,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016209
1
27/01/2017
ვებგვერდი, 31/01/2017
190020020.35.134.016209
,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2017 წლის 27 იანვარი

დაბა ქედა

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2016;   სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016208) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

7 441 652

6 557 924

883 728

10 017 019

9 420 191

596 828

8 142 700

8 142 700

0

გადასახადები

93 318

93 318

0

724 800

724 800

0

720 000

720 000

0

გრანტები

7 042 869

6 159 141

883 728

8 864 519

8 267 691

596 828

7 142 600

7 142 600

0

სხვა შემოსავლები

305 465

305 465

0

427 700

427 700

0

280 100

280 100

0

ხარჯები

4 749 025

4 530 623

218 402

5 170 489

5 161 875

8 614

4 456 100

4 456 100

0

შრომის ანაზღაურება

1 195 666

1 195 666

0

2 575 663

2 575 663

0

2 456 900

2 456 900

0

საქონელი და მომსახურება

502 918

472 952

29 966

1 002 268

1 002 268

0

1 125 900

1 125 900

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 363 264

2 203 769

159 495

659 440

650 826

8 614

576 400

576 400

0

გრანტები

251 258

228 417

22 841

278 700

278 700

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

290 861

290 861

0

106 399

106 399

0

115 300

115 300

0

სხვა ხარჯები

145 057

138 957

6 100

548 019

548 019

0

181 600

181 600

0

საოპერაციო სალდო

2 692 626

2 027 300

665 326

4 846 531

4 258 317

588 214

3 686 600

3 686 600

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 210 234

2 676 688

533 546

4 940 427

4 211 832

728 595

3 895 700

3 895 700

0

ზრდა

3 212 620

2 679 074

533 546

4 960 427

4 231 832

728 595

3 910 700

3 910 700

0

კლება

2 386

2 386

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

მთლიანი სალდო

-517 608

-649 388

131 780

-93 897

46 485

-140 381

-209 100

-209 100

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-523 608

-655 388

131 780

-147 781

-7 400

-140 381

-247 600

-240 833

-6 767

ზრდა

131 780

0

131 780

0

0

0

5 200

5 200

0

ვალუტა და დეპოზიტები

131 780

 

131 780

0

 

 

5 200

5 200

 

კლება

655 388

655 388

0

147 781

7 400

140381

252 800

246 033

6767,28

ვალუტა და დეპოზიტები

655 388

655 388

0

147 781

7 400

140 381

252 800

246 033

6 767

ვალდებულებების ცვლილება

-6 000

-6 000

0

-53 884

-53 884

0

-38 500

-31 733

-6 767

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

6 000

6 000

0

53 884

53 884

0

38 500

31 733

6 767

საშინაო

6 000

6 000

0

53 884

53 884

0

38 500

31 733

6 767

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

7 444 037

6 560 309

883 728

10 037 019

9 440 191

596 828

8 157 700

8 157 700

0

შემოსავლები

7 441 652

6 557 924

883 728

10 017 019

9 420 191

596 828

8 142 700

8 142 700

0

არაფინანსური აქტივების კლება

2 386

2 386

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

7 967 645

7 215 697

751 948

10 184 800

9 447 591

737 209

8 410 500

8 403 733

6 767

ხარჯები

4 749 025

4 530 623

218 402

5 170 489

5 161 875

8 614

4 456 100

4 456 100

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 212 620

2 679 074

533 546

4 960 427

4 231 832

728 595

3 910 700

3 910 700

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5 200

5 200

0

ვალდებულებების კლება

6 000

6 000

0

53 884

53 884

0

38 500

31 733

6 767

ნაშთის ცვლილება

-523 608

-655 388

131 780

-147 781

-7 400

-140 381

-252 800

-246 033

-6 767

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 142 700 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

7 441 652

6 557 924

883 728

10 017 019

9 420 191

596 828

8 142 700

8 142 700

0

გადასახადები

93 318

93 318

0

724 800

724 800

0

720 000

720 000

0

გრანტები

7 042 869

6 159 141

883 728

8 864 519

8 267 691

596 828

7 142 600

7 142 600

0

სხვა შემოსავლები

305 465

305 465

0

427 700

427 700

0

280 100

280 100

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 720 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

93 318

93 318

0

724 800

724 800

0

720 000

720 000

0

საშემოსავლო გადასახადი

0

 

 

200 000

200 000

 

220 000

220 000

0

ქონების გადასახადი

93 318

93 318

0

524 800

524 800

0

500 000

500 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

43 319

43 319

0

465 000

465 000

 

468 000

468 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

479,400

479,400

0

2 000

2 000

 

2 000

2 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1 333,700

1 333,700

0

0,000

 

 

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

48 185

48 185

0

57 800

57 800

 

30 000

30 000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 142 600 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

7 042 869

6 159 141

883 728

8 864 519

8 267 691

596 828

7 142 600

7 142 600

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 445 617

2 445 617

0

4 153 200

4 153 200

0

3 000 000

3 000 000

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

52 524,000

52 524,000

0

278 991

278 991

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 544 728

3 661 000

883 728

4 432 328

3 835 500

596 828

4 142 600

4 142 600

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 661 000

3 661 000

0

3 835 500

3 835 500

 

