,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.117.016349
24
30/11/2017
ვებგვერდი, 05/12/2017
010250020.35.117.016349
,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2017 წლის 30 ნოემბერი

ქ. ამბროლაური

 

,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის   შესაბამისად  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N20 დადგენილებით  (www.matsne.gov.ge; 20/11/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.117.016345) დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძედანართი 
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგები, საშტატო ნუსხა და  თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა

რანგირება

თანამდებობათა დასახელება

რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

(ლარი)

1

 

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს აპარატი

 

11

 

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის უფროსი

1

1740

 

II რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე - აპარატის უფროსის მოადგილე

1

1150

2

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

 

II რანგი

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

780

3

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილება

 

 

 

II რანგი

საორგანიზაციო  განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

800

 

IV რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

1

720

4

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს აპარატის საზოგადებასთან ურთიერთობის  განყოფილება

 

 

 

II რანგი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

5

 

საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების  განყოფილება

 

 

 

II რანგი

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1

1050

 

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.