ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 დეკემბრის №24 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 დეკემბრის №24 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/05/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016276
8
29/05/2017
ვებგვერდი, 31/05/2017
190020020.35.144.016276
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 დეკემბრის №24 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №8

2017 წლის 29 მაისი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 დეკემბრის №24 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”  63-ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 დეკემბრის №24 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 09/12/2016, 190020020.35.144.016266)  და დადგენილების დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილიდანართი   №1
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წ. ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14214,36

13219.96

4559.50

8660.46

12006.2

3936.9

8069.2

გადასახადები

668,19

1550.54

0.0

1550.54

1550.0

0.0

1550.0

გრანტები

11183,31

10602.0

4559.50

6042.50

9418.1

3936.9

5481.2

სხვა შემოსავლები

2362,86

1067.42

0.0

1067.42

1038.0

0.0

1038.0

ხარჯები

8197,3

7040.51

46.64

6993.87

6608.3

67.4

6540.9

შრომის ანაზღაურება

1662,35

1792.41

0.0

1792.41

1748.2

0.0

1748.2

საქონელი და მომსახურება

1226,17

454.49

46.64

407.85

487.1

0.0

487.1

სუბსიდიები

2185,79

3435.25

0.0

3435.25

3407.9

0.0

3407.9

გრანტები

310,32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1492,05

957.7

0.0

957.7

707.9

67.4

640.5

სხვა ხარჯები

1320,61

400.65

0.0

400.65

257.2

0.0

257.2

საოპერაციო სალდო

6017,06

6179.45

4512.86

1666.59

5397.9

3869.5

1528.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7991,19

7013.84

4513.36

2500.48

6062.8

3869.5

2193.3

ზრდა

8003,61

7037.61

4513.36

2524.25

6147.8

3869.5

2278.3

კლება

12,42

23.77

0.0

23.77

85.0

0.0

85.0

მთლიანი სალდო

-1974,13

-834.38

-0.50

-833.88

-664.9

0.0

-664.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1989,13

-846.61

-4.25

-842.36

-692.8

0.0

-692.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1989,13

846.61

4.25

842.36

692.9

0.0

692.9

ვალუტა და დეპოზიტები

1989,13

846.61

4.25

842.36

692.9

0.0

692.9

ვალდებულების ცვლილება

-15.0

-12.23

-3.75

-8.48

-27.9

0.0

-27.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წ. ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფაქტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14226,776

13243.74

4559.5

8684.23

12091.1

3936.9

8154.2

შემოსავლები

14214,35

13219.96

4559.50

8660.46

12006.2

3936.9

8069.2

არაფინანსური აქტივების კლება

12,42

23.77

0.0

23.77

85.0

0.0

85.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1989,13

846.61

4.25

842.36

692.9

0.0

692.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16215,9

14090.3

4563.8

9526.6

12784.0

3936.9

8847.1

ხარჯები

8197,3

7040.5

46.6

6993.9

6608.3

67.4

6540.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8003,6

7037.6

4513.4

2524.2

6147.8

3869.6

2278.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

15.00

12.2

3.7

8.5

27.9

0.0

27.9

ნაშთის ცვლილება

-1989,1

-846.61

-4.25

-842.36

-692.9

0.0

-692.9

 


მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12006.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14214,35

13219.96

4559.50

8660.46

12006.2

3936.9

8069.2

გადასახადები

668,19

1550.54

0.0

1550.54

1550.0

0.0

1550.0

გრანტები

11183,3

10602.0

4559.5

6042.5

9418.1

3936.9

5481.2

სხვა ემოსავლები

2362,86

1067.42

0.0

1067.42

1038.0

0.0

1038.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1550.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

