,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/03/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/03/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016216
11
21/03/2017
ვებგვერდი, 22/03/2017
190020020.35.109.016216
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2017 წლის 21 მარტი

ქ. მარტვილი

 

,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე და მე-80 მუხლების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულების შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016203) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“, ,,ა.ბ“ და ,,ა.გ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა) შემოსულობები  8975.7 ათ. ლარით;

ა.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 7321.7 ათ. ლარით;

ა.გ) გადასახდელები 9567.7 ათასი ლარი;“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,732.1

10,423.1

3,632.4

6,790.7

8,895.7

2,270.0

6,625.7

გადასახადები

219.9

1,091.7

0.0

1,091.7

1,180.0

0.0

1,180.0

გრანტები

10,036.5

8,859.9

3,632.4

5,227.5

7,321.7

2,270.0

5,051.7

სხვა შემოსავლები

475.7

471.4

0.0

471.4

394.0

0.0

394.0

ხარჯები

5,386.8

6,049.4

19.4

6,030.0

5,527.6

0.0

5,527.6

შრომის ანაზღაურება

1,625.8

1,833.7

0.0

1,833.7

1,666.8

0.0

1,666.8

საქონელი და მომსახურება

669.6

834.6

2.2

832.4

765.9

0.0

765.9

პროცენტი

0.0

66.7

0.0

66.7

94.8

0.0

94.8

სუბსიდიები

2,032.2

2,173.9

0.0

2,173.9

2,308.1

0.0

2,308.1

გრანტები

213.2

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

628.4

631.3

0.0

631.3

526.5

0.0

526.5

სხვა ხარჯები

217.6

504.3

17.2

487.1

165.5

0.0

165.5

საოპერაციო სალდო

5,345.3

4,373.6

3,613.0

760.6

3,368.1

2,270.0

1,098.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,957.1

5,142.0

3,898.1

1,243.9

3,890.8

2,551.1

1,339.7

ზრდა

4,973.4

5,205.8

3,898.1

1,307.7

3,970.8

2,551.1

1,419.7

კლება

16.3

63.8

0.0

63.8

80.0

0.0

80.0

ზრდა

387.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

387.8

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

782.1

285.1

497.0

592.0

281.1

310.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

782.1

285.1

497.0

592.0

281.1

310.9

კლება

0.5

13.7

0.0

13.7

69.3

0.0

69.3

საშინაო

0.5

13.7

0.0

13.7

69.3

0.0

69.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10748.4

10486.9

3632.4

6854.5

8975.7

2270.0

6705.7

შემოსავლები

10732.1

10423.1

3632.4

6790.7

8895.7

2270.0

6625.7

არაფინანსური აქტივების კლება

16.3

63.8

0.0

63.79

80.0

0.0

80.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10360.6

11269.0

3917.5

7351.5

9567.7

2551.1

7016.6

ხარჯები

5386.8

6049.4

19.4

6030.0

5527.6

0.0

5527.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4973.4

5205.8

3898.1

1307.7

3970.8

2551.1

1419.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.5

13.7

0.0

13.7

69.3

0.0

69.3

ნაშთის ცვლილება

387.766

-782.1

-285.1

-497.0

-592.0

-281.1

-310.9

 

მუხლი 3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8895.7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,732.1

10,423.1

3,632.4

6,790.7

8,895.7

2,270.0

6,625.7

გადასახადები

219.9

1,091.7

0.0

1,091.7

1,180.0

0.0

1,180.0

გრანტები

10,036.5

8,859.9

3,632.4

5,227.5

7,321.7

2,270.0

5,051.7

სხვა შემოსავლები

475.7

471.4

0.0

471.4

394.0

0.0

394.0

“;

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7321.7 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,036.5

8,859.9

3,632.4

5,227.5

7,321.7

2,270.0

5,051.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,036.5

8,859.9

3,632.4

5,227.5

7,321.7

2,270.0

5,051.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,476.7

5,227.5

0.0

5,227.5

5,051.7

0.0

5,051.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,322.5

5,064.5

 

5,064.5

4,896.7

 

4,896.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

154.2

163.0

 

163.0

155.0

 

155.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,559.8

3,632.4

3,632.4

0.0

2,270.0

2,270.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3,411.1

2,647.1

2,647.1

0.0

2,270.0

2,270.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,148.7

985.3

985.3

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ბ.გ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5527.6 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,386.8