4 142 600

4 142 600

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 661 000

3 661 000

0

3 835 500

3 835 500

 

4 142 600

4 142 600

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

883 728

0

883 728

596 828

0

596 828

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

552 202

 

552 202

596 828

 

596 828

0

 

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

200 000

 

200 000

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

131 526

 

131 526,000

0

 

 

0

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280 100 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

305 465

305 465

0

427 700

427 700

0

280 100

280 100

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

122 486

122 486

0

315 700

315 700

0

155 800

155 800

0

პროცენტები

21 656

21 656

0

24 500

24 500

0

33 000

33 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

21 656

21 656

0

24 500

24 500

 

33 000

33 000

 

რენტა

100 830

100 830

0

291 200

291 200

0

122 800

122 800

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

100 830

100 830

0

289 200

289 200

 

120 000

120 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

0

0

2 000

2 000

 

2 800

2 800

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

34 825

34 825

0

22 000

22 000

0

26 000

26 000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26 499

26 499

0

21 000

21 000

0

21 000

21 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1 026

1 026

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1 026

1 026

0

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25 473

25 473

0

20 000

20 000

 

20 000

20 000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8 326

8 326

0

1 000

1 000

0

5 000

5 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8 326

8 326

0

1 000

1 000

 

5 000

5 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

49 414

49 414

0

30 000

30 000

 

55 000

55 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

98 741

98 741

0

60 000

60 000

 

43 300

43 300

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 456 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4 497 767

4 302 206

195 561

4 891 789

4 883 175

8 614

4 456 100

4 456 100

0

შრომის ანაზღაურება

1 195 666

1 195 666

0

2 575 663

2 575 663

0

2 456 900

2 456 900

0

საქონელი და მომსახურება

502 918

472 952

29 966

1 002 268

1 002 268

0

1 125 900

1 125 900

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 363 264

2 203 769

159 495

659 440

650 826

8 614

576 400

576 400

0

სოციალური უზრუნველყოფა

290 861

290 861

0

106 399

106 399

0

115 300

115 300

0

სხვა ხარჯები

145 057

138 957

6 100

548 019

548 019

0

181 600

181 600

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 895 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3 910 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

92 566

92 566

0

87 400

87 400

0

27 300

27 300

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

1 500

1 500

0

700

700

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 411 257

1 877 711

533 546

4 349 117

3 620 522

728 595

3 620 800

3 620 800

0

განათლება

470 600

470 600

0

330 410

330 410

0

154 400

154 400

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

224 197

224 197

0

113 300

113 300

0

107 500

107 500

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

14 000

14 000

0

78 700

78 700

0

0

0

0

სულ ჯამი

3 212 620

2 679 074

533 546

4 960 427

4 231 832

728 595

3 910 700

3 910 700

0

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  15 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

2 386

2 386

0

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

ძირითადი აქტივები

2 386

2 386

0

11 000

11 000

0

15 000

15 000

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

9 000

9 000

0

0

0

0

მიწა

0

0

0

9 000

9000

0

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  8 372 000 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 670 403

1 667 425

2 978

2 181 724

2 181 724

0

1 638 900

1 638 900

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 612 380

1 609 402

2 978

1 902 733

1 902 733

0

1 638 900

1 638 900

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 612 380

1 609 402

2 978

1 833 833

1 833 833

0

1 598 900

1 598 900

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

68 900

68 900

0

40 000

40 000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

58 023

58 023

0

278 991

278 991

0

0

0

0

702

თავდაცვა

51 552

51 552

0

64 400

64 400

0

56 800

56 800

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

51 552

51 552

0

64 400

64 400

0

56 800

56 800

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

278 718

255 877

22 841

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

251 258

228 417

22 841

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

27 460

27 460

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

766 590

763 537

3 053

903 600

903 600

0

398 500

398 500

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

763 600

760 547

3 053

903 600

903 600

0

398 500

398 500

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

763 600

760 547

3 053

903 600

903 600

0

398 500

398 500

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

235 092

235 092

0

37 700

37 700

0

0

0

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167 951

167 951

0

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

67 141

67 141

0

37 700

37 700

0

0

0

0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 873 009

1 295 261

577 748

3 928 917

3 191 708

737 209

3 651 700

3 651 700

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

387 497

387 497

0

449 700

449 700

0

2 221 100

2 221 100

0

7063

წყალმომარაგება

368 341

357 341

11 000

1 471 000

1 462 386

8 614

860 500

860 500

0

7064

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 117 171

550 423

566 748

2 008 217

1 279 622

728 595

520 100

520 100

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

92 417

86 666

5 751

193 500

193 500

0

267 500

267 500

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

92 417

86 666

5 751

193 500

193 500

0

267 500

267 500

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 178 134

1 116 464

61 670

1 153 100

1 153 100

0

783 400

783 400

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

574 655

551 122

23 533

596 300

596 300

0

271 600

271 600

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

485 622

447 485

38 137

539 500

539 500

0

511 800

511 800

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენებისკულტურისა და რელიგიის სფეროში

