„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/08/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/08/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 11/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016410
23
22/08/2017
ვებგვერდი, 29/08/2017
190020020.35.162.016410
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №23

2017 წლის 22 აგვისტო

ქ. ახმეტა

 

„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს

მუხლი 1
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №3 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/01/2017, 190020020.35.162.016389) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამარ ყეინიშვილიდანართი №2
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლის პროგრამის ბიუჯეტი

 

პროგრამის დასახელება

 

ბენეფიციართა სავარაუდო რაოდენობა

სოციალური დახმარების ოდენობა (ლარებში)

ერთ პირზე/ოჯახზე

სულ

1

2

3

4

სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 80 000-მდე (ქულის მინიჭების თარიღიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს ერთი წელი)

150

100

15.000

ეკონომიკურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო ვარჯიშების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა)

 

მოქალაქის მიერ გადასახდელი თანხის 2000 ლარის  და მეტის შემთხვევაში – არაუმეტეს 1000 ლარისა, 2000 ლარამდე თანხის შემთხვევაში – არაუმეტეს 500 ლარისა, მოქალაქის მიერ 300 ლარამდე გადასახდელი თანხის შემთხვევაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდება მხოლოდ ის ოჯახი, რომლის  სარეიტინგო ქულა არის 100 000-მდე

 

218.000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (18 წლამდე)

40

საახალწლოდ – 50

2.000

სააღდგომოდ – 50

2.000

სულ – 100

          სულ - 4.000

უდედმამო ბავშვები (18 წლამდე)

 

15

საახალწლოდ – 50

750

  სააღდგომოდ – 50

750

სულ – 100

         სულ 1.500

95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა დახმარება

15

100

1.500

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები

 

8

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს (26 მაისს) – 250

2.000

 

 ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების  სადღესასწაულო დახმარება

 

4

9 მაისისთვის – 250

1000

 ბ)  ომის ვეტერანთა  სარიტუალო ხარჯები

     6

გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის ფულადი დახმარება – 250

1500

მრავალშვილიანი (რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი და არ  იღებენ ,,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ ბენეფიციართათვის იმავე მუხლის  21 პუნქტით გათვალისწინებულ ყოველთვიურ ფულად  დახმარებას) ოჯახების დახმარება;

80

100

8 000

ოჯახების დახმარება პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ერთჯერადად, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) 100 ლარი;

170

100

17 000

ოჯახები, რომელთაც ხანძრის ან სტიქიის შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი

 

ხანძარი არაუმეტეს 1000, სტიქია არაუმეტეს 500

7.000

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

4

250

1 000

სასურსათო პაკეტი მაღალმთიანი რეგიონის (თუშეთი) მუდმივად მცხოვრებთათვის

30

საახალწლოდ – 50

1.500

სააღდგომოდ – 50

1.500

სულ – 100

სულ – 3 000

მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა

 

 

3.000

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლის“ უფასო სასადილოს დაფინანსება

270

 

136.000

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტირების ხარჯები

 

არაუმეტეს 500 ლარი

10.000

 სტიქიის შედეგად  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინის ქირის ხარჯები

 

ყოველთვიურად არაუმეტეს 100 ლარი, 4 თვის განმავლობაში 

4.000

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებისათვის შესაბამისი მედიკამენტების თანხის თანადაფინანსება

 

წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი

32 000

განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებული, სოციალურად დაუცველი იმ ფიზიკური პირების და ოჯახებისათვის, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან

 

 არაუმეტეს 1000 ლარი

22. 000

  უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება

 25

150 

3750

რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარი;

10

500  ლარი

5.000

დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისთვის

15

150  ლარი.

2250

 

 

 

     სულ – 498.500

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.