„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016365
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
27/12/2017
ვებგვერდი, 04/01/2018
190020020.35.117.016365
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2018 - 24/01/2018)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2017 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მინუციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
დამტკიცდეს  „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის N27 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016309);

ბ) „ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის N42 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.172.016156).

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძედანართი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2018წლის გეგმა

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7865.0

140.0

7725.0

                          გადასახადები

475.0

0

475.0

გრანტები

6941.5

140.0

6801.5

სხვა შემოსავლები

448.5

0

448.5

ხარჯები

5999.4

140.0

5859.4

შრომის ანაზღაურება

1760.8

58.7

1702.1

საქონელი და მომსახურება

796.2

14.7

781.5

სუბსიდიები

2809.6

66.6

2743.0

გრანტები

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

535.0

0

535.0

სხვა  ხარჯები

97.8

0

97.8

საოპერაციო სალდო

1865.6

0

1865.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1763.0

0

1763.0

ზრდა

1813.0

0

1813.0

კლება

50.0

0

50.0

მთლიანი სალდო

102,6

0

102,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-102.6

0

-102.6

კლება

102.6

0

102.6

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7915.0

140.0

7775.0

შემოსავლები

7865.0

140.0

7725.0

არაფინანსური აქტივების კლება

50.0

0

50.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

0

0

0

ხარჯები

5999.4

140.0

5859.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1813.0

0

1813.0

ფინანსური აქტივებისზრდა

0

0

0

ვალდებულებების კლება

102.6

0

102.6

ნაშთის ცვლილება

0

0

0

 


მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 7865.0ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის გეგმა

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7865.0

140.0

7725.0

გადასახადები

475.0

0

475.0

გრანტები

6941.5

140.0

6801.5

სხვა შემოსავლები

448.5

0

448.5

 


მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები 475.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2018 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

475.0

0

475.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

75.0

0

75.0

ქონების გადასახადი

113

400.0

0

400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

396.5

0

396.5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0

0

0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0

0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

1.5

0

1.5

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

0.7

0

0.7

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.8

0

0.8

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

2.0

0

2.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

0.8

0

0.8

   

 

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1.2

0

1.2

   

 

 

 

 


მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 6941.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

 

2018

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6941.5

140.0

6801.5

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6941.5

140.0

6801.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6941.5

140.0

6801.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

6801.5

0

6801.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

140.0

140.0

0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0

0

0

 


მუხლი 6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 448.5  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

448.5

0

448.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

358.0

0

358.0

პროცენტები

1411

40.0

0

40.0

რენტა

1415

318.0

0

318.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით  სარგებლობისათვის                    

14151

318.0

0

318.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

47.5

0

47.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

26.0

0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

5.0

0

5.0

დგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

21.0

0

21.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

21.5

0

21.5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

21.5

0

21.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

29.0

0

29.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

14,0

0

14,0

 


მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5999,4 ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5999,4

140,0

5859.4

შრომის ანაზღაურება

1760.8

58,7

1702.1

საქონელი და მომსახურება

796.2

14,7

781.5

სუბსიდიები

2809.6

66,6

2743.0

გრანტები

0

0

0

სოციალური ზრუნველყოფა

535.0

0

535,0

სხვა ხარჯები

97.8

0

97.8

 

 

 

 

 


მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება1763,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1763.0

0

1763.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1813.0

0

1813.0

არაფინანსური აქტივების კლება

50,0

0

50,0

 


მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების  ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2217.4

0

2217.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2217.4

0

2217.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2177.4

0

2177.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

40.0

0

40,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0

0

0

702

თავდაცვა

73,4

73,4

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1418.0

0

1418.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

883.0

0

883.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

713.0

0

713.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

170,0

0

170,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

535.0

 0

535.0

705

გარემოს დაცვა

751.8

0

751.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

651.8

0

651.8

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

100.0

0

100,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

545.2

0

545.2

7064

გარე განათება

115.0

0

115.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

430.2

0

430.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

316,6

66,6

250,0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

250,0

0

250,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

66,6

66,6

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1310.0

0

1310.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

568.5

0

568.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

669.7

0

669.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგად საქმიანობა

71,8

0

71,8

709

განათლება

860.0

0

860,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

750.0

0

750,0

7092

ზოგადი განათლება

110,0

0

110,0

710

სოციალური დაცვა

320,0

0

320,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

12,0

0

12,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

16,5

0

16,5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

113,0

0

113,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

50,0

0

50,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

128,5

 

0

128,5

 

სულ

7812,4

140,0

7672,4

 


მუხლი 10. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 102,6 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 102,6 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  40,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი.

მ/შორის:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66.6 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.4 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   პრიორიტეტები და  პროგრამები 

მუხლი 16. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება .

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა .

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლაშენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება . ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა , ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილია სასოფლო გზების მოვლა -შენახვის ღონისძიებები , სასოფლო გზებზე ბეტონის სანიაღვრე არხების და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები , რეგიონალური დაფინანსების ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსება . მოსახლეობის მომსახურების გაუმჯობესებისა და მგზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით შეძენილი იქნება 3 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი .

 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა -შენახვასა და მის ექსპლოატაციასთან და განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საკანალიზაციო სისტემის და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციამოწყობა . კეთილმოეწყობა და მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა .

2.2.1. გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოხდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გარე -განათების ელექტროენერგიის ღირებულების დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

რეგულარულად განხორციელდება მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და თოვლწმენდის ღონისძიებები , აგრეთვე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული თვითმცლელი ნაგავმზიდის ტექნიკური მომსახურებისა და შესაბამისი ნაწილებით უზრუნველყოფა . განხორციელდება ნაგვის ბუნკერების შესყიდვა .