117 858

117 858

0

17 300

17 300

0

0

0

0

709

განათლება

1 559 439

1 481 532

77 907

1 554 600

1 554 600

0

1 451 900

1 451 900

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

853 800

796 218

57 582

972 300

972 300

0

1 072 100

1 072 100

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705 639

685 314

20 325

582 300

582 300

0

379 800

379 800

0

710

სოციალური დაცვა

256 290

256 290

0

113 375

113 375

0

123 300

123 300

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

18 042

18 042

0

19 005

19 005

0

28 500

28 500

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

238 248

238 248

0

94 370

94 370

0

94 800

94 800

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

7 961 645

7 209 697

751 948

10 130 916

9 393 706

737 209

8 372 000

8 372 000

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600 კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა სასოფლო საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ბურღვა- აფეთქებითი სამუშაოები, და სოფელ დოხოძეებში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას, ასევე დაგეგმილია სპეცტექნიკის შეძენა.

2.2.1 შპს ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)                                                                                                                                      

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დასრულდება ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია, კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფელ ოქტომბრის წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა, ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს განხორციელდება დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, დაბა ქედა მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა), აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა. გაგრძელდება მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია და აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1.1 ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა-ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა-ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017  წელს დაგეგმილია დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა.

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1  ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, მშვილდოსნობა, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობაში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება   (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2017 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს საფეხბურთო  კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა, კერძოდ: ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები    (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს სარაგბო  კლუბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა, კერძოდ: მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.5 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია   (პროგრამული კოდი 05 01 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რითაც  მოწესრიგება სპორტული ინფრასტრუქტურა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეების შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2 ა(ა)იპ ქედის  ხელოვნების  სკოლა   (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება, კერძოდ: 1) საფორტეპიანო; 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული, რომლებშიც სწავლა-განათლებას 187 მოსწავლე ღებულობს. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ა(ა)იპ ქედის  მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა(ა)იპ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები,  ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000-დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და, საბოლოო ჯამში, მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომლებმაც თავიანთი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დატოვეს ქედის ისტორიაში; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან .

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას; ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 79 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

5.1.3  სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 03)

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის  საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტინგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში  364 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს. ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის მიზნით სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა, ბ” პუნქტები, 21-ე მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05)

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურების დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.6 ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  9 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

5.2.7 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლებთან პირთან ერთად.

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

5.2.8 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზებული სახურავების მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 09)        

პროგრამის ფარგლებში თუნუქის ფურცლებით დახმარება გაეწევათ ოჯახებს, რომელთა მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში შექმნილი დროებითი კომისია შეისწავლის დეტალურად. თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების) გადახურვის მიზნით. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სახურავით უზრუნველყოფა, სოციალური მდგომარეობის და მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

                        ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

7 967 645

7 215 697

751 948

10 184 800

9 447 591

737 209

8 410 500

8 403 733

6 767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

107

0

470

470

0

470

470

0

 

ხარჯები

4 749 025

4 530 623

218 402

5 170 489

5 161 875

8 614

4 456 100

4 456 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 195 666

1 195 666

0

2 575 663

2 575 663

0

2 456 900

2 456 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

502 918

472 952

29 966

1 002 268

1 002 268

0

1 125 900

1 125 900

0

 

სუბსიდიები

2 363 264

2 203 769

159 495

659 440

650 826

8 614

576 400

576 400

0

 

გრანტები

251 258

228 417

22 841

278 700

278 700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

290 861

290 861

0

106 399

106 399

0

115 300

115 300

0

 

სხვა ხარჯები

145 057

138 957

6 100

548 019

548 019

0

181 600

181 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 212 620

2 679 074

533 546

4 960 427

4 231 832

728 595

3 910 700

3 910 700

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5 200

5 200

0

 

ვალდებულებების კლება

6 000

6 000

0

53 884

53 884

0

38 500

31 733

6 767

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 658 868

1 655 890

2 978

2 232 973

2 232 973

0

1 677 400

1 670 633

6 767

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

103

0

103

103

0

103

103

0

 

ხარჯები

1 560 302

1 557 324

2 978

2 094 324

2 094 324

0

1 611 600

1 611 600

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 155 916

1 155 916

0

1 322 965

1 322 965

0

1 190 600

1 190 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

368 582

365 604

2 978

364 698

364 698

0

328 500

328 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177

177

0

4 200

4 200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

35 626

35 626

0

402 461

402 461

0

92 500

92 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 566

92 566

0

87 400

87 400

0

27 300

27 300

0

 

ვალდებულებების კლება

6 000

6 000

0

51 249

51 249

0

38 500

31 733

6 767

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

490 232

490 232

0

552 650

552 650

0

492 700

492 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

22

22

 

22

22

 

 

ხარჯები

481 678

481 678

 

