ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 210020010.35.136.016221
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
26/01/2017
ვებგვერდი, 30/01/2017
210020010.35.136.016221
ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/01/2017 - 18/01/2018)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2017 წლის 26 იანვარი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის, ,,ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონის  მე-5 მუხლის,  მე-6 მუხლის მე-2 და მე-3 ქვეპუნქტების, 121 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შემოღებულ იქნეს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი ადგილობრივი მოსაკრებლები:

1.მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის.

2.მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის. 

მუხლი 2
განისაზღვროს მოსაკრებლების შემდეგი ოდენობა:
ა) მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის:
ა.ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოსა და კურორტ ,,ბეშუმის“ ტერიტორიაზე ახალი მშენებლობისას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართის 1 კვ.მ-ზე (ერთი) ლარის ოდენობით, ხულო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე -0.50 ლარი;
ა.ბ.) დაბა ხულოსა და კურორტ ,,ბეშუმის“ ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ახალი სართულ(ებ)ის დაშენების, ან არსებული სართულ(ებ)ის დემონტაჟისას, დაშენებული ან/და დემონტირებული ერთი სართულის ფართობის (გარე პერიმეტრიდან) 1 კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე -0.50 ლარი;
ა.გ) დაბა ხულოსა და კურორტ ,,ბეშუმის“ ტერიტორიაზე  არსებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის შეცვლისას (ნებისმიერი სართულის) დამატებული განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 1(ერთი) ლარის ოდენობით, ხულო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე -0.50 ლარი;
ა.დ.)ექსტერიერის (შენობის ფასადის, სახურავის) არქიტექტურული ნაწილების/ელემენტების გაბარიტების ან/და არქიტექტურული ნაწილების/ელემენტების, კონსტრუქციების, ტექნიკური საშუალებების დამატება/მოკლების, ასევე, ფასადის მასალისა და ფერის შეცვლისას რეკონსტრუირებული საანგარიშო ზედაპირის ფართობის (სახურავის რეკონსტრუქციისას მისი ფუძის ფართობის) 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით;
ა.ე) შენობის ინტერიერში ან/და ექსტერიერში მზიდ კონსტრუქციაში ღიობის გამოჭრისას ღიობის ფართობის 1კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით;
ა.ვ) ქსელების რეკონსტრუქციის დროს რეკონსტრუირებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1/5-ის 1კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით.
ა.ზ)  დემონტაჟის დროს დემონტაჟს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით;
ა.თ) დროებითი შენობა-ნაგებობის მონტაჟი/განთავსების დროს შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით.
ა.ი)  ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობის დროს ნაგებობის ერთ გრძივ მეტრზე 1(ერთი) ლარის ოდენობით.
ა.კ)  ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტ ბეშუმში საკურორტო ზონაში სამრეწველო ობიექტის ახალი მშენებლობისას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართის 1 კვ.მ-ზე 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით.
ა.ლ) ,,ბათუმი-ახალციხის“ საავტომობილო გზის ,, ზომლეთი- ლოდიძირის“ მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ოცდახუთმეტრიანი ზოლი) საზოგადოებრივი ობიექტების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სანებართვო მოსაკრებელი პროექტით გათვალისწინებული  განაშენიანების ფართის 1 კვ. მ-ზე 1(ერთი) ლარი, ხოლო საცხოვრებელი სახლებისათვის, დამხმარე მეურნეობის სადგომებისა და სათავსებისათვის - 0.50 ლარი.
ა.მ) იმ შემთხვევაში, თუ შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია მოიცავს რეკონსტრუქციის რამდენიმე სახეს ერთდროულად, მაშინ მშენებლობის მოსაკრებელის გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი სახის რეკონსტრუქციისას დადგენილი მშენებლობის მოსაკრებლის ოდენობით, მათგან რომელიც მეტია.
ბ) დასახელებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი:
ბ.ა) დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების მოსაკრებელი ერთ სულ მოსახლეზე-0.20 ლარი, ხოლო იურიდიული პირის, ორგანიზაციისა და დაწესებულებისათვის ამ დადგენილების შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ ინსტრუქცია,  დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
დამტკიცდეს დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია  დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 5
დამტკიცდეს იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის მოსაკრებლის ყოველთვიური ოდენობის გამოანგარიშების ცხრილი, დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 6
ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნა არ გავრცელდეს და მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლდეს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული, სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობა.
მუხლი 7
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის 28 მარტის №03 დადგენილება.
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძედანართი №1
ინსტრუქცია მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ

