ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/06/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010320010.35.132.016328
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
28/06/2017
ვებგვერდი, 30/06/2017
010320010.35.132.016328
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/06/2017 - 18/01/2018)

 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №24

2017 წლის 28 ივნისი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ე" ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად დანართი 1-ისა.

2. დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად დანართი 2-ისა.

3. დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად დანართი 3-ისა.

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №10 დადგენილება (გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ №95, 02.03.2010, გვ. 8).
მუხლი 3
დადგენილება  ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა სირაბიძედანართი 1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა

თანამდებობრივი სარგოები


N

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

(ლარი)

 

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

2750

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2350

3

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

2000

4

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

2000

 


დანართი 2

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები

N

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

(ლარი)

 

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (აპარატის) უფროსი

1650

2

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (განყოფილება) უფროსი

1150

3

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1050

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

900

5

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

800

6

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

700

7

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

600

8

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

550

 

დანართი 3
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები

N

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

(ლარი)

 

1

მერი

2750

2

ვიცე-მერი

2150

3

მერის მოადგილე

2050

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (აპარატი, სამსახური) უფროსი

1650

5

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (აპარატი, სამსახური) უფროსის მოა­დ­გი­ლე

1350

6

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (განყოფილება) უფროსი

1150

7

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1050

8

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

900

9

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

800

10

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

700

11

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

600

12

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

550

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.