533 206

533 206

 

481 600

481 600

 

 

შრომის ანაზღაურება

379 384

379 384

 

416 850

416 850

 

375 100

375 100

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

70 393

70 393

 

59 686

59 686

 

54 000

54 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

4 200

4 200

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

31 900

31 900

 

52 470

52 470

 

52 500

52 500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 555

2 555

0

19 200

19 200

0

11 100

11 100

0

 

ვალდებულებების კლება

6 000

6 000

0

244

244

0

0

 

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 128 148

1 125 170

2 978

1 283 365

1 283 365

0

1 106 200

1 106 200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81

81

0

81

81

0

81

81

0

 

ხარჯები

1 047 497

1 044 519

2 978

1 213 227

1 213 227

0

1 090 000

1 090 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

776 532

776 532

0

906 115

906 115

0

815 500

815 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

267 061

264 083

2 978

305 012

305 012

0

274 500

274 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177

177

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 726

0

2 100

2 100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 652

80 652

0

68 200

68 200

0

16 200

16 200

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

1 938

1 938

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

68 900

68 900

0

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

68 900

68 900

0

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

68 900

68 900

 

40 000

40 000

 

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

49 067

49 067

0

38 500

31 733

6 767

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

49 067

49 067

 

38 500

31 733

6 767

01 05

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

40 488

40 488

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

31 128

31 128

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

31 128

31 128

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 360

9 360

 

0

 

 

0

 

 

01 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

0

0

0

278 991

278 991

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

278 991

278 991

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

278 991

278 991

 

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება

330 270

307 429

22 841

64 400

64 400

0

56 800

56 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

330 270

307 429

22 841

62 900

62 900

0

56 100

56 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

39 750

39 750

0

44 200

44 200

0

39 800

39 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 802

11 802

0

18 700

18 700

0

16 300

16 300

0

 

გრანტები

251 258

228 417

22 841

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 460

27 460

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

1 500

1 500

0

700

700

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

51 552

51 552

0

64 400

64 400

0

56 800

56 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

51 552

51 552

0

62 900

62 900

0

56 100

56 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

39 750

39 750

 

44 200

44 200

 

39 800

39 800

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 802

11 802

0

18 700

18 700

0

16 300

16 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 500

1 500

 

700

700

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

27 460

27 460

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

27 460

27 460

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 460

27 460

 

0

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ –  საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

251 258

228 417

22 841

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

251 258

228 417

22 841

0

0

0

0

0

0

 

გრანტები

251 258

228 417

22 841

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 892 225

2 311 424

580 801

4 870 217

4 133 008

737 209

4 050 200

4 050 200

0

 

ხარჯები

480 968

433 713

47 255

521 100

512 486

8 614

424 200

424 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 799

18 344

21 455

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

სუბსიდიები

383 738

357 938

25 800

410 200

401 586

8 614

369 100

369 100

0

 

სხვა ხარჯები

57 431

57 431

0

96 900

96 900

0

50 100

50 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 411 257

1 877 711

533 546

4 349 117

3 620 522

728 595

3 620 800

3 620 800

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5 200

5 200

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

763 600

760 547

3 053

903 600

903 600

0

398 500

398 500

0

 

ხარჯები

8 710

8 710

0

3 900

3 900

0

4 900

4 900

0

 

სხვა ხარჯები

8 710

8 710

0

3 900

3 900

0

4 900

4 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754 890

751 837

3 053

899 700

899 700

0

393 600

393 600

0

03 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

70 677

70 677

0

43 500

43 500

0

8 500

8 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 677

70 677

 

43 500

43 500

 

8 500

8 500

 

03 01 02

სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე  ხიდის აშენება

7 803

7 803

0

23 800

23 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 803

7 803

 

23 800

23 800

 

0

 

 

03 01 03

სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა

5 008

5 008

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 008

5 008

 

0

 

 

0

 

 

03 01 04

სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია

3 219

166

3 053

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 219

166

3 053

0

 

 

0

 

 

03 01 05

სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

962

962

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962

962

 

0

 

 

0

 

 

03 01 06

სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა

2 465

2 465

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 465

2 465

 

0

 

 

0

 

 

03 01 07

სოფელ ხარაულა-ჯალაბაშვილების დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის აშენება

5 932

5 932

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 932

5 932

 

0

 

 

0

 

 

03 01 08

სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა

36 825

36 825

0

44 400

44 400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 825

36 825

 

44 400

44 400

 

0

 

 

03 01 09

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

4 899

4 899

0

3 900

3 900

0

4 900

4 900

0

 

ხარჯები

4 899

4 899

0

3 900

3 900

0

4 900

4 900

0

 

სხვა ხარჯები

4 899

4 899

 

3 900

3 900

 

4 900

4 900

 

03 01 10

სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

0

7 100

7 100

0

7 100

7 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7 100

7 100

 

7 100

7 100

 

03 01 11

სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

0

2 200

2 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2 200

2 200

 

0

 

 

03 01 12

სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო  ბილიკის მოწყობა

0

0

0

4 600

4 600

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4 600

4 600

 

