ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.117.016345
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
20
15/11/2017
ვებგვერდი, 20/11/2017
010250020.35.117.016345
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/11/2017 - 30/11/2017)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2017 წლის 15 ნოემბერი

ქ. ამბროლაური

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების,  „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს და დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგები, საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძედანართი 
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგები, საშტატო ნუსხა და  თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა

რანგირება

თანამდებობათა დასახელება

რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

(ლარი)

1

 

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საკრებულოს აპარატი

 

10

 

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – აპარატის უფროსი

1

1740

2

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული – საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილება

 

 

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი – იურიდიული განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1

800

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

780

3

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული – საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი – საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

800

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

1

720

4

 

საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი – საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1

800

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

780

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.