გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.148.016405
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
14/11/2017
ვებგვერდი, 16/11/2017
010260020.35.148.016405
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (16/11/2017 - 24/11/2017)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №19

2017 წლის 14 ნოემბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და დამტკიცდეს მერიის საშტატო ნუსხა დანართი №1-ის (თან ერთვის 10 ფურცლად) შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 14 ნოემბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

1

 

 

მერი

1.0

2750

2

 

 

მერის პირველი მოადგილე

1.0

2150

3

 

 

მერის მოადგილე

1.0

2050

4

 

 

მერის მოადგილე

1.0

2050

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაო-

დენობა

სარგო

5

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

6

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

7

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

8

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

9

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

ბიუჯეტის შესრულების კონტროლის განყოფილება

10

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

11

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

12

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

13

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

ბუღალტერიის განყოფილება

14

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

15

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

16

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

650

 

ეკონომიკის სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაო-

დენობა

სარ-

გო

17

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

18

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

 

ქონების განყოფილება

19

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

20

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

21

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილება

22

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

23

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

24

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

25

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

26

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაო-

დენობა

სარ-

გო

27

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

28

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება

29

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

30

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

31

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

32

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

600

33

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

560

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

34

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

35

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

36

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

600

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

37

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

38

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

განათლების განყოფილება

39

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

40

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

41

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

კულტურის განყოფილება

42

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

43

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

44

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

45

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

ახალგაზრდული განყოფილება

46

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

47

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

48

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

სპორტის განყოფილება

49

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

50

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

51

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

52

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

53

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

54

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

55

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

56

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

57

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

58

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

560

სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

59

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

60

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

61

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

650

62

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

63

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

ზედამხედველობის სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

64

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

65

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

 

მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება

66

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

67

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

68

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

69

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

70

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება

71

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

72

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

73

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილება

74

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

75

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

76

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

             

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

77

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

78

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

შესყიდვების განყოფილება

79

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

80

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

5.0

700

81

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

600

საქმისწარმოების განყოფილება

82

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

83

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

5.0

700

84

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

650

85

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

600

86

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

560

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

87

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

88

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

89

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

650

90

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

600

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

91

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

92

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

93

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

94

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

600

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

95

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

96

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

97

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

98

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

99

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

560

იურიდიული განყოფილება

100

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

101

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

700

102

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

II

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

650

103

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

104

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

105

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1100

მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილება

106

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

107

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

108

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის

უმცროსი

სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

530

შიდა აუდიტის განყოფილება

109

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

110

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

ინსპექტირებისა და ანალიტიკური განყოფილება

111

II რანგი

(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

112

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

113

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

114

I რანგი

(მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის თანამდებობა

1.0

1490

115

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

116

III რანგი

(უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

600

117

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

560

 

მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულში

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

118

   

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მერის წარმომადგენელი გორის

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

33.0

1050

 

მერის წარმომადგენლის ასისტენტები

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

119

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უმცროსი

სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის

თანამდებობა

66.0

560

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

120

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მერის მრჩეველი

1.0

1400

121

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მერის მრჩეველი

1.0

1200

122

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მერის მრჩეველი

1.0

1100

123

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მერის თანაშემწე

3.0

1000

124

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი კონსულტანტი

3.0

900

125

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მძღოლი

1.0

1000

126

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი მძღოლი

1.0

850

 


42. 11/03/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 12/03/2024 41. 22/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 25/12/2023 40. 08/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 11/12/2023 39. 13/10/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 16/10/2023 38. 11/08/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 14/08/2023 37. 18/04/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 19/04/2023 36. 10/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 13/03/2023 35. 10/02/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 13/02/2023 34. 30/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 30/12/2022 33. 09/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 09/12/2022 32. 11/11/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 14/11/2022 31. 17/10/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 18/10/2022 30. 12/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 15/08/2022 29. 02/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 03/08/2022 28. 11/02/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 15/02/2022 27. 24/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 27/12/2021 26. 19/05/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 21/05/2021 25. 09/10/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 13/10/2020 24. 14/08/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 18/08/2020 23. 12/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 16/06/2020 22. 10/04/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 13/04/2020 21. 13/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 17/03/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 20. 14/02/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 18/02/2020 19. 10/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 13/01/2020 18. 13/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 17/12/2019 17. 08/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 13/11/2019 16. 13/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 18/09/2019 15. 09/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 14/08/2019 14. 14/06/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 18/06/2019 13. 10/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 14/05/2019 12. 12/04/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 17/04/2019 11. 11/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 13/03/2019 10. 08/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 14/02/2019 9. 13/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 74 - ვებგვერდი, 17/07/2018 8. 09/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 16/03/2018 7. 16/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 26/02/2018 6. 09/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 15/02/2018 5. 18/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 23/01/2018 4. 29/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 59 - ვებგვერდი, 08/01/2018 3. 21/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 56 - ვებგვერდი, 26/12/2017 2. 08/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 14/12/2017 1. 24/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 27/11/2017