6,049.4

19.4

6,030.0

5,527.6

0.0

5,527.6

შრომის ანაზღაურება

1,625.8

1,833.7

0.0

1,833.7

1,666.8

0.0

1,666.8

საქონელი და მომსახურება

669.6

834.6

2.2

832.4

765.9

0.0

765.9

პროცენტი

0.0

66.7

0.0

66.7

94.8

0.0

94.8

სუბსიდიები

2,032.2

2,173.9

0.0

2,173.9

2,308.1

0.0

2,308.1

გრანტები

213.2

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

628.4

631.3

0.0

631.3

526.5

0.0

526.5

სხვა ხარჯები

217.6

504.3

17.2

487.1

165.5

0.0

165.5

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3890.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3970.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა

ციული

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

81.1

193.3

0,0

193.3

26.2

0.0

26.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.6

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4854.2

4928.1

3898.1

1030.0

3943.9

2551.1

1392.8

04 00

განათლება

0.0

7.387

0.0

7.4

0.2

0.0

0.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36.5

74.46

0,0

74.5

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.6

0

2.6

0.5

0.0

0.5

 

სულ

4973.4

5205.8

3898.1

1307.7

3970.8

2551.1

1419.7

 

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,153.7   

2,867.2   

0.0   

2,867.2   

2,204.5   

0.0   

2,204.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,153.7   

2,867.2   

0.0   

2,867.2   

2,203.5   

0.0    

2,203.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,153.7   

2,867.2   

0.0   

2,867.2   

2,168.0   

0.0   

2,168.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

35.5   

0.0    

35.5   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

1.0   

702

თავდაცვა

61.4   

70.9   

0.0   

70.9   

67.7   

0.0   

67.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221.1   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

221.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,497.8   

3,764.3   

3,077.5   

686.9   

3,325.9   

2,301.9   

1,024.0   

7045

ტრანსპორტი

2,584.1   

2,700.4   

2,330.9   

369.5   

2,617.3   

2,270.0   

347.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,584.1   

2,700.4   

2,330.9   

369.5   

2,617.3   

2,270.0   

347.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

913.7   

1,064.0   

746.5   

317.4   

708.6   

31.9   

676.7   

705

გარემოს დაცვა

366.1   

488.8   

0.0   

488.8   

535.2   

0.0   

535.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

353.7   

387.3   

0.0   

387.3   

420.0    

0.0   

420.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

12.4   

101.6   

0.0   

101.6   

115.2   

0.0   

115.2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,612.0   

1,366.2   

840.1   

526.2   

776.1   

249.2   

526.9   

7061

ბინათმშენებლობა

321.1   

286.7   

0.0   

286.7   

325.9   

0.0   

325.9   

7063

წყალმომარაგება

8.9   

20.2   

0.0   

20.2   

29.0   

0.0   

29.0   

7064

გარე განათება

136.7   

197.4   

0.0   

197.4   

170.0   

0.0   

170.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,145.4   

861.9   

840.1   

21.9   

251.2   

249.2   

2.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

335.6   

414.6   

0.0   

414.6   

325.0   

0.0   

325.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

84.9    

0.0   

84.9   

85.0   

0.0   

85.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

255.6   

329.7   

0.0   

329.7   

240.0   

0.0   

240.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,078.1   

1,156.9   

0.0   

1,156.9    

1,033.2   

0.0   

1,033.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

411.5   

469.9   

0.0   

469.9   

425.0   

0.0   

425.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

493.6   

564.2   

0.0   

564.2   

489.0   

0.0   

489.0   

7083

ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

9.3   

13.8   

0.0   

13.8   

18.0   

0.0   

18.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

74.7   

71.1   

0.0   

71.1   

70.0   

0.0   

70.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

89.1   

38.1   

0.0   

38.1   

31.2   

0.0   

31.2   

709

განათლება

599.9   

754.7   

0.0   

754.7   

880.8   

0.0   

880.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

570.0   

750.6   

0.0   

750.6   

850.0   

0.0   

850.0   

7092

ზოგადი განათლება

11.6   

4.1   

0.0   

4.1   

10.8   

0.0   

10.8   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

11.6   

4.1   

0.0   

4.1   

10.8   

0.0   

10.8   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

18.4   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

710

სოციალური დაცვა

434.3   

371.4   

0.0   

371.4   

350.0   

0.0   

350.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

177.5   

163.7   

0.0   

163.7   

182.0   

0.0   

182.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256.8   

207.7   

0.0   

207.7   

168.0   

0.0   

168.0   

 

სულ

10,360.1   

11,255.3   

3,917.5   

7,337.8   

9,498.4   

2,551.1   

6,947.3   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 522.7 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  592.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 592.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;

 

ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9567.7  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