ინსტრუქცია შემუშავებულია ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“, ,,სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ და  ,,არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ“  საქართველოს კანონების შესაბამისად. იგი განსაზღვრავს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს.

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვა ადასტურებს მისი მიღების კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად ნებართვაში მითითებულ ვადებში სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების უფლებას.

მუხლი 2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის გადამხდელი
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელია მშენებარე ობიექტის მესაკუთრე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი.

მუხლი 3. მოსაკრებლის გადახდის წესი 
1.მშენებლობის ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი გადაიხდევინება წინასწარ, მთლიანად, მშენებლობის უფლების მინიჭებამდე, დადგენილი ნებართვის სპეციალური ფორმის გაცემის წინ.

2.მოსაკრებლის გადახდა ხდება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით, საბანკო დაწესებულებაში წინასწარ. რეკვიზიტები: ბანკის კოდი 220101222; ანგარიშის N200122900; შემოსულობის კოდი 300723090.

3.მოსაკრებელი გადაიხდება ეროვნულ ვალუტაში. მოსაკრებლის გადახდა დასტურდება მოსაკრებლის გადახდის თაობაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დადგენილი ფორმის ქვითრის წარდგენით.


მუხლი 4. მოსაკრებლის გაანგარიშების წესი
1.მოსაკრებელი გამოიანგარიშება ობიექტის პროექტით განსაზღვრული განაშენიანების ფართის (კვადრატულ მეტრებში) გადამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე.

2.მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახურს.


მუხლი 5. მოსაკრებლისაგან გათავისუფლება   
  მოსაკრებლისაგან გათავისუფლებულია სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული, სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობა.


დანართი №2
დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი
1.ეს წესი აწესრიგებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქნელთა მიერ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს, მოსაკრებლის გადამხდელთა უფლება-მოვალეობებს.

2.დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავება გულისხმობს ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, გაუვნებლებას და ნარჩენების განთავსების საბოლოო ადგილების მოვლა-პატრონობას.

3.დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი (შემდგომში-მოსაკრებელი) არის აუცილებელი გადასახდელი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში, რომელსაც იხდიან ფიზიკური ან/და იურიდიული პირები, ორგანიზაციები და დაწესებულებები,რომლებიც ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოსა და მიმდებარე ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დიდაჭარა, დიოკნისი, რიყეთი, ვაშლოვანი, სხალთა) ტერიტორიაზე წარმოქმნიან ნარჩენებს.

4. ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია მოსაკრებელი გადაიხადოს დადგენილ ვადებში.


მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი
მოსაკრებლის გადამხდელია ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოსა და მიმდებარე ადმინისტრაციული ერთეულების(დიდაჭარა, დიოკნისი, რიყეთი, ვაშლოვანი, სხალთა) ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქმნელი ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი, ორგანიზაციები და დაწესებულებები.

მუხლი 3. მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
1.მოსაკრებლის ოდენობა გაიანგარიშება მოსახლეობისათვის სულადობის მიხედვით, ხოლო ორგანიზაციების, დაწესებულებებისა და იურიდიული პირებისათვის - ნარჩენების დაგროვების   ნორმის,  ნარჩენების გატანის ღირებულებისა და შესაბამისი ზომის ერთეულის კომბინაციით, კერძოდ:

ა) მოსახლეობისათვის - ერთ სულ მოსახლეზე - 0.20 ლარი თვეში;

ბ) იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

M = (N X C X K)/12, სადაც:

M – მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში;

N –ნარჩენების დაგროვების ნორმატივი წელიწადში;

C –მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში -  6 ლარი;

K –ზომის ერთეული (დაკავებული ფართი, მომხმარებელთა რაოდენობა, ადგილი, საწოლი).

