ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 183
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/06/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/06/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016393
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
183
28/06/2017
ვებგვერდი, 30/06/2017
190020020.35.123.016393
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/06/2017 - 18/01/2018)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №183

2017 წლის 28 ივნისი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო    ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა დანართის შესაბამისად

/დანართი დადგენილებას თან ერთვის/

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის №45 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 17.10.2014, №190020020.35.123.016255).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბექა ყანჩელი დანართი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის შესახებ


 

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი ლარში

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები:

 

ქალაქ ქუთაისის მერი

2750

მერის პირველი მოადგილე

2100

მერის მოადგილე

2050

 

პირველი რანგი /მაღალი მმართველობითი დონე/

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1700

 

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1250

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1000

 

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

900

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

700

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

650

 

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

600

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

550

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

500