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფ . მეორე ტოლაში (გომიშურზე ) სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია , ქალაქ ამბროლაურში ახალგაზრდებისათვის თავშეყრის ადგილი (საბილიარდო ), სოფ . ძირაგეულში აშენდება თავშეყრის ადგილი , ამავე შენობაში განთავსდება ამბულატორია . სოფელ სადმელში მოხდება სტადიონის და ფანჩატურის რეაბილიტაცია , სოფელ მეორე ტოლაში ბიბლიოთეკის და ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები , . ამბროლაურში საცურაო აუზის რეაბილიტაციის , მცირე ზომის სკვერის მოწყობის , აგრეთვე ადმინისტრაციული შენობის ფართის რეაბილიტაციის სამუშაოები .

 2.2.4. სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (სხვადასხვა ადგილას ) განხორციელდება რკინა -ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა .

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში , სხვადასხვა ადგილას არსებული წყალსადენების რეაბილიტაცია .

2018 წელს , რეგიონალური დაფინანსების ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსების მონაწილეობით განხორციელდება სხვადასხვა ობიექტების მოწყობა -რეაბილიტაციის სამუშაოები .

2.2.6. რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექ .ზედამხედველობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05 )

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტექნიკური ზედამხედველობის და საპროექტო სამუშაოების აგრეთვე რეგიონალური დაფინანსების ფარგლებში სხვადასხვა პროექტების ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსება .

2.3. ( ) . ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვადასუფთავების , ნარჩენების გატანის , ხეების მოჭრის , სანიაღვრე არხების გაწმენდის , ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლების , დასუფთავებასთან დაკავშირებული მოსაკრებლების ამოღების , ჯარიმების ადმინისტრირების , სასაფლაოების მოვლა -შენახვის , გამწვანების , გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები .

2.4. .( ) . პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა -შენახვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენი მილებისა და წყალსაქაჩი ობიექტების მოვლა -შენახვის ღონისძიებები .

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარჯების დაფინანსება . აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება .

3.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი , სადაც ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებას იღებს 315-მდე აღსაზრდელი . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს , მათ შორის აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს .

3.2. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მოსწავლე -ახალგაზრდების ზოგადი განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა . პროგრამაში ჩართულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 100-მდე მოსწავლე . პროგრამაში გათვალისწინებულია , მოსწავლეთა მოთხოვნის შესაბამისად კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები , როგორიცაა თეატრალური , ლიტერატურის , აგრეთვე ბავშვთა მომზადება შემდეგ წრეებში : ზოგადი უნარჩვევების , მათემატიკური , კომპიუტერული , რუსული , ინგლისური , გერმანული .

4. კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას , ამასთანავე , მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას , სპორტის პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას , რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა .

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სექციების ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მოსწავლე -ახალგაზრდობას ჰქონდეთ შესაძლებლობა სპორტული ვარჯიშის განხორციელებისა თანამედროვე სპორტულ დარბაზებსა და მოედნებზე .

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მეცადინეობები და შეჯიბრი შემდეგ სახეობებში :

კალათბურთი

ჭიდაობა

ჭადრაკი

მაგიდის ჩოგბურთი

რაგბი

შიდოკან კარატე

ცურვა

ფეხბურთი

დაფინანსდება პროგრამით გაწერილი ყველა სპორტული ღონისძიება და ხარჯები .

4.1.1. .( ) . ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების , სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების , სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება შეძენილი იქნება სპორტული ინვენტარი . ქვეპროგრამა განხორციელდება .( ) . . ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის სუბსიდირების გზით

4.1.2. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დაფინანსება , სადაც შედის მწვრთნელთა ხელფასები , სატურნირო მივლინების ხარჯები . ქვეპროგრამა განხორციელდება .( ). . ამბროლურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანის სუბსიდირების გზით .

4.1.3. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ამბროლაურის საცურაო აუზის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დაფინანსება , სადაც შედის .( ) . . ამბროლაურის საცურაო აუზის თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები , ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების გზით .

4.1.4. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ რაჭას ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება , სადაც შედის .( ) . - თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები , ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების გზით .

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა , განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ : სადღესასწაულო , გასართობი და სანახაობითი .

4.2.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა , განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ : სადღესასწაულო , გასართობი და სანახაობითი .

2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება

კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები ;

ბიბლიოთეკები ;

სახვითი ხელოვნების მუზეუმი ;

4.2.2. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირისამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლისხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში 2018 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ -საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ( ) . . „დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა “, სადაც სწავლობს 125-მდე მოსწავლე . სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით . ქვეპროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით .

4.2.3. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტში 2018 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ -საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა . პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ( ) . . სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა , სადაც სწავლობს 58 მოსწავლე . სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით . ქვეპროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით .

4.2.4. გაზეთის მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა , მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ -ეკონომიკური , კულტურული , სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად .

4.2.5. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ტურისტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და რეგიონში არსებული კულტურულ -ისტორიული და ბუნებრივ ძეგლთა პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა და ფინანსდება ( )იპ ტურისტული ცენტრი , რომლის ძირითადი ფუნქციაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება , ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ -ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება , მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული , ეთნოგრაფიული , ეკო -სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით , ტურისტების მოზიდვა , ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება , შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება .

4.3. ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში .

4.3.1. კულტურის ღონისძიებები . (პროგრამული კოდი 05 03 01)

4.3.1.1. პროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ღირსეულად წარმოჩენას , მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას , ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას , სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნას ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნას , რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ჟანრის ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი .

4.3.1.2. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება : მომავალ თაობებში წიგნის კითხვის სურვილის გაღვიძება , წიგნიერების დონის ამაღლება .