0

 

 

03 01 13

სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი

0

0

0

1 700

1 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 700

1 700

 

0

 

 

03 01 14

სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა

0

0

0

16 500

16 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16 500

16 500

 

0

 

 

03 01 15

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

622 000

622 000

0

737 800

737 800

0

378 000

378 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622 000

622 000

 

737 800

737 800

 

378 000

378 000

 

03 01 16

მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი

0

0

0

18 100

18 100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

18 100

18 100

 

0

 

 

03 01 17

ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

3 811

3 811

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 811

3 811

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 811

3 811

 

0

 

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 320 617

1 294 817

25 800

2 416 000

2 407 386

8 614

3 618 300

3 618 300

0

 

ხარჯები

412 082

386 282

25 800

464 300

455 686

8 614

407 300

407 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

18 344

18 344

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

სუბსიდიები

383 738

357 938

25 800

410 200

401 586

8 614

369 100

369 100

0

 

სხვა ხარჯები

10 000

10 000

0

40 100

40 100

0

33 200

33 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908 535

908 535

0

1 951 700

1 951 700

0

3 205 800

3 205 800

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

5 200

5 200

0

03 02 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

240 998

226 198

14 800

273 600

273 600

0

241 700

241 700

0

 

ხარჯები

240 998

226 198

14 800

273 600

273 600

0

241 700

241 700

0

 

სუბსიდიები

230 998

216 198

14 800

268 600

268 600

 

241 700

241 700

 

 

სხვა ხარჯები

10 000

10 000

 

5 000

5 000

 

0

0

 

03 02 02

გარეგანათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

03 02 02 01

გარე-განათების ქსელის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50 000

50 000

 

03 02 03

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

67 141

67 141

0

37 700

37 700

0

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 141

67 141

0

37 700

37 700

0

200 000

200 000

0

03 02 03 01

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, მახუნცეთი)

0

0

0

37 700

37 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

37 700

37 700

 

0

 

 

03 02 03 02

ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა

67 141

67 141

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 141

67 141

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 03

სპეცტექნიკის შეძენა

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200 000

200 000

 

03 02 04

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

368 340

357 340

11 000

1 471 000

1 462 386

8 614

860 500

860 500

0

 

ხარჯები

152 740

141 740

11 000

176 700

168 086

8 614

160 600

160 600

0

 

სუბსიდიები

152 740

141 740

11 000

141 600

132 986

8 614

127 400

127 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

35 100

35 100

0

33 200

33 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215 600

215 600

0

1 294 300

1 294 300

0

694 700

694 700

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

5 200

0

03 02 04 01

შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

152 740

141 740

11 000

176 700

168 086

8 614

160 600

160 600

0

 

ხარჯები

152 740

141 740

11 000

176 700

168 086

8 614

160 600

160 600

0

 

სუბსიდიები

152 740

141 740

11 000

141 600

132 986

8 614

127 400

127 400

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

35 100

35 100

 

33 200

33 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

0

 

03 02 04 02

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

85 386

85 386

0

45 500

45 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 386

85 386

 

45 500

45 500

 

0

 

 

03 02 03 03

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

0

0

0

0

5 200

5 200

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5 200

5 200

 

03 02 03 04

სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა

5 932

5 932

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 932

5 932

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

93 592

93 592

0

1 248 800

1 248 800

0

694 700

694 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93 592

93 592

0

1 248 800

1 248 800

0

694 700

694 700

0

03 02 04 04 01

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

613 500

613 500

0

234 500

234 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

613 500

613 500

 

234 500

234 500

 

03 02 04 04 02

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა

0

0

0

550 000

550 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

550 000

550 000

 

0

 

 

03 02 04 04 03

სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა

45 888

45 888

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 888

45 888

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04 04

სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა

2 855

2 855

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 855

2 855

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04 05

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

70 000

70 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

70 000

70 000

 

03 02 04 04 06

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

120 000

120 000

 

03 02 04 04 07

აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

20 000

20 000

 

03 02 04 04 08

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

60 000

60 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60 000

60 000

 

03 02 04 04 09

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

170 000

170 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

170 000

170 000

 

03 02 04 04 11

დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა

17 849

17 849

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 849

17 849

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04 12

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა

0

0

0

9 800

9 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9 800

9 800

 

0

 

 

03 02 04 04 13

სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

5 000

 

0

 

 

03 02 04 04 14

სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

27 000

27 000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 000

27 000

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 04 15

სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10 000

10 000

 

10 000

10 000

 

03 02 04 04 16

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

30 690

30 690

0

20 000

20 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 690

30 690

 

20 000

20 000

 

0

 

 

03 02 04 04 17

ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

5 000

 

5 000

5 000

 

03 02 04 04 18

სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

0

0

0

5 200

5 200

0

5 200

5 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 200

5 200

 

5 200

5 200

 

03 02 04 04 19

სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

0

0

0

30 300

30 300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30 300

30 300

 

0

 

 