668,2

1550.54

0.0

1550.54

1550.0

0.0

1550.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

420.31

0.0

420.31

450.0

0.0

450.0

ქონების გადასახადი

668,2

1130.23

0.0

1130.23

1100.0

0.0

1100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

376,98

562.77

0.0

562.77

637.0

0.0

637.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,89

4.45

0.0

4.45

5.0

0.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,09

0.02

0.0

0.02

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

3,8

4.44

0.0

4.44

5.0

0.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

217,9

237.47

0.0

237.47

222.0

0.0

222.0

ფიზიკური პირებიდან

197,4

215.58

0.0

215.58

200.0

0.0

200.0

იურიდიული პირებიდან

20,5

21.89

0.0

21.89

22.0

0.0

22.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

69,4

228.07

0.0

228.07

236.0

0.0

236.0

ფიზიკური პირებიდან

11,49

17.57

0.0

17.57

17.0

0.0

17.0

იურიდიული პირებიდან

57,91

210.50

0.0

210.50

219.0

0.0

219.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9418.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

11183,3

10602.0

4559.5

6042.5

9418.1

3936.9

5481.2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11183,3

10602.0

4559.5

6042.5

9418.1

3936.9

5481.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6385,1

6042.5

0.0

6042.5

5481.2

0.0

5481.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6177.0

5839.5

0.0

5839.5

5268.2

0.0

5268.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

208,1

203.0

0.0

203.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4798,2

4559.5

4559.5

0.0

3936.9

3936.9

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

3097,34

3496.51

3496.51

0.0

3569.5

3569.5

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1035.269

1063.0

1063.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

300.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

665,6

0.0

0.0

0.0

67.4

67.4

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1038.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

2362,86

1067.42

1038.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

1237,72

441.73

384.2

 

პროცენტები

178,4

83.24

69.2

 

რენტა

1059,32

358.49

315.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1000,4

309.36

275.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

58,9

49.13

40.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

211,1

191.66

195.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

196,7

179.84

185.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

59,1

21.61

25.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

137,5

158.23

160.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14,42

11.82

10.0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14,42

11.82

10.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

710,62

374.29

358.8

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

203,4

59.74

100.0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6608.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8197,3

7040.51

46.64

6993.87

6608.3

67.4

6540.9

შრომის ანაზღაურება

1662,35

1792.41

0.0

1792.41

1748.2

0.0

1748.2

საქონელი და მომსახურება

1226,17

454.49

46.64

407.85

487.1

0.0

487.1

სუბსიდიები

2185,8

3435.25

0.0

3435.25

3407.9

0.0

3407.9

გრანტები

310.318

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1492,05

957.70

0.0

957.70

707.9

67.4

640.5

სხვა ხარჯები

1320,6

400.65

0.0

400.65

257.2

0.0

257.2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6147.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6147.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წ. ფაქტი

2016 წ. ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

608,6

15.7

106.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

23,7

19.7

14.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5862,5

6512.3

5864.3

04 00

განათლება

1109,4

134.7

85.6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

399,4

355.2

77.7

სულ ჯამი

3025.74

7037.6

6147.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 85.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წ.
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

12,4

23.77

85.0

ძირითადიაქტივები

0.0

5.76

77.6

არაწარმოებული აქტივები

12,4

18.01

7.4

მიწა

12,4

18.01

7.4

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წ.  ფაქტი

2016 წ. ფაქტი

2017 წ. გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2728,3

2212.7

2343.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2728,3

2212.7

2327.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2728,3

2212.7

2274.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0.0

53.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0.0

15.8

702

თავდაცვა

121,0

121.6

119.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

315.0   

0,0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

315.0

0,0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4838,6   

5320.20

5694.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1386,7

1146.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

1386,7

1146.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

3451,9

4174.1

5694.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3451,9

4174.1

5688.4

705

გარემოს დაცვა

954,2

692.6

592.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

512,0  

692.6

592.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

442,2

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1902,6

1603.1

539.4

7061

ბინათმშენებლობა

322,5

204.1

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6.0   

5.4

244.6

7063

წყალმომარაგება

411,7

831.3

0.0

7064

გარე განათება

195,2   

259.0

228.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

967,3

303.3

66.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

80.0

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

80.0

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1401,9   

1362.2

984.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

607,0   

639.8

447.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

668,9

612.5

468.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

126.00

109.9

68.0

709

განათლება

2323,6

1647.7

1625.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2301,6

1542.7

1605.4

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

21.0

19.8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

21.0

19.8

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

22.0   

84.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

1535,7

1038.0

777.9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60.0   

60.00

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

737,3  

887.4

563.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

738,4   

90.6

154.9

 