4.3.1.3. საბიბლიოთეკო ცხოვრების და წიგნიერების პოპულარიზაცია .

4.3.1.3. ნიჭიერი ადამიანების , ბავშვების და ახალგაზდების შემოქმედებითი შესაძლებლობების გამოვლენა და საზოგადოებისთვის გაცნობა .

4.3.1.4. მოეწყობა სახალხო ღონისძიება (ფოლკლორული ფესტივალი ) ,,ფუძეობა “, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია , კულტურული , გასართობ -შემეცნებითი ღონისძიების გამართვა , ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოს მოწყობა , დამსვენებელთა და ადგილობრივი საზოგადოების კონსოლიდაცია . მოეწყობა ახალი წლისა და 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები .

4.3.1.5. მოხდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სამგზავრო გადაყვანის ხელშეწყობა , რომლის მიზანია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეახალგაზრდებისათვის . ამბროლაურში არსებული სახელოვნებო და სპორტული დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა .

4.3.2. ახალგაზრდული ღონისძიებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 02) აღნიშნული ქვეპროგრამა გულისხმობს :

4.3.2.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა სახის ღონისძიება .

4.3.2.2. პროგრამის მიზანია , ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ ხელი შეუწყოს ამბროლაურის ახალგაზრდობას აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ღონისძიებებში , ასევე დაეხმაროს ადგილობრივ დონეზე მათ ორგანიზებაში .

4.3.2.3. პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს :

4.3.2.3.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის და 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის , მუნიციპალიტეტის გარეთ , ქვეყნის მასშტაბით , სხვადასხვა სახის ღონისძიებებზე მიწვევა (პირის /პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება ).

4.3.2.3.2. სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილე გუნდებისთვის სპორტული ფორმების შეძენა და გამარჯვებულთა დაჯილდოება .

4.3.2.3.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის და 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის კულტურულ -შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობა .

4.3.2.3.4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის და 29 წლამდე ახალგაზრდების სოციალურსაგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა .

4.3.2.4. ადმინისტრირება და კონტროლი

4.3.2.4.1. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ღონისძიების დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს და თანხის მიზნობრივად ხარჯვას აკონტროლებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური , ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურთან ერთად .

4.3.2.4.2. პროექტის ორგანიზებასა და მისი მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს , ასევე მარათონის მარშრუტს და კილომეტრაჟს განსაზღვრავს სამსახური .

4.3.2.4.3. აღნიშნულ მარათონში გარბენის შედეგების მიხედვით გამარჯვებულის სახით გამოვლინდება და ფულადი პრიზით 100 (ასი ) ლარი დაჯილდოვდება რვა პირიპირველ , მეორე და მესამე ადგილზე გასული ორივე სქესის წარმომადგენელი , ასევე მარათონის მონაწილეთაგან უხუცესი და ნორჩი მონაწილე . მარათონის ყველა მონაწილეს საჩუქრად გადაეცემა სიგელი და საიმიჯო მაისური .

4.3.2.5. პროგრამის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით .

4.3.2.6. შეფასების კრიტერიუმები

ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობა და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა , ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია და ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა .

4.3.2.7. პროგრამის დაფინანსების წყაროა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი .

4.3.3. საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

4.3.3.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი , ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ , მიანიჭებსამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდებას .

4.3.3.2.ამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდება შეიძლება მიენიჭოს როგორც საქართველოს , ასევე სხვა ქვეყნის სრულწლოვან მოქალაქეს , განურჩევლად ეროვნებისა , სქესისა , პროფესიისა , საზოგადოებრივპოლიტიკური შეხედულებისა , რელიგიური მრწამსისა , თუ მის მიერ საჯაროდ გამოთქმული შეხედულებები არ ეწინააღმდეგება ქვეყნის ერთიანობას და სუვერენიტეტს , საზოგადოდ აღიარებულ ეთიკურ ნორმებს და ზნეობრივ პრინციპებს .

4.3.3.3.ამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდების ჩამორთმევა დაუშვებელია , გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა , რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე წყვეტს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო .

4.3.3.4. ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდების მისაღებად კანდიდატურის წამოყენების უფლება აქვს :

4.3.3.4.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის არანაკლებ 1%- ;

4.3.3.4.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერს ;

4.3.3.4.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს ;

4.3.3.4.4. გასული წლის საპატიო მოქალაქეს .

4.3.3.5.„ამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდების მინიჭება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი , მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურთან , მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავს წარმოდგენილ კანდიდატურებს

4.3.3.5.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდებას მიანიჭებს არაუმეტს 5 ადამიანს .

 4.3.3.5.2. პიროვნებას , რომელიც მიიღებსამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდებას , გადაეცემა სიგელი და ჯილდო .

4.3.3.6. „ამბროლაურის საპატიო მოქალაქისწოდების მქონე პირს უფლება აქვს :

4.3.3.6.1. მონაწილეობა მიიღოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებებში და მოწვეულ საპატიო სტუმრებთან შეხვედრებში

4.3.3.6.2. წარადგინოსამბროლაურის საპატიო მოქალაქისკანდიდატი .

4.3.3.7. პროგრამის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 01 იანვრიდან 31დეკემბრის ჩათვლით .

4.3.3.8. შეფასების კრიტერიუმები

სამოქალაქო საზოგადოების ღირსეული წარმომადგენლებისა და დამსახურებული ადამიანებისადმი მადლიერების გამოხატვა , მათი ღვაწლის დაფასება .

4.3.3.9. პროგრამის დაფინანსების წყაროა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი .

4.3.4. წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები განათლების სფეროში (პროგრამული კოდი 05 03 04)

4.3.4.1. პროგრამის სფერო და მიზანი

4.3.4.1.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის (შემდეგ ტექსტშისამსახური “) ინიციატივით , ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წესდება ჯილდოები და წოდებები . პროგრამის ფარგლებში განათლების სფეროს წარმომადგენლებს მიენიჭებათ საპატიო წოდებები და გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები , ასევე სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს (პირველ კურსელებს ) დაუფინანსდებათ უმაღლესი განათლების მიღება .

4.3.4.1.2. პროგრამის მიზანია აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების , პროდუქტიულობისა და მოტივაციის ამაღლება , ასევე ნიჭიერი ახალგაზრდების სწავლაგანათლების ხელშეწყობა .

 4.3.4.2. წოდებები და ჯილდოები

 4.3.4.2.1. ,,წლის საუკეთესო აღმზრდელი “- ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების არაუმეტეს 3 აღმზრდელს .

აღმზრდელთა გამოვლენა მოხდება ( )იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში შექმნილი კომისიის მიერ . კომისიაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და სამსახური .

 4.3.4.2.2.წლის საუკეთესო პედაგოგი “ – ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საჯარო სკოლების არაუმეტეს 3 პედაგოგს . პედაგოგთა გამოვლენა მოხდება ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში შექმნილი კომისიის მიერ . კომისიაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და სამსახური .

 4.3.4.2.3. საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულებს , რომლებმაც სკოლა დაამთავრეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე – (კურსდამთავრებულების შესახებ ინფორმაცია , ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მიერ , მიეწოდება სამსახურს ) გადაეცემათ ფულადი ჯილდო 300 (სამასი ) ლარის ოდენობითოქროს მედალოსანს , ხოლო 200 (ორასი ) ლარის ოდენობითვერცხლის მედალოსანს .

4.3.4.2.4. საჯარო სკოლების ოთხ სოციალურად დაუცველ , წარჩინებულ მოსწავლესგადაეცემა პორტატული კომპიუტერები , რომლებიც შეირჩევიან V-XI კლასის სოციალურად დაუცველ (100001 ქულამდე ) მოსწავლეთაგან , საუკეთესო აკადემიური მოსწრებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე . ინფორმაციის დამუშავებასა და კანდიდატების გამოვლენას უზრუნველყოფს სამსახური .

4.3.4.2.5. საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულს , რომელმაც მიმდინარე წელს დაამთავრა სკოლა და წარმატებით , ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები (მოიპოვა გრანტი 100 %.) – გადაეცემა ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

4.3.4.2.6. სოციალურად დაუცველი (65001 ქულამდე ) პირველკურსელი , რომელმაც მიმდინარე სასწავლო წელს დაამთავრა საჯარო სკოლადაფინანსდება არაუმეტეს 2000 (ორიათასი ) ლარით

4.3.5. წოდებების და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები კულტურისა და სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 05 03 05)

პროგრამის მიზანია კულტურისა და სპორტის სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების , პროდუქტიულობისა და მოტივაციის ამაღლება .

4.3.5.1. „კულტურის საუკეთესო მოღვაწე “ – ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნულ წოდებას მიიღებს კულტურის სფეროს მოღვაწე , რომელსაც გამოავლენს სამსახური , ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენელთა ჩართულობით .

4.3.5.2. „წლის საუკეთესო ბიბლიოთეკარი “ – აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ბიბლიოთეკების თანამშრომელს , რომლის გამოვლენა მოხდება ( )იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში შექმნილი კომისიის მიერ . კომისიაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და სამსახური . გამოვლენილ ბილიოთეკარს გადაეცემა სიგელი და ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

 

4.3.5.3. „წლის საუკეთესო მკითხველი “ – ფულადი ჯილდო 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება საჯარო და საბავშვო ბიბლიოთეკის თითო ყველაზე აქტიურ მკითხველს . მონაცემებს შეისწავლის სამსახური .

4.3.5.4. „წლის საუკეთესო სპორტსმენი “ – ფულადი ჯილდო ინდივიდუალურ სახეობაში 500 (ხუთასი ) ლარი .

4.3.5.5. ,,წლის საუკეთესო ნაკრები “ – გუნდურ სახეობაში საუკეთესო შედეგების მქონე გუნდს გადაეცემა ფულადი ჯილდო 1000 (ერთიათასი ) ლარის ოდენობით . ინდივიდუალურ და გუნდურ სახეობებში კანდიდატს გამოავლენს სამსახური , სპორტული არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე . სპორტსმენი , რომელიც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირიდან მიწვეულია საქართველოს ნაკრებში , ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისგან მიიღებს პრემიას ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ , 1000 (ერთიათასი ) ლარის ოდენობით

4.3.5.6 „წლის საუკეთესო მწვრთნელი “ – ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიულ პირში მოღვაწე მწვრთნელს , რომელსაც გამოავლენს სამსახური , ( )იპ -ების დირექტორების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან .

4.3.5.7. ,,ახალგაზრდა ხელოვანი “ – ფულადი ჯილდო 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის აღსაზრდელს , რომელსაც გამოავლენს სამსახური , ( )იპ -ების დირექტორების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან .

4.3.5.8. „წლის საუკეთესო მედიკოსი “ – ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით . აღნიშნული წოდება მიენიჭება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე ექიმს და ექთანს , რომლებიც გამოვლინდებიან შესაბამის ჯანდაცვის დაწესებულებებში ჩატარებული ფარული კენჭისყრის საშუალებით . კენჭისყრის ჩატარებას უზრუნველყოფს სამსახური .

4.3.5.9. პროგრამის დაფინანსების წყაროა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი .

4.3.5.10. პროგრამის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით .

