„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.139.016235
2
20/01/2017
ვებგვერდი, 25/01/2017
010250000.35.139.016235
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2017 წლის 20 იანვარი

ქ. ბორჯომი

 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის №35 დადგენილებაში (www.mattsne.gov.ge, 01/01/2016,  010250000.35.139.016206) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საშტატო განრიგი და თანამდებობრივი სარგოების“ დანართიდან (ცხრილიდან) ამოღებულ იქნეს:
ა) იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის კონტროლისა და აუდიტის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეული და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3

იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახური

6

5790

 

წამყვანი საჯარო თანამდებობა სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა იურიდიული კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა წარმოების განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა მთავარი სპეციალისტი

2

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა კონტროლისა და აუდიტის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა მთავარი სპეციალისტი

1

870

 

ბ) ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეული და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

14

7430

 

წამყვანი საჯარო თანამდებობა სამსახურის უფროსი

1

1550

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების მთავარი სპეციალისტი

3

870

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1

1250

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

2

820

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

4

870

 

გ) გამგებლის წარმომადგენლის  სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეული და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

9

წარმომადგენელი

22

1900

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა წარმომადგენელი

11

1200

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა სპეციალისტი

11

700

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი ფერაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.