სულ

16200,9

14078.1

12756.1

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 664.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 692.85 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 692.9 ათასი ლარის ოდენობით.
 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -27,93 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 20 ათასი ლარი.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებია მიზნობრივი ტრანსფერი 213,0 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯები გაწერილია 207,1 ათას ლარზე, კერძოდ:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 119.6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,5 ათასი ლარი.

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე  პროგრამის ფარგლებში 17 წლამდე ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, ყოველი წლის გაზაფხულზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რეზერვისტთა გადამოწმება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის  მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,  რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. 

გზების პრობლემა  აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები,   მოსახლეობა ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.

საქართველოს მთავრობის №480 (14.03.2017წ.)  განკარგულებით (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ) ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხით მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოხისი-კოდა-ვარდისუბანის, ზემო-ხვედურეთის, ხეობა-ჭანდრების ადგილობრივი გზის ასფალტირება და ქ.ქარელის ქუჩების ასფალტირება.

საქართველოს მთავრობის №693 (6.04.2017წ.)  განკარგულებით (მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ) ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხით მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების გვერძინეთი-ქოზიფას გზის ასფალტირება.

პროექტის მიზანია ადგილობრივი გზების  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

პროექტი შესაბამისობაშია შიდაქართლის რეგიონულ სტრატეგიასთან;

აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ  მოსახლეობას გაუუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაუადვილდება  გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.  აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების პროგრამის განხორციელება,  მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სისტემებს. 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში: ქ. ქარელის,  დ. აგარის, სოფლების:  ქვენატკოცის, რუისის, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ფცის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, მოხისის,  ბრეთის, დირბი, ბრეთის მეურნეობა, ავლევი, ცერონისი, კნოლევი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული, სასირეთი, ღოღეთი, ქვემო შაქშაქეთი, კოდავარდისუბანი, ზემო შაქშაქეთი, ბრეძა, ატოცი, ჭვრინისი;

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 35 ადმინისტრაციული ერთეულის (ქ. ქარელის, დ. აგარის, სოფლები: ქვენატკოცა,  ბებნისი, ლეთეთი, ქვემო ხვედურეთი, ზემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, ქობესაანთ უბანი, თათანაანთ უბანი, სამწევრისი, ვედრება, სანებელი, რუისი,  ურბნისი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯარი, ყინწვისის,  ზღუდერი, მოხისი, ახალსოფელი, დირბის, დვანი, ტახტიძირი, ფცა თამარაშენი, ქვემო შაქშაქეთი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული; სოფლების ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა ჩასახლებები) მოსახლეობიდან და ორგანიზაციებიდან  ნარჩენების გატანის; ქარელის და აგარის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავების და  სანიაღვრეების გაწმენდის ღონისძიებებს.

ბ.გ)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქარელის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში  არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017  წელს იგეგმება სოფლების საციხურის  და ცერონისის სასმელი წყლის ჭაბურღილის და სისტემების მოწყობა, გამრიცხველიანებით, რითიც  გაუმჯობესდება აღნიშნული სოფლის 1500 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობები. ასევე იგეგმება „სოფ. ზ. ხვედურეთის   წყალმომარაგების ნაწილის რეაბილიტაცია“ .

ბ.დ)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

ბ.ე)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის  დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია; სარეაბილიტაციოა, სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;

გ)  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2016  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა.