4.3.6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03 06)

4.3.6.1. პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სტიმულირება , ხელშეწყობა და მათი ადაპტირება საზოგადოებაში . მათ მიეცემათ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი , შესაძლებლობები , შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ და იყვნენ მეტად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში , ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად და გამოიჩინონ ინიციატივა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის პროცესში , რადგან ახალგაზრდობაა ის ძალა , რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს და უზრუნველყოფს მის განვითარებას .

 4.3.6.2 პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი წარჩინებული მოსწავლეები , რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001- და 2017–2018 სასწავლო წელს დაამთავრეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საჯარო სკოლის მეთერთმეტე კლასი , 10 (ათი ) დღით გაემგზავრებიან ახალგაზრდულ ბანაკში აქტიური დასვენებისთვის .

4.3.6.3 პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან .

4.3.7. ქვეპროგრამა : „უანგარო მზრუნველისწოდების მინიჭების შესახებ (პროგრამული კოდი 05 03 07)

4.3.7.1. პროგრამის სფერო და მიზანი :

4.3.7.1.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი , ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ , მიანიჭებსუანგარო მზრუნველისწოდებას .

4.3.7.1.2. „უანგარო მზრუნველისწოდების მინიჭება შესაძლებელია ქვეყნის მოქალაქეობის , ასაკობრივი და სხვა შეზღუდვების გარეშე .

4.3.7.2. პროგრამის მიზანია საზოგადოებაში წახალისებულ იქნას მუნიციპალიტეტისთვის სასარგებლო საქმიანობა , ასევე ნებისმიერი ქმედება , რომელიც ამბროლაურზე ზრუნვისაგან შეიძლება იყოს განპირობებული . პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში : ,,ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის , რასაც ვაკეთებ , არამედ ისიც , რისი გაკეთებაც შემეძლო და არ გავაკეთე “.

4.3.7.3. ,,უანგარო მზრუნველისკანდიდატურის წამოყენების უფლება აქვს :

4.3.7.3.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის არანაკლებ 1%- ;

4.3.7.3.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერს ;

4.3.7.3.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს ;

4.3.7.4. „უანგარო მზრუნველისწოდების მინიჭება

4.3.7.4.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი , მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურთან , მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავს წარმოდგენილ კანდიდატურებს

4.3.7.4.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიუანგარო მზრუნველისწოდებას მიანიჭებს არაუმეტს 3 ადამიანს .

4.3.7.4.3. პიროვნებას , რომელსაც მიენიჭებაუანგარო მზრუნველისწოდება , გადაეცემა სიგელი და ფულადი ჯილდო 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

4.3.8. პროგრამის მოქმედების ვადა

პროგრამის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით .

4.3.9. პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი

პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურის , ძეგლთა დაცვის , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური .

 სამსახური იღებს პასუხისმგებლობას პროცესი წარმართოს გამჭვირვალედ , ობიექტურად და მიუკერძოებლად .

4.3.10. შეფასების კრიტერიუმები

 მუნიციპალიტეტისთვის სასარგებლო საქმიანობის წახალისება . საზოგადოების ინსპირირება ისეთი ქმედებებისკენ , რაც დადებითად შეიძლება აისახოს მუნიციპალიტეტის ყოფიერებაზე

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან .

5.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირისამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისდაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას , კერძოდ :

5.1.1. გადამდებ -არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა , მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება .

5.1.2. ჯანმრთელობის რისკ -ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს , კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან .

5.1.3. გარემოს , შრომის , სასმელი წყლის , საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა .

5.1.4. ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით .

5.1.5. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა .

5.1.6. მოსახლეობის , ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და გაძღოლა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში .

5.1.7. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება , მოტივირება და შენარჩუნება .

5.1.8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციურ -სტრუქტურული სრულყოფა , ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა .

5.1.9. ჯანმრთელობის ადვოკატირება , კომუნიკაციის გაუმჯობესება , მოსახლეობაში საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობის წარმართვა , სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა .

5.1.10. მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება .

5.1.11. პროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით .

5.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)

5.2.1. პროგრამის სფერო და მიზანი

5.2.1.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 3 თვისა ) და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (შემდგომშიპროგრამა ) განსაზღვრავს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომში -მუნიციპალიტეტი ) ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ოდენობასა და გაცემის წესს .

5.2.1.2.პროგრამის მიზანია იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება , რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ , აგრეთვე მომსახურების იმ ნაწილის დაფინანსება , რომელიც ნაწილობრივი დაფინანსებისას არ /ან ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახის დაზღვევით .

5.2.1.3. პროგრამა მოიცავს სამედიცინო მომსახურების შემდეგ ქვეპროგრამებს : ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა ); ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების /თანადაფინანსების ქვეპროგრამა ; ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციისსახელმწიფო მოსარგებლეთა დახმარების ქვეპროგრამა ; ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა ; ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა ; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დაფინანსების ქვეპროგრამა .

5.2.2. ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა ) (პროგრამული კოდი 06 02 01)

5.2.2.1. ქვეპროგრამით მოსარგებლეა კრონის , ვილსონის , ეპილეფსიით , გლაუკომით , ფსორიაზით , კუნთოვანი დისტროფიით , სისხლის ქრონიკული დაავადებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა ), მიასთენიით , ციროზით , ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა , მნიშვნელოვანი შეზღუდვა ) ხანგრძლივად მოავადე პირი , რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიური მკურნალობის კურსი და მკურნალობა არ /ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ .

5.2.2.2. პუნქტით განსაზღვრულ მოსარგებლეებს საჭიროების შემთხვევაში ასევე დაუფინასდებათ თანხმლები დავადებების სამკურნალოდ საჭირო მედიკამენტები სისხლი ან მისი კომპონენტი (პლაზმა ერითროციტული მასა , თრომბოცითული მასა ).

