,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №22 დადგენილების არარად აღიარების თაობაზე

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №22 დადგენილების არარად აღიარების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 03/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 330090020.35.162.016387
1
03/01/2017
ვებგვერდი, 05/01/2017
330090020.35.162.016387
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №22 დადგენილების არარად აღიარების თაობაზე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №1

2017 წლის 3 იანვარი

ქ. ახმეტა

 

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №22 დადგენილების არარად აღიარების თაობაზე

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 არარად იქნეს აღიარებული ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №22 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 06/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 30090020.35.162.016384).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ჯუგაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.