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

გამწვანების და ხეების მოვლის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა ქ. ქარელში, დ. აგარაში, სოფ. რუისში,  სოფ. ბერძენაულში  განხორციელდება ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ხოლო ხეების მოვლა (გადაბელვა, მოჭრა) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ხეებზე, ამორტიზებული ხეები საფრთხეს უქმნის როგორც მოსახლეობასა და ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის და   შადრევნის მოვლა-შენახვას.

გ.ბ) ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაგეგმილია აგარაში სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას იღებს  1300-ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია  საბავშვო ბაღების მცირე ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.  

ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით იგეგმება რუისიში და ზემო ხვედურეთში არსებულ საბავშვო ბაღებში გათბობის სისტემების მოწყობა და მცირე სარემონტო სამუშაოები.  აღნიშნულ ბაღების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 250 ბავშვამდე;   

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. ხელფასის სახით აუნაზღაურდებათ წრის ხელმძღვანელების (5 მასწავლებელი, 81 მოსწავლე), მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2017 წლის განმავლობაში 700-მდე სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 440-მდე  ბავშვებთან მუშაობს 19 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 149  ბავშვთან მუშაობს 5 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 53 ბავშვი და 2 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის, კიკბოქსინგის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია  55 ბავშვი და 2 მწვრთნელი.

სოფლებში ქვენატკოცა და კნოლევში იგეგმება  მინი სტადიონების მოწყობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

 • დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება .
 • პოეზიის დღე (ადგილობრივი პოეტების წარმოჩენა და დაჯილდოება).
 • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • ქარელის მუნიციპალიტეტში ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-შეხვედრა ომის ვეტერანებთან.
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • ილიას  შემოქმედებითი საღამო.
 • ეკოტური და ექსკურსია ძამას ხეობაში ეკოტურის მონაწილეთათვის.
 • სოხუმი ჩვენი ტკივილია.
 • ხატვის კონკურსი.
 • ექსკურსია ახალგაზრდებისათვის, კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის.
 •  ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბავშვთა  და უფროსთა  შორის ინტელექტუალური თამაში  „რა? სად? როდის?" .
 • ვიქტორინა (ინტელექტუალური შეჯიბრი ქარელის მუნიციპალიტეტის ისტორიის ბშესახებ).
 • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (ალბომის შექმნა შიდა ტურისტულ პოტენციალზე) .
 • კლასიკური მუსიკის ფესტივალი.
 • საახალწლო ღონისძიებები.
 • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა მონაწილეობა რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კულტურულ ღონისძიებებში.
 • სხვა ინიციატივები (სამინისტროებისა და სხვა ორგანიზაციებისაგან შემოთავაზებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად და  აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი ღონიძიებებისათვის).

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 500-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია - 81 500 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა 69 207 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 67 843 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’. 

ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება.

ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები (ააიპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება) .

ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონატი, პროგრამის დაფინანსება შეადგენს

ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სომღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში. (ააიპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება).

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის  და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია .

ბ.თ) საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08) - პროგრამა ითვალისწინებს საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა - განვითარებას მუნიციპალიტეტში და მიმდინარე სიახლეების შესახებ  მოსახლეობის ინფორმირებას.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება;
 •  დედაენის დღე;
 • ბავშვთა საერთაშორისო  დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • ინტელექტუალური თამაში „რა? სად ? როდის?" შიდა ქართლის ჩემპიონატი;
 • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი;
 •  ახალგაზრდული დღეები;
 • ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ფესტივალი (ქართულ ცეკვაში) ;
 • ფოლკლორის საღამო;
 • არქეოლოგიურ კვლევაში მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა;
 •  ქარელის დღეები;
 • სასკოლო ოლიმპიადა;
 •  მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალზე;
 • კონკურსი ქართული ხალხური ზღაპრები;
 • სხვა ინიციატივები (სამინისტროებისა და სხვა ორგანიზაციებისაგან შემოთავაზებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად და  აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი ღონიძიებებისათვის) ;

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლეყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  90 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. ბოლო წლებში გაზრდილი პენსიების და სოციალური დახმარებების მიუხედავად მთლიანად  ქვეყანაში და მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტში კვლავ არის უფასო  სასადილოების ფუნქციონერების აუცილებლობა,რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ განსაკუთრებით გაჭირვებულთა ყოველდღიური კვების პრობლემების მოგვარებაში.

