ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.117.016346
21
15/11/2017
ვებგვერდი, 20/11/2017
010250050.35.117.016346
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2017 წლის 15 ნოემბერი

ქ. ამბროლაური

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ა.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი დაიყოს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებად:

ა) ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – ქალაქი ამბროლაური);

ბ) ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ბუგეული, აბანოეთი, ბარეული, გორისუბანი, ქედისუბანი, ჯვარისა);

გ) ველევის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ბეთლევი, ველევი, კვირიკეწმინდა, შხივანა);

დ) ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ზნაკვა, მოტყიარი, საკეცია);

ე) იწის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ახალსოფელი, გორი, ზემო კრიხი, ქვემო კრიხი, შუა კრიხი, იწა);

ვ) ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: აბარი, ლიხეთი, ურავი);

ზ) ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: შავრა, თხმორი, ნამანევი, ხონჭიორი);

თ) ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: კაჩაეთი, ნიკორწმინდა, ხარისთვალი);

ი) სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ბოსტანა, კლდისუბანი, სადმელი, ღვიარა, ძირაგეული);

კ) სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: სხვავა, ფუტიეთი);

ლ) ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ბაჯი, პატარაონი, ტბეთი, ქვედა შავრა, ღადიში);

მ) ცახის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: გოგოლათი, ზედა ღვარდია, ქვედა ღვარდია, ცახი);

ნ) წესის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: მუხლი, წესი);

ო) ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: აგარა, ზედა თლუღი, უყეში, ქვედა თლუღი, ჭელიაღელე);

პ) ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: გენდუში, ზემო ჟოშხა, ქვემო ჟოშხა, ჭრებალო);

ჟ) ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ზედა ჭყვიში, ქვიშარი, ჭყვიში);

რ) ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: დიდი ჩორჯო, პატარა ჩორჯო, მეორე ტოლა, პირველი ტოლა, ხვანჭკარა);

ს) ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: კვაცხუთი, ხიმში);

ტ) ხოტევის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: სხარტალი, წკადისი, ხოტევი).

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 ნოემბრის №48 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 07/11/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.117.016226).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.