5.2.2.3. პუნქტით განსაზღვრული დავადებების მქონე პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 100 (ასი ) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე .

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები .

5.2.3. ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების /თანადაფინანსების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

5.2.3.1. პროგრამით მოსარგებლეა ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი , რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია , ქიმიოთერაპია , სხივური თერაპია , ჰორმონოთერაპია , მედიკამენტური მკურნალობა , სამედიცინო კვლევები .

5.2.3.2. მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 2500 (ორიათას ხუთასი ) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე .

5.2.3.3. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება საზღვარგარეთ მკურნალობა და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხა .

5.2.4. ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციისსახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

5.2.4.1. პროგრამით მოსარგებლედ შეიძლება დარეგისტრირდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირი , რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება და მის ოჯახს არ გააჩნია საცხოვრისი იმ ქალაქში , სადაც სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებით პროგრამით ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია “.

5.2.4.2. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვეში 250 (ორასორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით ბინის ქირის ან /და ტრანსპორტირების ხარჯისათვის .

5.2.5. ამბულატორიულ -მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

5.2.5.1. დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირებს , რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არ აღემატება 100 001- (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა , ონკოლოგიური ავადმყოფებისა , 5.2.5.5. პუნქტის 5.2.5.5.3 და 5.2.5.5.4. ქვეპუნქტებით მოსარგებლე ბენეფიციარებისა ).

5.2.5.2. ბენეფიციარი დაფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტიდან წლიური ლიმიტი არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარისა (გარდა 5.2.5.5. პუნქტის 5.2.5.5.3 ქვეპუნქტისა ).

5.2.5.3. ქვეპროგრამით განსაზღვრული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის ბენეფიციარები , აგრეთვე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები , გარდა იმ შემთხვევისა თუ ისინი არ / ან ნაწილობრივ ითვალისწინებს აღნიშნული სადიაგნოსტიკო კვლევის დაფინანსებას .

5.2.5.4. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება საზღვარგარეთ ჩასატარებელი და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხა .

5.2.5.5. დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები :

5.2.5.5.1. კომპიუტერული ტომოგრაფია ;

5.2.5.5.2. მაგნიტურ -რეზონანსური ტომოგრაფია ;

5.2.5.5.3. კორონაროგრაფია – 100%-ით ;

5.2.5.5.4.ელასტოგრაფია -100 %-ით ;

5.2.5.5.5. ენცეფალოგრაფია .

5.2.6. ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

5.2.6.1. ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პაციენტი , რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული მკურნალობა .

5.2.6.2. დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგიტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირებს , რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არ აღემატება 100001- (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა , რომელთაც ჩაუტარდათ მწვავეგადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია )

5.2.6.3. მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 1000 (ათასი ) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე .

5.2.6.4. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის ბენეფიციარები , ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზრვევით მოსარგებლეები , გარდა იმ შემთხვევისა თუ ისინი არ /ან ნაწილობრივ ითვალისწინებს ქირურგიული მკურნალობის დაფინანსებას .

5.2.7. C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

5.2.7.1. პროგრამა განსაზღვრავს C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების განხორციელების პირობებს და მიზანს წარმოადგენს მკურნალობის პროცესში დაავადებულ პირთა ჩართვის ხელშეწყობა , სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარებისათვის აუცილებელი დაავადების სტადიის განმსაზღვრელი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა .

5.2.7.2. პროგრამის მოსარგებლეები არიან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირები , რომლებიც ჩართულნი უნდა იყვნენ საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში .

5.2.7.3. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს 5.2.7. პუნქტის 5.2.7.2 ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირებისათვის , რომელთაც ჩატარებული აქვთ კვლევა ,,C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით სწრაფი /მარტივი ან /და იმუნოფერმენტული ანალიზის (იფა ) მეთოდით და მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი (წარმოდგენილი კვლევის საფუძველზე ) მკურნალობაში ჩართვამდე და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა .

5.2.7.4. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის სამედიცინო მომსახურება , რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით .

5.2.7.5. 5.2.7. პუნქტის 5.2.7.3. ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურებები ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 500 (ხუთასი ) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე .

5.2.7.6. 5.2.7. პუნქტის 5.2.7.3. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება პირებისათვის , რომლებიც რეგისტრირებული არიან ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაშიდა რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 – , ფინანსდება ღირებულების 30 %, ხოლო ყველა სხვა მოსარგებლისათვის ღირებულების 70%, 5.2.7. პუნქტის 5.2.7.5. ქვეპუნქტით დადგენილი შეზღუდვის გათვალისწინებით .

 5.2.8. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა

 პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით .

  5.2.9. პროგრამის შესრულების ვადა

პროგრამის განხორციელების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით .

5.2.10. პროგრამის შედეგები

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის შენარჩუნება გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა .

5.2.11. პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი

5.2.11.1. სამედიცინო მომსახურების სოციალური დახმარების თაობაზე მერიაში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე .

5.2.11.2. პროგრამით მოსარგებლეს შეუძლია ისარგებლოს რამდენიმე ქვეპროგრამით , დახმარების საერთო ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 2000 (ორი ათასი ) ლარს გარდა : „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციისსახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეებისაწლიური ლიმიტი არაუმეტეს 3000 (სამი ათასი ) ლარი ; ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებისაწლიური ლიმიტი არაუმეტეს 2500 (ორი ათას ხუთასი ) ლარი .

5.2.11.3. პროგრამის ადმინისტრირებას და კონტროლს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური .

5.2.11.4. სამედიცინო მომსახურების სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე .

5.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03)

5.3.1. პროგრამის სფერო და მიზანი

5.3.1.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის პროგრამა (შემდგომშიპროგრამა ) განსაზღვრავს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის (შემდგომშიმუნიციპალიტეტი ) ტერიტორიაზე არანაკლებ 3 თვის რეგისტრაციის მქონე და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთათვის , რომლებიც წარმოადგენენ პროგრამის სამიზნე ჯგუფებსბენეფიციარებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გასაცემი თანხის (შემდგომშიბენეფიტი ) გაცემის ოდენობასა და გაცემის წესს .

5.3.1.2. პროგრამის მიზნია : მუნიციპალიტეტში ეკონომიურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება , რისთვისაც ბენეფიტი გაიცემა ახალშობილთა ოჯახების , მრავალშვილიანი 3 და მეტი (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი ), მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი ) და უსახლკარო ოჯახების , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ), სოციალურად დაუცველი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა , მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა , 100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა , ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების , მარტოხელა მშობლისა და 10 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის . პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა (ომის მონაწილეთა ) და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის /სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფას , სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარებას , სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას .

5.3.2. სოციალური დაცვის ქვეპროგრამები

პროგრამა მოიცავს სოციალური დაცვის შემდეგ ქვეპროგრამებს : ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; მრავალშვილიანი (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის ) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი ) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა ; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა (ომის მონაწილეთა ) და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის /სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა ; 100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე ) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება ; მარტოხელა მშობლის (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი ) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ; 10 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა ; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება ; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება .

5.3.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომოდ სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 01)

 5.3.2.1.1. უფასო ყოველდღიური ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სტატუსის მქონე პირს , რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 001- და არის : მარტოხელა პენსიონერი , შშმ პირი .

5.3.2.1.2. უფასო ერთჯერადი კვება ხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად , გარდა კვირისა და სხვა უქმე დღისა (მისამართი . ამბროლაური ვანო კობახიძის . N4-ში .).

5.3.2.1.3. კვება ხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერსა და კვების მომსახურების მიმწოდებელ პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით .

5.3.2.1.4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს /ოჯახს , რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 000 – მდე სარეიტინგო ქულა , საახალწლოდ და სააღდგომოდ გადაეცემა სასურსათო პაკეტი 60 (სამოცი ) ლარის ფარგლებში .

5.3.2.1.5. სასაჩუქრე პაკეტი გაიცემა სოციალური მომსახურეობის სამხარეო ცენტრიდან მოწოდებული სიების საფუძველზე .

5.3.2.1.6. მუდმივად ცხოვრება დადასტურებული იქნას ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების , შეწყვეტის , შეჩერების , აღდგენის საკითხებზე მუნიციპალიტეტის მერის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ .

5.3.2.1.7. ბენეფიციარს სასაჩუქრე პაკეტი გადაეცემა მერის წარმომადგენელის მიერ , აღნიშნული საჩუქრის მიღება დოკუმენტურად დადასტურებული იქნება ბენეფიციარისა და მერის წარმომადგენლის ხელმოწერებით .

5.3.2. 2. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ახალშობილთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე , რომელიც რეგისტრირებულია და მინიჭებული აქვს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი . პირველ და მეორე ახალშობილზე ახალშობილობის პერიოდში (0-დან 28 დღის ჩათვლით ) გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 (ოთხასი ) ლარის ოდენობით , მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში 450 (ოთხას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით , ტყუპი ახალშობილების შეძენის შემთხვევაში – 900 (ცხრაასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.3. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

5.3.2.3.1. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება :

5.3.2.3.1.1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება .

5.3.2.3.1.2. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის (ომის მონაწილე ) დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება .

5.3.2.3.2. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით , გარდაცვალების რეგისტრაციის თარიღიდან 1 (ერთი ) თვის ვადაში .

5.3.2.4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე შშმ 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.5. ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე ) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებულ ზარალისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სტატუსის მქონე უსახლკაროდ დარჩენილ დაზარალებულ ოჯახებს , რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი მიეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით არაუმეტეს 10 000 (ათი ათასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.6. მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი ) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი ) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მშობლებზე 400 (ოთხასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.7. მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე /წარმომადგენელზე :

5.3.7.1. ერთ -ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაშიმშობელზე – 250 (ორას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

5.3.7.2. ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაშიწარმომადგენელზე -500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.8. უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 08)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე უსახლკარო ოჯახებზე , რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი , ბინის ქირისათვის ყოველთვიურად გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი ) ლარისა .

5.3.2.9. მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელს , რომელსაც მინიჭებული აქვს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი და ჰყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი , მიეცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 300 (სამასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.10. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე , 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით , ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი ) დაკავშირებით , ხოლო სხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ (65 000- და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ) ვეტერანზე – 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით , ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით (17 ოქტომბერი ), ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს მიერ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მიწოდებული სიების საფუძველზე .

5.3.2.11. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ სტატუსის მქონე პირზე /ოჯახებზე , რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველ ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001- , სადაც არ ცხოვრობს შრომისუნარიანი მამაკაცი და ოჯახს არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის სეზონისათვის საშეშე მერქნის შესაძენად , საშეშე მერქანი გაიცემა არაუმეტეს 5 3 -სა .

5.3.2.12. 100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება . (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე 100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით .

5.3.2.13.პროგრამის განხორციელების ვადა

პროგრამის განხორციელების ვადა განისაზრვრება 2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით .

5.3.2.14. პროგრამის შედეგები

შობადობის მატერიალური წახალისების მეშვეობით ხელი შეეწყობა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას , მოხდება ყოფითი პირობების გამოსწორება მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფებისათვის მათ შორის : ხანდაზმულებისათვის , შშმ 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის , ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისათვის , უსახლკარო ოჯახებისა და . .