ბ.ბ.) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, მთავრობის №306 (23.02.2017წ.) განკარგულების  (გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ) საფუძველზე ქარელის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 67 400 ლარი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე ორ სოფელში (ბრეძა და საციხური) 337 ოჯახის  გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით - 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ოჯახზე (ოჯახები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებული ბუნებრივი აირის აბონენტებად).

ბ.გ)  დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

ბ.დ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მოსახლეობის მკურნალობით დახმარების პროგრამა საქართველოში დღეის მდგომარეობით არსებობს სხვადასხვა სახის და მოცულობის  მოსახლეობის ჯანმრთელობის და დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36  დადგენილება,რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან,  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი. აღნიშნული დადგენილების გარეთ დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის და გამოკვლევების  თანადაფინანსებას 40%-ით, წლის განმავლობაში მხოლოდ ერჯერადად.

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარების პროგრამა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. პროგრამა ითვალისწინებს იმ მრავალშვილიანი  ოჯახების ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინებათ მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი; პროგრამის მიხედვით მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახს გაეწევა დახმარება  600 ლარის ოდენობით; მეოთხე შვილზე 800 ლარი; მეხუთე შვილზე  1000 ლარი; ყოველ მომდევნოზე შვილზე 200 ლარის დამატების გათვალისიწნებით;

ცელიაკიის დიაგნოზით დაავადებულ პირთა  და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარების პროგრამა“ ქარელის მუნიციპალიტეტში შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემოსული   მომართვების  საფუძველზე შესწავლილ იქნა ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  საჭიროებები და პრობლემები; ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული კვება, ცილა გლუტენის გარეშე;  ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი პროცედურის ჩატარება მუნიციპალიტეტის გარეთ; რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენს ისეთი დაავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დამუშავდა შესაბამისი პროგრამა, რომელიც ითვალისიწინებს:

ა) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მაცხოვრებელი, ცელიაკიით დაავადებულ ბენეფიციართა კვებისათვის, დახმარებას წლის განმავლობაში, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 2000 ლარისა; რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის კვებითი ნაწარმის შესაძენად;

ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა  დახმარება, წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით.

სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა   ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის ინვალიდები  და სოციალურად დაუცველი ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს (0-დან  50 000 ქულის ჩათვლით), რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ასეთ კატეგორიას არ გააჩნია ის  შემოსავლები,  რითიც უზრუნველყოფილნი   იქნებიან წლის განმავლობაში სწავლის გადასახადისაგან. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში დამუშავდა პროგრამა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებენ:

1 პირველი ჯგუფის ინვალიდი ოჯახის სტუდენტი (იგულისხმება 1 ჯგუფის ინვალიდის ოჯახის წევრი)

2 მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი

3 სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-30000 ჩათვლით

საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა ამჟამად საქართველოში მიმდინარე სასიკეთო ძვრებმა არსებითი კვალი დაატყო პროგრამაში მონაწილე კატეგორიათა ცხოვრებას. მიუხედავად ამისა, ასეთი კატეგორია  კვლავ განიცდის საზოგადოების მხრიდან ყურადღების დეფიციტს, რის გამოც არა მარტო მატერიალურ, არამედ მორალურ მხარდაჭერასაც იმსახურებენ. პროგრამა ითვალისწინებს დღესასწაულების და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მატერიალურ თანადგომას სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე. პროგრამის ბენეფიციარებია:

ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში;

ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებული უხუცესები;

გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილი ჰყავს ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ ჩამორთმეული აქვს დადგენილი წესით მშობლის უფლება)

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა რომლის ფარგლებში დაფინანსდება  შშმ პირების რეაბილიტაციის კურსი, შესაბაბის ტიპის დაწესებულებაში მყოფი 0 – 25 წლამდე ბენეფიციარები;

ბ.ე)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ვ) საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის და სოფ. ხვედურეთის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა.