03 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

387 497

387 497

0

449 700

449 700

0

2 221 100

2 221 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387 497

387 497

0

449 700

449 700

0

2 221 100

2 221 100

0

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული  შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)

0

0

0

45 000

45 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

45 000

45 000

 

0

 

 

03 02 05 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია- კეთილმოწყობა

0

0

0

60 000

60 000

0

9 800

9 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

60 000

60 000

0

9 800

9 800

0

03 02 05 02 01

მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

60 000

60 000

0

9 800

9 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60 000

60 000

 

9 800

9 800

 

03 02 05 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა

387 497

387 497

0

344 700

344 700

0

2 211 300

2 211 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387 497

387 497

0

344 700

344 700

0

2 211 300

2 211 300

0

03 02 05 03 01

დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია

99 813

99 813

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99 813

99 813

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 02

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

184 800

184 800

0

772 600

772 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

184 800

184 800

 

772 600

772 600

 

03 02 05 03 03

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

287 684

287 684

0

98 400

98 400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287 684

287 684

 

98 400

98 400

 

0

 

 

03 02 05 03 04

სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

50 800

50 800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50 800

50 800

 

0

 

 

03 02 05 03 05

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი)

0

0

0

0

0

0

430 000

430 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

430 000

430 000

 

03 02 05 03 06

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა- კეთილმოწყობა)

0

0

0

0

0

0

298 000

298 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

298 000

298 000

 

03 02 05 03 07

აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

700 000

700 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

700 000

700 000

 

03 02 05 03 08

აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა

0

0

0

10 700

10 700

0

10 700

10 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10 700

10 700

 

10 700

10 700

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

88 690

88 690

0

184 000

184 000

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

18 344

18 344

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

18 344

18 344

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 346

70 346

0

170 000

170 000

0

40 000

40 000

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

8 494

8 494

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

8 494

8 494

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

8 494

8 494

0

14 000

14 000

0

5 000

5 000

0

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

80 196

80 196

0

170 000

170 000

0

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

9 850

9 850

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 850

9 850

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 346

70 346

 

170 000

170 000

 

40 000

40 000

 

03 02 07

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები

167 951

167 951

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 951

167 951

0

0

0

0

0

0

0

03 02 07 01

დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

145 927

145 927

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145 927

145 927

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 02

სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის  საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება

22 024

22 024

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 024

22 024

 

0

 

 

0

 

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

545 435

0

545 435

603 595

0

603 595

0

0

0

 

ხარჯები

21 455

0

21 455

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

21 455

0

21 455

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523 980

 

523 980

603 595

 

603 595

0

 

 

03 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

199 804

199 804

0

771 700

771 700

0

21 400

21 400

0

 

ხარჯები

0

0

0

22 100

22 100

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

22 100

22 100

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 804

199 804

 

749 600

749 600

 

21 400

21 400

 

03 05

არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო- მეურნეობის აღდგენა

2 400

2 400

0

18 200

18 200

0

12 000

12 000

0

 

ხარჯები

2 400

2 400

0

18 200

18 200

0

12 000

12 000

0

 

სხვა ხარჯები

2 400

2 400

 

18 200

18 200

 

12 000

12 000

 

03 06

შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა

17 535

17 535

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 535

17 535

 

0

 

 

0

 

 

03 07

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

33 331

33 331

0

19 522

19 522

0

0

0

0

 

ხარჯები

33 331

33 331

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

33 331

33 331

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

19 522

19 522

 

0

 

 

03 08

სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

0

0

0

12 600

12 600

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

12 600

12 600

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

12 600

12 600

 

0

 

 

03 09

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 990

2 990

 

0

 

 

0

 

 

03 09 01

სოფლის მეურნეობა

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 990

2 990

 

0

 

 

0

 

 

03 09 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის მწვავე ინფექციური დაავადებების(ემკარი,პასტერელოზი)პროფილაქტიკური აცრებისათვის ვაქცინისა და სამედიცინო საშუალებების შეძენა

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 990

2 990

 

0

 

 

0

 

 

03 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

6 513

0

6 513

125 000

0

125 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 513

 

6 513

125 000

 

125 000

0

 

 

04 00

განათლება

1 324 400

1 266 818

57 582

1 292 900

1 292 900

0

1 218 300

1 218 300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

853 800

796 218

57 582

962 490

962 490

0

1 063 900

1 063 900

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

636 960

636 960

0

712 200

712 200

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

316 290

316 290

0

350 200

350 200

0

 

სუბსიდიები

806 800

752 318

54 482

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

47 000

43 900

3 100

2 240

2 240

0

1 500

1 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470 600

470 600

0

330 410

330 410

0

154 400

154 400

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 324 400

1 266 818

57 582

1 292 900

1 292 900

0

1 218 300

1 218 300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

200

200

0

200

200

0

 

ხარჯები

853 800

796 218

57 582

962 490

962 490

0

1 063 900

1 063 900

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

636 960

636 960

0

712 200

712 200

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

316 290

316 290

0

350 200

350 200

0

 

