნქტების მოწყობა.“.

3. პირველი მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ორგანიზატორი/ადმინისტრატორი ვალდებულია, არა უგვიანეს 2010 წლის 31 მარტისა გააფორმოს ,,თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციო­ნი­რების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებით განსაზღვ­რული ურთიერთვალდებულების ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასთან.“.

    მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.