10,360.6

11,269.0

3,917.5

7,351.5

9,567.7

2,551.1

7,016.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123.0

155.0

0.0

155.0

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

5,386.8

6,049.4

19.4

6,030.0

5,527.6

0.0

5,527.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,625.8

1,833.7

0.0

1,833.7

1,666.8

0.0

1,666.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,973.4

5,205.8

3,898.1

1,307.7

3,970.8

2,551.1

1,419.7

 

ვალდებულებების კლება

0.5

13.7

0.0

13.7

69.3

0.0

69.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,154.1

2,867.2

0.0

2,867.2

2,204.5

0.0

2,204.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

2,072.6

2,673.9

0.0

2,673.9

2,178.3

0.0

2,178.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,578.7

1,780.5

0.0

1,780.5

1,619.6

0.0

1,619.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.1

193.3

0.0

193.3

26.2

0.0

26.2

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

754.4

937.3

0.0

937.3

723.7

0.0

723.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

31.0

 

31.0

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

753.6

805.0

0.0

805.0

723.7

0.0

723.7

 

შრომის ანაზღაურება

561.0

560.0

0.0

560.0

499.2

0.0

499.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

132.3

0.0

132.3

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,399.7

1,929.9

0.0

1,929.9

1,444.3

0.0

1,444.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65.0

119.0

 

119.0

119.0

 

119.0

 

ხარჯები

1,319.0

1,868.9

0.0

1,868.9

1,418.1

0.0

1,418.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,017.7

1,220.5

0.0

1,220.5

1,120.4

0.0

1,120.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

61.0

0.0

61.0

26.2

0.0

26.2

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

35.5

0.0

35.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.5

0.0

35.5

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

282.5

70.9

0.0

70.9

67.7

0.0

67.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

281.0

70.9

0.0

70.9

67.7

0.0

67.7

 

შრომის ანაზღაურება

47.1

53.2

0.0

53.2

47.2

0.0

47.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

221.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

221.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61.4

70.9

0.0

70.9

67.7

0.0

67.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

59.9

70.9

0.0

70.9

67.7

0.0

67.7

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

53.2

0.0

53.2

47.2

0.0

47.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,476.0

5,630.2

3,917.5

1,712.7

4,706.5

2,551.1

2,155.4

 

ხარჯები

621.8

691.3

19.4

671.9

693.3

0.0

693.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,854.2

4,928.1

3,898.1

1,030.0

3,943.9

2,551.1

1,392.8

 

ვალდებულებების კლება

0.1

10.8

0.0

10.8

69.3

0.0

69.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,584.1

2,711.2

2,330.9

380.3

2,617.3

2,270.0

347.3

 

ხარჯები

7.6

74.3

0.0

74.3

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,576.6

2,626.0

2,330.9

295.1

2,612.8

2,270.0

342.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.8

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,564.3

2,455.8

2,134.0

321.9

2,595.5

2,270.0

325.5

 

ხარჯები

7.6

74.3

0.0

74.3

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,556.8

2,370.7

2,134.0

236.7

2,591.0

2,270.0

321.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.8

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

03 01 02

 ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

19.8

255.4

197.0

58.4

21.8

0.0

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

255.4

197.0

58.4

21.8

0.0

21.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

559.2

672.8

0.0

672.8

734.0

0.0

734.0

 

ხარჯები

192.1

207.2

0.0

207.2

172.0

0.0

172.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367.1

465.6

0.0

465.6

562.0

0.0

562.0

03 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

321.1

286.7

0.0

286.7

325.9

0.0

325.9

 

ხარჯები

46.5

25.5

0.0

25.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.6

261.2

0.0

261.2

325.9

0.0

325.9

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

136.7

197.4

0.0

197.4

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

136.7

169.3

0.0

169.3

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

28.1

0.0

28.1

10.0

0.0

10.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8.9

20.2

0.0

20.2

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

8.9

7.3

0.0

7.3

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.9

0.0

12.9

20.0

0.0

20.0

03 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

0.0

94.4

0.0

94.4

128.1

0.0

128.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.4

0.0

94.4

125.1

0.0

125.1

03 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები

71.2

36.5

0.0

36.5

41.0

0.0

41.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.2

36.5

0.0

36.5

41.0

0.0

41.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

21.3

37.6

0.0

37.6

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

32.4

0.0

32.4

40.0

0.0

40.0

03 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.2

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.2

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

12.4

101.6

0.0

101.6

115.2

0.0

115.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

101.6

0.0

101.6

115.2

0.0

115.2

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,145.2

860.9

840.1

20.8

249.2

249.2

0.0

 