სუბსიდიები

806 800

752 318

54 482

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

47 000

43 900

3 100

2 240

2 240

0

1 500

1 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470 600

470 600

0

330 410

330 410

0

154 400

154 400

0

04 01 01

ააიპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

853 800

796 218

57 582

972 300

972 300

0

1 072 100

1 072 100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

200

200

 

200

200

 

 

ხარჯები

853 800

796 218

57 582

962 490

962 490

0

1 063 900

1 063 900

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

636 960

636 960

 

712 200

712 200

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

316 290

316 290

0

350 200

350 200

0

 

სუბსიდიები

806 800

752 318

54 482

0

 

 

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

7 000

7 000

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

47 000

43 900

3 100

2 240

2 240

 

1 500

1 500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9 810

9 810

 

8 200

8 200

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

470 600

470 600

0

320 600

320 600

0

146 200

146 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470 600

470 600

0

320 600

320 600

0

146 200

146 200

0

04 01 02 01

ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

0

0

0

287 400

287 400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

287 400

287 400

 

0

 

 

04 01 02 02

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

260 485

260 485

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260 485

260 485

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 03

დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

99 512

99 512

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99 512

99 512

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

                 ცენტრი ცხმორისისა და წონიარისის                       ბაგა-ბაღების რემონტი

10 781

10 781

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 781

10 781

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

96 200

96 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

96 200

96 200

 

04 01 02 06

დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

58 030

58 030

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 030

58 030

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

სოფელ ცხმორისისა და                                              მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი

41 792

41 792

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 792

41 792

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 08

დაბა ქედის №1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

33 200

33 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

33 200

33 200

 

0

 

 

04 01 02 09

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50 000

50 000

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 413 175

1 331 180

81 995

1 414 800

1 414 800

0

1 017 000

1 017 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

163

163

0

163

163

0

 

ხარჯები

1 188 978

1 106 983

81 995

1 301 500

1 301 500

0

909 500

909 500

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

571 538

571 538

0

514 300

514 300

0

 

საქონელი და მომსახურება

81 115

75 582

5 533

286 830

286 830

0

283 000

283 000

0

 

სუბსიდიები

1 102 863

1 029 401

73 462

154 300

154 300

0

104 700

104 700

0

 

გრანტები

0

0

0

278 700

278 700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3 714

3 714

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5 000

2 000

3 000

6 418

6 418

0

7 500

7 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224 197

224 197

0

113 300

113 300

0

107 500

107 500

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

691 900

657 367

34 533

731 200

731 200

0

392 300

392 300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

27

27

0

27

27

0

 

ხარჯები

585 561

551 028

34 533

635 200

635 200

0

291 800

291 800

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

93 455

93 455

0

84 100

84 100

0

 

საქონელი და მომსახურება

41 995

36 462

5 533

102 994

102 994

0

97 500

97 500

0

 

სუბსიდიები

540 566

514 566

26 000

154 300

154 300

0

104 700

104 700

0

 

გრანტები

0

0

0

278 700

278 700

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

200

200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

3 000

0

3 000

5 551

5 551

0

5 500

5 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 339

106 339

0

96 000

96 000

0

100 500

100 500

0

05 01 01

ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა

117 245

106 245

11 000

134 900

134 900

0

120 700

120 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

27

27

 

27

27

 

 

ხარჯები

117 245

106 245

11 000

133 700

133 700

0

120 200

120 200

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

93 455

93 455

 

84 100

84 100

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

40 027

40 027

0

36 100

36 100

0

 

სუბსიდიები

114 245

106 245

8 000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

200

200

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

3 000

 

3 000

18

18

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 200

1 200

 

500

500

 

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

41 995

36 462

5 533

68 500

68 500

0

66 900

66 900

0

 

ხარჯები

41 995

36 462

5 533

68 500

68 500

0

66 900

66 900

0

 

საქონელი და მომსახურება

41 995

36 462

5 533

62 967

62 967

0

61 400

61 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5 533

5 533

 

5 500

5 500

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

348 321

348 321

0

350 000

350 000

0

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

348 321

348 321

0

350 000

350 000

0

30 000

30 000

0

 

სუბსიდიები

348 321

348 321

 

71 300

71 300

 

30 000

30 000

 

 

გრანტები

0

 

 

278 700

278 700

 

0

0

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

78 000

60 000

18 000

83 000

83 000

0

74 700

74 700

0

 

ხარჯები

78 000

60 000

18 000

83 000

83 000

0

74 700

74 700

0

 

სუბსიდიები

78 000

60 000

18 000

83 000

83 000

 

74 700

74 700

 

05 01 05

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

54 938

54 938

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 938

54 938

 

0

 

 

0

 

 

05 01 06

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

51 401

51 401

0

94 800

94 800

0

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 401

51 401

0

94 800

94 800

0

100 000

100 000

0

05 01 06 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია

0

0

0

94 800

94 800

0

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

94 800

94 800

 

100 000

100 000

 

05 01 06 02

სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია

11 698

11 698

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 698

11 698

 