ბ.ზ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით (განსაკუთრებულ შემთხვევებში საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოხდება სრული ანაზღაურება).


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

16215,9

14090.3

4563.8

9526.6

12784.0

3936.9

8847.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

8197,3

7040.5

46.6

6993.9

6608.3

67.4

6540.9

 

შრომის ანაზღაურება

1662,35

1792.4

0.0

1792.4

1748.2

0.0

1748.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8003,6

7037.6

4513.4

2524.2

6147.8

3869.5

2278.3

 

ვალდებულების კლება

 

12.2

3.7

8.5

27.9

0.0

27.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2728,34

2217.2

0.0

2217.2

2343.5

0.0

2343.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

155

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2119,7

2197.0

0.0

2197.0

2237.1

0.0

2237.1

 

შრომის ანაზღაურება

1579,1

1715.0

0.0

1715.0

1666.0

0.0

1666.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608,61

15.7

0.0

15.7

106.2

0.0

106.2

 

ვალდებულების კლება

0,0

4.5

0,0

4.5

0.2

0.0

0.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

546,55

544.2

0.0

544.2

544.7

0.0

544.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

546,04

543.4

0.0

543.4

542.8

0.0

542.8

 

შრომის ანაზღაურება

385,5

401.6

0.0

401.6

392.1

0.0

392.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,51

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2181,79

1673.0

0.0

1673.0

1730.0

0.0

1730.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

130

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1573,7

1653.5

0.0

1653.5

1625.6

0.0

1625.6

 

შრომის ანაზღაურება

1193,6

1313.4

0.0

1313.4

1273.9

0.0

1273.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

608,1

14.9

0.0

14.9

104.2

0.0

104.2

 

ვალდებულების კლება

0.0

4.5

0.0

4.5

0.2

 

0.2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

15.8

0.0

15.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

436,0

121.6

0.0

121.6

119.6

0.0

119.6

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

9.0

9

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

412,3

101.9

0.0

101.9

105.6

0.0

105.6

 

შრომის ანაზღაურება

83,26

77.4

0.0

77.4

82.2

0.0

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,7

19.7

0.0

19.7

14.0

0.0

14.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0..0

.0.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

315.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.956

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

121,0

121.6

0.0

121.6

119.6

0.0

119.6

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

9.0

9

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

97,3

101.9

0.0

101.9

105.6

0.0

105.6

 

შრომის ანაზღაურება

79,3

77.4

0.0

77.4

82.2

0.0

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,7

19.7

0.0

19.7

14.0

0.0

14.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7710,35

7619.6

4563.8

3055.9

6826.0

3869.5

2956.5

 

ხარჯები

1832,8

1103.5

46.6

1056.9

961.6

0.0

961.6

 

სუბსიდიები

0.0

979.2

0.0

979.2

911.9

0.0

911.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5862,53

6512.3

4513.4

1999.0

5864.3

3869.5

1994.8

 

ვალდებულების კლება

15.0

3.7

3.7

0.0

0.0

.0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა

3466,9

4177.9

3500.3

677.6

5688.4

3869.5

1818.9

 

ხარჯები

329,33

85.0

0.0

85.0

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

0.0

77.9

0.0

77.9

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3122,54

4089.2

3496.5

592.7

5648.4

3869.5

1778.9

 

ვალდებულების კლება

15.0

3.7

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2240,93

2140.1

0.0

2140.1

 

1074.9

 