ხარჯები

35.7

25.2

19.4

5.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,109.6

835.7

820.7

15.0

249.2

249.2

0.0

03 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

353.7

387.3

0.0

387.3

420.0

0.0

420.0

 

ხარჯები

353.7

383.5

0.0

383.5

420.0

0.0

420.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

03 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

193.1

32.1

0.0

32.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.8

32.1

0.0

32.1

0.0

0.0

0.0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

628.1

744.6

710.4

34.2

57.7

31.9

25.8

 

ხარჯები

32.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595.7

744.6

710.4

34.2

57.7

31.9

25.8

03 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

0.0

118.8

36.2

82.6

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

118.8

36.2

82.6

130.0

0.0

130.0

03 10

მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების  თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

381.1

0.0

381.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

94.8

0.0

94.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

217.0

0.0

217.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

69.3

0.0

69.3

04 00

განათლება

599.9

756.9

0.0

756.9

880.8

0.0

880.8

 

ხარჯები

599.9

747.3

0.0

747.3

880.6

0.0

880.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

7.4

0.2

0.0

0.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

570.0

752.8

0.0

752.8

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

570.0

743.2

0.0

743.2

849.8

0.0

849.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

7.4

0.2

0.0

0.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

11.6

4.1

0.0

4.1

10.8

0.0

10.8

 

ხარჯები

11.6

4.1

0.0

4.1

10.8

0.0

10.8

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

18.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,078.1

1,157.6

0.0

1,157.6

1,033.2

0.0

1,033.2

 

ხარჯები

1,041.6

1,082.5

0.0

1,082.5

1,033.2

0.0

1,033.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.5

74.5

0.0

74.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

411.5

470.6

0.0

470.6

425.0

0.0

425.0

 

ხარჯები

411.5

431.8

0.0

431.8

425.0

0.0

425.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.1

0.0

38.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული სკოლა

220.0

238.4

0.0

238.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

220.0

218.0

0.0

218.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

191.5

227.2

0.0

227.2

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

191.5

208.8

0.0

208.8

225.0

0.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.4

0.0

18.4

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

592.0

616.0

0.0

616.0

538.2

0.0

538.2

 

ხარჯები

555.5

579.6

0.0

579.6

538.2

0.0

538.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.5

36.4

0.0

36.4

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

73.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

80.7

85.7

0.0

85.7

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

80.7

82.8

0.0

82.8

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

89.1

38.1

0.0

38.1

31.2

0.0

31.2

 

ხარჯები

52.5

38.1

0.0

38.1

31.2

0.0

31.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

9.3

13.8

0.0

13.8

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

9.3

13.8

0.0

13.8

18.0

0.0

18.0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

194.6

284.4

0.0

284.4

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

194.6

277.4

0.0

277.4

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

144.7

194.1

0.0

194.1

141.0

0.0

141.0

 

ხარჯები

144.7

167.5

0.0

167.5

141.0

0.0

141.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

24.7

21.1

0.0

21.1

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

24.7

21.1

0.0

21.1

20.0

0.0

20.0

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

769.9

786.1

0.0

786.1

675.0

0.0

675.0

 

ხარჯები

769.9

783.5

0.0

783.5

674.5

0.0

674.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.6

0.0

2.6

0.5

0.0

0.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

84.9

0.0

84.9

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

80.0

82.3

0.0

82.3

84.5

0.0

84.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.6

0.0

2.6

0.5

0.0

0.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

689.9

701.2

0.0

701.2

590.0

0.0

590.0

 

ხარჯები

689.9

701.2

0.0

701.2

590.0

0.0

590.0

06 02 01

უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება

255.6

329.7

0.0

329.7

240.0

0.0

240.0

 

ხარჯები

255.6

329.7

0.0

329.7

240.0

0.0

240.0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად სეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

4.3

6.4

0.0

6.4

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

4.3

6.4

0.0

6.4

7.0

0.0

7.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

6.7

9.2

0.0

9.2

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.7

9.2

0.0

9.2

10.0

0.0

10.0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

3.0

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

109.4

127.2

0.0

127.2

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

109.4

127.2

0.0

127.2

98.0

0.0

98.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)

13.0

11.2

0.0

11.2

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

13.0

11.2

0.0

11.2

18.0

0.0

18.0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

48.7

47.5

0.0

47.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

48.7

47.5

0.0

47.5

50.0

0.0

50.0

06 02 08

ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

24.4

19.8

0.0

19.8

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

24.4

19.8

0.0

19.8

24.0

0.0

24.0

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

133.5

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

133.5

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

91.5

85.2

0.0

85.2

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

91.5

85.2

0.0

85.2

90.0

0.0

90.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია