„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 56
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.148.016442
56
21/12/2017
ვებგვერდი, 26/12/2017
010260020.35.148.016442
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №56

2017 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 16/11/2017, 010260020.35.148.016405) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1-ით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე                        დანართი №1

გორის მუნიციპლიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და გორის მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხა

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

1

 

 

მერი

 

1.0

2650

2

 

 

მერის პირველი მოადგილე

1.0

2150

3

 

 

მერის მოადგილე

 

1.0

2050

4

 

 

მერის მოადგილე

 

1.0

2050

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

5

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

6

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

 

1.0

1150

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

7

 

II რანგი(საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

8

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

9

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

ბიუჯეტის შესრულების კონტროლის განყოფილება

10

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

11

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

12

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

650

ბუღალტერიის განყოფილება

13

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

 

14

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

 

15

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

650

 

ეკონომიკის სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

16

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

17

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

ქონების განყოფილება

18

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

19

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

20

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

21

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

 

 

22

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილება

 

23

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

 

24

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

 

25

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

 

26

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

540

 

 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

 

27

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

 

28

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

უფროსი სპეციალისტის

თანამდებობა

 

1.0

 

650

29

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

 

30

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

                       

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

31

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

32

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება

33

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

34

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

6.0

700

35

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

36

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

 

 

 

37

 

 

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

 

 

38

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

540

 

 

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

39

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

40

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

41

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

5.0

600

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

42

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

43

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

განათლების განყოფილება

44

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

45

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

46

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

 

 

კულტურის განყოფილება

47

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

48

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

49

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

650

 

 

 

50

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

 

 

ახალგაზრდული განყოფილება

51

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

52

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

650

53

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

 

54

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

520

 

 

 

სპორტის  განყოფილება

55

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

56

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

57

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

600

 

 

58

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

540

 

 

 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

59

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

60

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

61

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

62

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

63

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

64

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

540

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

65

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

66

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

67

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

650

 

 

 

68

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

540

 

 

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

69

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

70

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება

71

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

72

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

73

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება

74

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

75

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

76

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

540

 

 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება

77

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

78

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

79

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

80

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

540

 

 

 

81

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

520

 

 

 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

82

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

83

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

შესყიდვების განყოფილება

84

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

85

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

5.0

700

საქმისწარმოების  განყოფილება

86

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

87

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

88

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

650

 

 

 

89

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

560

 

 

90

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

540

 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

91

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

92

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

700

93

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

650

 

 

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

94

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

95

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

96

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

650

 

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

97

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

98

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

99

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

650

 

 

 

100

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

560

 

 

იურიდიული განყოფილება

101

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

102

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

700

103

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

5.0

650

 

 

 

104

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

 

 

 

105

IV რანგი

(უმცროსი სპეციალისტი)   

 

III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის

თანამდებობა

1.0

520

მერის წარმომადგენლების ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

106

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

107

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

26.0

560

108

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

12.0

540

 

 

 

 

 

109

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

27.0

520

 

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

110

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

111

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

I კატეგორია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობა

1.0

1150

მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილება

112

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

113

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

შიდა აუდიტის განყოფილება

114

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

 

1.0

1000

115

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

700

ინსპექტირებისა და ანალიტიკური განყოფილება

116

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)

 

მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  თანამდებობა

1.0

1000

117

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

700

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

118

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

 

1.0

1490

119

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

4.0

700

120

III რანგი (უფროსი სპეციალისტი)

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა

2.0

600

 

 

121

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

3.0

540

 

 

 

122

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

 III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობა

1.0

520

 

 

                      მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

123

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მერის წარმომადგენელი გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

33.0

1050

                            შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 

რანგი

კატეგორია

თანამდებობა

რაოდენობა

სარგო

124

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - მერის

თანაშემწე

 

4.0

1000

125

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი კონსულტანტი

 

3.0

900

126

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მძღოლი

 

1.0

1000

127

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მძღოლი

 

1.0

850

128

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მძღოლი

 

2.0

700

129

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მრეცხავი

 

1.0

600

130

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ვიზიტორთა რეგისტრატორი

 

1.0

560

131

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ინფორმაციული და ტექნიკური საშუალებების მენეჯერი

 

1.0

1250

132

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორად სტრუქტურულ ერთეულში მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში

 

1.0

810

133

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ზედამხედველობის სამსახურის მეორად სტრუქტურულ ერთეულში მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილებაში

 

1.0

875

134

 

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მდივან - რეფერენტი

 

1.0

700