0.0

1074.9

 

ხარჯები

1186,46

917.9

0.0

917.9

866.6

0.0

866.6

 

სუბსიდიები

0.0

847.4

0.0

847.4

816.9

0.0

816.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1054,47

1222.2

0.0

1222.2

208.3

0.0

208.3

 

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195,2

259.0

0.0

259.0

228.0

0.0

228.0

 

ხარჯები

138,3

259.0

0.0

259.0

228.0

0.0

228.0

 

სუბსიდიები

0.0

259.0

0.0

259.0

228.0

0.0

228.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

512,0

692.6

0.0

692.6

592.5

0.0

592.5

 

ხარჯები

512,0

588.4

0.0

588.4

588.9

0.0

588.9

 

სუბსიდიები

0,0

588.4

0.0

588.4

588.9

0.0

588.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

104.2

0.0

104.2

3.7

0.0

3.7

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

442,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

206,48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,72

0.0

0.0

0.0

 

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

411,66

831.3

0

831.3

204.6

0.0

204.6

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

411,66

831.3

0

831.3

204.6

0.0

204.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.0

5.4

0.0

5.4

5.6

0.0

5.6

 

ხარჯები

6.0

5.4

0.0

5.4

5.6

0.0

5.6

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

351,42

82.6

0.0

82.6

4.2

0.0

4.2

 

ხარჯები

1,211

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350,21

82.6

0.0

82.6

0.0

0.0

0.0

03 02 08

ბინათმშენებლობა

322,47

65.2

0.0

65.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

322,47

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სპეციალური  ტექნიკის შეძენა

0.0

204.1

0.0

204.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

00..0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

204.1

0.0

204.1

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967,3

238.1

0.0

238.1

62.7

0.0

62.7

 

ხარჯები

58,88

54.0

0.0

54.0

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

0.0

54.0

0.0

54.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908,4

184.1

0.0

184.1

7.7

0.0

7.7

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

51,28

54.0

0.0

54.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

51,28

54.0

0.0

54.0

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

0.0

54.0

0.0

54.0

55.0

0.0

55.0

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

916,00

163.6

0.0

163.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,6

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

908,4

163.6

0.0

163.6

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

20.5

0.0

20.5

7.7

0.0

7.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.5

0.0

20.5

7.7

0.0

7.7

03 04

სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1035.27

1063.5

1063.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

258,142

46.6

46.6

0.0

0.0

0.0

0..0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

777,13

1016.9

1016.9

0.0

0.0

.0.

0.0

04 00

განათლება

2323,62

1651.7

0

1651.7

1652.7

0.0

1652.7

 

ხარჯები

1214,26

1513.0

0.0

1513.0

1539.6

0.0

1539.6

 

სუბსიდიები

1109,8

1429.0

0.0

1429.0

1539.6

0.0

1539.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1109,36

134.7

0.0

134.7

85.6

0.0

85.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

4.0

0.0

4.0

27.6

0.0

27.6

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

2301,63

1546.7

0.0

1546.7

1632.9

0.0

1632.9

 

ხარჯები

1192,3

1408.1

0.0

1408.1

1519.8

0.0

1519.8

 

სუბსიდიები

1087,79

1408.1

0.0

1408.1

1519.8

0.0

1519.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1109,36

134.7

0.0

134.7

85.6

0.0

85.6

 

ვალდებულების კლება

0.0

4.0

0.0

4.0

27.6

0.0

27.6

04 02

მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

22

21.00

0.0

21.00

19.8

0.0

19.8

 

ხარჯები

22.0

21.0

0.0

21.0

19.8

0.0

419.8

 

სუბსიდიები

22

21.0

0.0

21.00

19.8

0.0

19.8

04 03

ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

84.0

0.0

84.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1401,86

1362.2

0.0

1362.2

984.1

0.0

984.1

 

ხარჯები

1002.5

1007.0

0.0

1007.0

906.4

0.0

906.4

 

