„საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ”

  • Word
„საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 255
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 05/07/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 67, 06/07/2004
სარეგისტრაციო კოდი 010.210.000.05.002.002.000
  • Word
255
05/07/2004
სსმ, 67, 06/07/2004
010.210.000.05.002.002.000
„საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ”
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №255

2004 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს პრეზიდენტის ზოგიერთი ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის საფუძველზე,

1. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს:

ა) „საქართველოს განათლების სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 30 აპრილის №281 ბრძანებულება;

ბ) „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 17 ნოემბრის №670 ბრძანებულება;

გ) „საქართველოს კულტურის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 23 იანვრის №21 ბრძანებულება;

დ) „საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის პირველი დეკემბრის №703 ბრძანებულება;

ე) „საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს დებულებისა და სტრუქტურის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 4 იანვრის №1 ბრძანებულება;

ვ) „საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 6 ნოემბრის №553 ბრძანებულება;

ზ) „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 28 მარტის №198 ბრძანებულება;

თ) „საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 11 მაისის №202 ბრძანებულება;

ი) „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 29 ივლისის №337 ბრძანებულება;

კ) „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 31 დეკემბრის №544 ბრძანებულება;

ლ) „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 17 ნოემბრის №672 ბრძანებულება;

მ) „საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 20 აპრილის №255 ბრძანებულება;

ნ) „საქართველოს გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 26 ოქტომბრის №605 ბრძანებულება;

ო) „საქართველოს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 20 დეკემბრის №541 ბრძანებულება;

პ) „საქართველოს დაცული ტერიტორიების, ნაკრძალებისა და სამონადირეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 9 ოქტომბრის №568 ბრძანებულება;

ჟ) „საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 22 სექტემბრის №526 ბრძანებულება;

რ) „საქართველოს დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 23 აგვისტოს №500 ბრძანებულება;

ს) „საქართველოს ინფორმატიზაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №678 ბრძანებულება;

ტ) „საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 20 აპრილის №157 ბრძანებულება;

უ) „საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 17 ივნისის №372 ბრძანებულება;

ფ) „საქართველოს საავტომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 22 სექტემბრის №529 ბრძანებულება;

ქ) „საქართველოს საარქივო სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 18 აგვისტოს №444 ბრძანებულება;

ღ) „საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 15 სექტემბრის №518 ბრძანებულება;

ყ) „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 8 ივლისის №405 ბრძანებულება;

შ) „საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 22 თებერვლის №92 ბრძანებულება;

ჩ) „საქართველოს სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 7 ივნისის №366 ბრძანებულება;

ც) „საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 22 თებერვლის №94 ბრძანებულების პირველი პუნქტი და თანდართული ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულება;

ძ) „საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 31 ოქტომბრის №473 ბრძანებულება;

წ) „საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის დებულების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 27 მარტის №179 ბრძანებულება;

ჭ) „საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 29 დეკემბრის №775 ბრძანებულება;

ხ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 21 იანვრის №42 ბრძანებულებით დამტკიცებული საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის სახელმწიფო ინსპექციის დებულება.

მ. სააკაშვილი