0

 

 

0

 

 

05 01 06 03

არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

39 703

39 703

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 703

39 703

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

721 275

673 813

47 462

683 600

683 600

0

624 700

624 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

136

136

0

136

136

0

 

ხარჯები

603 417

555 955

47 462

666 300

666 300

0

617 700

617 700

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

478 083

478 083

0

430 200

430 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 120

39 120

0

183 836

183 836

0

185 500

185 500

0

 

სუბსიდიები

562 297

514 835

47 462

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3 514

3 514

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 000

2 000

0

867

867

0

2 000

2 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 858

117 858

0

17 300

17 300

0

7 000

7 000

0

05 02 01

ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი

394 640

360 740

33 900

428 500

428 500

0

387 000

387 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

97

97

 

97

97

 

 

ხარჯები

394 640

360 740

33 900

428 500

428 500

0

385 000

385 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

329 983

329 983

 

297 000

297 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

97 510

97 510

0

87 000

87 000

0

 

სუბსიდიები

392 640

358 740

33 900

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

914

914

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2 000

2 000

 

93

93

 

1 000

1 000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2 000

2 000

 

05 02 02

ააიპ ქედის  ხელოვნების სკოლა

117 795

108 470

9 325

126 800

126 800

0

112 900

112 900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

30

30

 

30

30

 

 

ხარჯები

117 795

108 470

9 325

126 800

126 800

0

111 900

111 900

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

119 600

119 600

 

107 600

107 600

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

4 576

4 576

0

4 100

4 100

0

 

სუბსიდიები

117 795

108 470

9 325

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

2 600

2 600

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

24

24

 

200

200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1 000

1 000

 

05 02 03

ააიპ ქედის მუზეუმი

51 862

47 625

4 237

52 700

52 700

0

50 600

50 600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

51 862

47 625

4 237

52 700

52 700

0

46 600

46 600

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

28 500

28 500

 

25 600

25 600

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

23 950

23 950

0

20 200

20 200

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

250

250

 

800

800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4 000

4 000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

39 120

39 120

0

58 300

58 300

0

74 200

74 200

0

 

ხარჯები

39 120

39 120

0

58 300

58 300

0

74 200

74 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

39 120

39 120

0

57 800

57 800

0

74 200

74 200

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

500

500

 

0

 

 

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

117 858

117 858

0

17 300

17 300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 858

117 858

0

17 300

17 300

0

0

0

0

05 02 05 01

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

78 100

78 100

0

17 300

17 300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 100

78 100

 

17 300

17 300

 

0

 

 

05 02 05 02

საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა

5 988

5 988

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 988

5 988

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05 03

ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

33 770

33 770

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 770

33 770

 

0

 

 

0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

348 707

342 956

5 751

309 510

309 510

0

390 800

390 800

0

 

ხარჯები

334 707

328 956

5 751

228 175

228 175

0

390 800

390 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 620

1 620

0

1 750

1 750

0

142 900

142 900

0

 

სუბსიდიები

69 863

64 112

5 751

94 940

94 940

0

102 600

102 600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

263 224

263 224

0

91 485

91 485

0

115 300

115 300

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

40 000

40 000

0

30 000

30 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 000

14 000

0

78 700

78 700

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

2 635

2 635

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

92 417

86 666

5 751

194 440

194 440

0

267 500

267 500

0

 

ხარჯები

78 417

72 666

5 751

114 800

114 800

0

267 500

267 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

140 100

140 100

0

 

სუბსიდიები

69 863

64 112

5 751

94 940

94 940

0

102 600

102 600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 554

8 554

0

19 860

19 860

0

24 800

24 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 000

14 000

0

78 700

78 700

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

940

940

0

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

8 554

8 554

0

20 800

20 800

0

24 800

24 800

0

 

ხარჯები

8 554

8 554

0

19 860

19 860

0

24 800

24 800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 554

8 554

 

19 860

19 860

 

24 800

24 800

 

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

940

940

 

0

 

 

06 01 02

 ამბულატორიების მომსახურეობის პროგრამა

69 863

64 112

5 751

94 940

94 940

0

102 600

102 600

0

 

ხარჯები

69 863

64 112

5 751

94 940

94 940

0

102 600

102 600

0

 

სუბსიდიები

69 863

64 112

5 751

94 940

94 940

 

102 600

102 600

 

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

140 100

140 100

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

140 100

140 100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

140 100

140 100

0

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

14 000

14 000

0

78 700

78 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 000

14 000

0

78 700

78 700

0

0

0

0

06 01 04 01

ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

52 400

52 400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

52 400

52 400

 

0

 

 

06 01 04 02

თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება

14 000

14 000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 000

14 000

 

0

 

 

0

 

 

06 01 04 03

თემების სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

0

0

0

26 300

26 300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

26 300

26 300

 

0

 

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

256 290

256 290

0

115 070

115 070

0

123 300

123 300

0

 

ხარჯები

256 290

256 290

0

113 375

113 375

0

123 300

123 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 620

1 620

0

1 750

1 750

0

2 800

2 800

0