სუბსიდიები

1002.5

947.0

0.0

947.0

876.4

0.0

876.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399,36

355.2

0.0

355.2

77.7

0.0

77.7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

607,0

639.8

0.0

639.8

447.2

0.0

447.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

312.05

387.9

0.0

387.9

369.5

0.0

369.5

 

სუბსიდიები

312.05

387.9

0.0

387.9

369.5

0.0

369.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294,95

251.9

0.0

251.9

77.7

0.0

77.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

668,86

612.5

0.0

612.5

468.9

0.0

468.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

564.45

510.6

0.0

510.6

468.9

0.0

468.9

 

სუბსიდიები

564.45

510.6

0.0

510.6

468.9

0.0

468.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,41

101.9

0.0

101.9

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

30

28.8

0.0

28.8

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

30

28.8

0.0

28.8

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

30.0

28.8

0.0

28.8

25.0

0.0

25.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

282,52

224.7

0.0

224.7

185.0

0.0

185.0

 

ხარჯები

189,43

201.5

0.0

201.5

185.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

189.43

201.5

0.0

201.5

185.0

0.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,09

23.2

0.0

23.2

 

 

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

56,37

84.5

0.0

84.5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

45.05

39.4

0.0

39.4

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

45.05

39.4

0.0

39.4

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,32

45.1

0.0

45.1

 

 

 

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

190.48

155.90

0.0

155.90

110.0

0.0

110.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

190.48

122.4

0.0

122.4

110.0

0.0

110.0

 

სუბსიდიები

190.48

122.4

0.0

122.4

110.0

0.0

110.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.5

0.0

33.5

 

 

 

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

24.93

24.3

0.0

24.3

22.0

0.0

22.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

24.93

24.3

0.0

24.3

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

24.93

24.30

0.0

24.30

22.0

0.0

22.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

36.7

35.6

0.0

35.6

32.8

0.0

32.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

36.7

35.6

0.0

35.6

32.8

0.0

32.8

 

სუბსიდიები

36.7

35.6

0.0

35.6

32.8

0.0

32.8

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

47.87

45.4

0.0

45.4

40.9

0.0

40.9

 

ხარჯები

47.87

45.4

0.0

45.4

40.9

0.0

40.9

 

სუბსიდიები

47.87

45.4

0.0

45.4

40.9

0.0

40.9

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

 

ხარჯები

0.0

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

0.0

13.2

0.0

13.2

13.2

0.0

13.2

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

36.0

49.9

0.0

49.9

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

36.0

48.4

0.0

48.4

38.0

0.0

38.0

 

სუბსიდიები

36.0

48.4

0.0

48.4

38.0

0.0

38.0

 

არფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

0.0

1.5

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90.0

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

90.0

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

90.0

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1615,71

1118.0

0.0

1118.0

858.1

67.4

790.7

 

ხარჯები

1615,71

1118.0

0.0

1118.0

857.9

67.4

790.5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.2

0.0

0.2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

73.50

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1535,71

1038.0

0.0

1038.0

778.1

67.4

710.7

 

ხარჯები

1535,71

1038.0

0.0

1038.0

777.9

67.4

710.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

665,6

0.0

0.0

0.0

67.4

67.4

0.0

 

ხარჯები

665,6

0.0

0.0

0.0

67.4

67.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

67.4

67.4

 

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

19,04

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19,04

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

737,29

887.4

0.0

887.4

563.2

0.0

563.2

 

ხარჯები

737,29

887.4

0.0

887.4

563.0

0.0

563.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.2

0.0

0.2

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11,0

7.8

0.0

7.8

9.5

0.0

9.5

 

ხარჯები

11,0

7.8

0.0

7.8

9.5

0.0

9.5

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

23,72

23.9

0.0

23.9

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

23,72

23.9

0.0

23.9

28.0

0.0

28.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

19,06

32.4

0.0

32.4

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

19,06

32.4

0.0

32.4

30.0

0.0

30.0