2.ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მოსაკრებლის გადახდის შესახებ შეტყობინება გაიგზავნება იმ უძრავი ქონების მესაკუთრეზე (შემდეგში - მესაკუთრე), რომლის საკუთრებაშიც წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.

3.მოსახლე მოსაკრებელს იხდის მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

4.ამხანაგობის შემთხვევაში, ამხანაგობის ყველა წევრის თანხმობისას, შესაძლებელია მოსაკრებლის გადახდის შესახებ შეტყობინების გაგზავნა ამხანაგობის სახელზე. ამ შემთხვევაში ამხანაგობა წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირს და წარუდგენს ყველა მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელ საბუთს.

5.მოსაკრებლის გადახდის შესახებ შეტყობინება იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის გაიგზავნება იმ ორგანიზაციის დაწესებულებისა და იურიდიული პირის სახელზე, რომლის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი.

6.მოსაკრებელი შეიძლება გადახდილ იქნეს შეტყობინებაში დაფიქსირებული ნებისმიერი გადამხდელის ან მისი წარმომადგენელი სხვა პირის მიერ.

7.მესაკუთრე ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), რომლის საკუთრებაში წარმოიქმნება ნარჩენი, ვალდებულია წარმომქმნელთა რაოდენობის ცვლილების შესახებ 30 დღის განმავლობაში აცნობოს მოსაკრებლების გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს.

8. ნარჩენების წარმომქმნელი მაცხოვრებლის რაოდენობის შეცვლის შემთხვევაში მიმდინარე თვის მოსაკრებელი იფარება ცვლილების გაუთვალისწინებლად.

9. მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში ყოფილმა მესაკუთრემ მოსაკრებლის მიმდინარე დავალიანება უნდა დაფაროს იმ თვის ბოლომდე, რომელშიც მოხდა საკუთრების გადაცემა.

10. თუკი წინასწარ გადახდილი თანხა, რომელიც შეტანილი იყო მოსაკრებლის ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლისას, უფრო მცირეა, ვიდრე გადახდის დღის დადგომის შემდეგ, სხვაობა უნდა დაიფაროს განაკვეთის ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში. თუკი წინასწარ გადახდილი თანხა, რომელიც შეტანილი იყო ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლამდე. აღემატება ახალ ამოქმედებულ განაკვეთს, სხვაობა ახალი განაკვეთის ამოქმედების შემდეგ უნდა გამოაკლდეს ახალი განაკვეთის თანხას.


მუხლი 4. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების წარმოქმნა, შეცვლა და მისგან   გათავისუფლება
1. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება მოსახლეობისათვის მომსახურების ერთი თვის განმავლობაში მიღების შემთხვევაში. ორგანიზაციების დაწესებულებებისა და იურიდიული პირებისათვის მომსახურების მიღებისთანავე.

2. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლებულია ის მოსახლე, რომელიც ცხოვრობს სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელში, იმ შემთხვევაში, თუკი უკანასკნელი თვითონ სარგებლობს ოპერატორის მომსახურებით.

3.მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წყდება ნარჩენების წარმომქნელთა მიერ ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში ნარჩენების წარმოქმნის შეწყვეტის შემდეგი თვის დასრულებასთან ერთად.

4. არ დაერიცხება დასუფთავების მოსაკრებელი საწარმოო ობიექტებისა და ორგანიზაციების შენობა-ნაგებობების ფართს ან მათ ნაწილს, ღია ტერიტორიების ფართს ან მათ ნაწილს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ ფუნქციონირებს, გამოუყენებელია და არ წარმოიქმნება ნარჩენი. სპეციალიზებულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს გრაფიკით, მოსწავლეთა ყოველდღიური რაოდენობა იანგარიშება სიობრივი გრაფიკის მიხედვით საშუალო დასწრებაზე, ყოველდღიურად.

5. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მომსახურების ერთ თვეზე მეტი შეწყვეტის შემთხვევაში, მოსაკრებლის გადამხდელის მოთხოვნით გადასახდელი თანხა შესაძლებელია შემცირდეს ამ პერიოდში გადასახდელი მოსაკრებლის ოდენობით.

6. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გაწეული მომსახურების შეფერხების, შეზღუდვის, დაგვიანების, აგრეთვე მომსახურების ერთ თვეზე ნაკლები დროის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს მოსაკრებლის განაკვეთის გადახდისაგან გათავისუფლება ან მისი განაკვეთის შემცირება.

7. მოსაკრებლის გადამხდელ ფიზიკურ პირს (მეწარმე ფიზიკური პირის გარდა) ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ერთ თვეზე მეტი ვადით გასვლის შემთხვევაში უფლება აქვს მოითხოვოს მოსაკრებლის შესაბამისი ოდენობით შემცირება, რისთვისაც იგი წინასწარ წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს. წერილობით მიმართვაში დაფიქსირებული უნდა იყოს მოსახლის მუნიციპალიტეტში არყოფნის ვადა. ამ ვადის ცვლილების შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელი ვალდებულია აცნობოს აღნიშნულ სამსახურს ამ ცვლილების შესახებ.


მუხლი 5. მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი
მოსაკრებელი მთლიანად ჩაირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში. მოსაკრებლის გადახდა ხდება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით, საბანკო დაწესებულებაში, რეკვიზიტები: ბანკის კოდი 220101222; ანგარიშის №200122900; შემოსულობის კოდი 300723189.

მუხლი 6. მოსაკრებლის გადახდის პერიოდულობა და ვადები
1.მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე შეტყობინების ან ელექტრონული ანგარიშსწორების საშუალებით.

2. შეტყობინების სავალდებულო რეკვიზიტებია.

ა) საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა;

ბ) მოსაკრებლის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

გ) გადასახდელი თანხა;

დ) გადახდის ვადა;

ე) გადახდის ადგილი.

3. მოსაკრებელი გადაიხდევინება თვეში ერთხელ, თვის ბოლო კალენდარული დღის მეორე დღიდან 25 დღის განმავლობაში.

4. გადამხდელს შეუძლია მოსაკრებელი გადაიხადოს წინასწარ.დანართი №3
იურიდიული პირების, ორგანიზებისა და  დაწესებულებებისათვის დასუფთავების  მოსაკრებლის ყოველთვიური ოდენობის გამოანგარიშების ცხრილი

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის დასუფთავების მოსაკრებლის  ყოველთვიური ოდენობა განისაზღვროს:

 

 

 

საქმიანობის სფერო

 

ზომის ერთეული

 

(N)

ნარჩენების

წლიური

დაგროვების

ნორმა 1მ3

 

1კბმ      ნარჩენების

 გატანის   მოსაკრებელი

  (G) (ლარი)

1

2

3

4

5

1

მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, არქივები

(ინფრასტრუქტურის  ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

საერთო

ფართობის

1კვ.მ

 

0,01

 

6

2

ოფისები, სააგენტოები, პროფესიული და სახელმწიფო ორგანიზაციები

(ინფრასტრუქტურის  ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

 

საერთო

ფართობის

1კვ.მ

 

0,0925

 

6

 

3

ბანკები, საკრედიტო და საფინანსო ორგანიზაციები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

 

საერთო

ფართობის

1კვ.მ

 

0,15

6

 

4

 

კინოთეატრები და თეატრები

 

მაყურებლის

ერთი

სავარძელი

 

0,1

 

6

 

5

 

 

სკოლები, ინსტიტუტები, კოლეჯები საბავშვო  ბაგა-ბაღები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები

(ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

 

სული

 

0,05

 

6

6

სასტუმროები (ინფრასტრუქტურის ფართზე შიდა

მომსახურებისათვის მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

მომსახურების ერთეული (ერთი საწოლი)

 

0,2125

 

6

7

საავადმყოფოები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

  ერთი საწოლი

 

0,1375

6

8

პოლიკლინიკები, სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრები, ექიმებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ  დაერიცხება)

საერთო ფართობის

1კვ.მ

0,075

 

6

 

 

9

 

სტადიონები, სპორტულ გამაჯანსაღებელი

 

დაწესებულებების ღია ტერიტორიები და მანეჟები (სატურნირო და სავარჯიშო მოედნების გარდა)

ღია ფართის 1მ2

0,005

6

დახურული ფართის 1მ2

0,05

6

10

სასურსათო საქონლის მაღაზიები

(სავაჭრო დარბაზი)

სავაჭრო ფართის 1მ2

0,1625

6

არა სავაჭრო ფართის 1მ2

0,1625

6

11

სამრეწველო  საქონლის მაღაზიები  და აფთიაქები

(სავაჭრო დარბაზი)

საერთო ფართის 1მ2

0,1375

6

12

აგრარული ბაზრები, ყვავილების ღია და დახურული

მაღაზიები

ერთი ადგილი

0,235

6

13

შერეული საქონლის ბაზრობები

ერთი ადგილი

0,19

6

14

ავტოსადგომები

ღია ფართის 1მ2

0,005

6

დახურული ფართის 1მ2

0,0925

6

15

საწყობები პირდაპირი მიყიდვის გარეშე (გარდა საცავებისა პროდუქციის ხანგრძლივი შენახვის დროით)

ღია ფართის 1მ2

0,005

6

16

ავტოგასამართი სადგურები

საერთო ფართის 1მ2

0,075

6

 

17

 

მანქანის საჩვენებელი და გასაყიდი ნაგებობები

 

ღია ფართის 1მ2

0,02

6

დახურული ფართის 1მ2

0,04

6

 

18

 

 

ა/მანქანების სარემონტო სადგურები, ტექ, მომსახურების ადგილები

ღია  საერთო ფართის 1მ2

0,0125

6

დახურული საერთო ფართის 1მ2

0,05

6

19

აბანოები, საუნები

საერთო ფართის 1მ2

0,1375

6

20

სადალაქოები და სილამაზის სალონები

საერთო ფართის 1მ2

0,1375

6

21

მცირე სამეწარმეო საქმიანობა შენობის შიგნით მიმდინარე წარმოებისას, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები

საერთო ფართის 1მ2

 

0,035

6

22

რესტორნები, პიცერიები, სასადილოები, ბარები

ერთ დასაჯდომ ადგილზე

0,2375

6

23

საბანკეტო დარბაზები, სარიტუალო მომსახურებისათვის

ერთ დასაჯდომ ადგილზე

0,1375

6

24

საცხობები

საერთო ფართის 1მ2

0,15

6

25

დისკოთეკები, ღამის კლუბები

საერთო ფართის 1მ2

0,125

6

26

კაზინოები, ტოტალიზატორები, სათამაშო და გასართობ

ი ცენტრები

საერთო ფართის 1მ2

0,2357

6

 

 

27

 

ვაგზლები, აეროპორტები, რკინიგზის, საავტომობილო და მეტროპოლიტენის სადგურები

ღია ფართის 1მ2

0,005

6

დახურული ფართის 1მ2

0,05

6

28

ღია  ტიპის დასვენებისა და გასართობი თავშეყრის ადგილები, სკვერები, ბაღები, ატრაქციონები

საერთო ფართის 1მ2

0,005

6

29

სამხედრო ნაწილები და პენიტენციალური სისტემები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება)

ერთი ადგილი

0,1975

6

30

სერიული პროდუქციის საწარმოების შენობა ნაგებობები (საწარმოო ნარჩენების გარდა)

საერთო ფართის 1მ2

0,2

6

31

შერეული საქონლის მაღაზიები

საერთო ფართის 1მ2

0,19

6

მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში (M) გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

M=NXCXK/12

N ნარჩენების დაგროვების ნორმატივი წელიწადში

C მოსაკრებელი 1კბმ ნარჩენის გატანაზე, C=6 (ლარი)

K ზომის ერთეული (დაკავებული ფართი, მომხმარებელთა რაოდენობა.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.