5.3.2.15.პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან .

5.3.2.16 პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი

მუნიციპალიტეტის მერიაში სოციალური დახმარების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოება იწყება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე . პროგრამის ადმინისტრირებას ახორციელებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია . სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მერის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე . პროგრამის შესრულების მიმდინარეობაზე კონტროლს ახორციელებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო .


თავი III
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

ორგ. კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

7915,0

140,0

7775,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

5

135.0

 

ხარჯები

5999,4

140,0

5859,4

 

შრომის ანაზღაურება

1760.8

58,7

1702.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1813,0

0

1813,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

102,6

0

102,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2217.4

0

2217.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135.0

0

135.0

 

ხარჯები

2217.4

0

2217.4

 

შრომის ანაზღაურება

1702.1

0

1702.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

577.2

0

577.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

 

22

 

ხარჯები

577.2

0

577.2

 

შრომის ანაზღაურება

394.0

0

394,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1600.2

0

1600.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113

 

113

 

ხარჯები

1600.2

0

1600.2

 

შრომის ანაზღაურება

1308.1

0

1308.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40,0

0

40,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

40,0

0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,4

73,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

 

ხარჯები

73,4

73,4

0

 

შრომის ანაზღაურება

58,7

58,7

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

73,4

73,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

 

ხარჯები

73,4

73,4

0

 

შრომის ანაზღაურება

58,7

58,7

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2817.6

 

0

2817.6

 

ხარჯები

902.0

0

902.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1813,0

0

1813,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

102,6

0

102,6

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

713.0

0

713.0

 

ხარჯები

55.2

0

55.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

657.8

0

657.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

933.6

0

922.6

 

ხარჯები

95.0

 

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

725.0

0

725.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

102,6

0

102,6

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

115.0

0

115.0

 

ხარჯები

65.0

0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0

50,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

172.6

0

172,6

 

ხარჯები

30.0

0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

0

40,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

00

 

ვალდებულებების კლება

102,6

0

102,6

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

535.0

0

535.0

 

ხარჯები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535.0

0

535.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 02 04

კანალიზაციის და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

80,0

0

80,0

 

ხარჯები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0

80,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 02 05

წყლის სიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20,0

0

20,0

 

ხარჯები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0

20,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექ. ზედამხედველობის დაფინანსება

430,2

0

430,2

 

ხარჯები

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430,2

0

430,2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

03 07

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

581.8

0

581.8

 

ხარჯები

581.8

0

581.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

03 06

ა.ა.ი.პ პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი

170,0

0

170,0

 

ხარჯები

170,0

0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

04 00

განათლება

860,0

0

860,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

860,0

0

860,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი  სააღმზრდელო დაწესებულება

750,0

0

750,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

750,0

0

750,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

04 02

ა.ა.ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის დაფინანსება

110,0

0

110.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

110,0

0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

1310,0

0

1310,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

1310,0

0

1310,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

553,5

0

553,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

553,5

0

553,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

190,0

0

190,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

190,0

0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

05 01 02

ა.ა.ი.პ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანის ხელშეწყობა

132,9

0

132,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

132,9

0

132,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

05 01 03

ა.ა.ი.პ ამბროლაურის საცურაო აუზის ხელშეწყობა

107.0

0

107.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

107.0

0

107.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

05 01 04

ა.ა.ი.პ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

123,6

0

123,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

123,6

0

123,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

589,7

0

589,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

589,7

0

589,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

400,0

0

400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

400,0

0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ა.ა.ი.პ ამბროლაურის  დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

69.0

0

69.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

69.0

0

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

48.0

0

48.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

48.0

0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 04

გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

12,0

0

12,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

12,0

0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა.ა.ი.პ. ტურისტული ცენტრი

60,7

0

60,7

 

ხარჯები

60,7

0

60,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

 05 03

ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი  ღონისძიებების დაფინანსება

166,8

0

166,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

166,8

0

166,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 01

კულტურის ღონისძიებები

80,0

0,0

80,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 02

ახალგაზრდულ და სპორტული ღონისძიებათა დაფინანსება

19,0

0

19,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

19,0

0

19,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 03

საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების ღონისძიება

1,8

0

1,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

1,8

0

1,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

   

 

 

 

 05 03 04

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები განათლების სფეროში

30,0

0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 05

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები კულტურისა და სპორტის სფეროში

20.0

0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20.0

0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 06

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური     პროგრამა

15,0

0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,0

0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 05 03 07

წოდების მინიჭება „უანგარო მზრუნველი“

1,0

0,0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

636,6

66,6

570,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

636,6

66,6

570,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,0

0

06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება

66,6

66,6

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

66,6

66,6

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა  სამედიცინო მომსახურების  პროგრამა

250,0

0

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

250,0

0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 01

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა  სამედიცინო მომსახურება (მედიკამენტური მკურნალობა)

50,0

0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 02

ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსება/თანადაფინანსება

60,0

0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

60,0

0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 03

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

35,0

0

35,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

35,0

0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 04

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

30,0

0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

30,0

0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 05

ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსება

55,0

0

55,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

55,0

0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 02 06

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა

20,0

0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

20,0

0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06  03

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამა

320,0

0

320,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

320,0

0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03  01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

50,0

0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

            0

06 03 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

50,0

0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6,5

0

6,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

6,5

0

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვთა)  ფინანსური დახმარება;

12,0

0

12,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

12,0

0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

   

0

0

0

   

 

 

 

06 03 05

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

50,0

0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 06

მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის) ოჯახების ფინანსური დახმარება;

60,0

0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

60,0

0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 07

მარჩენალდაკარგული (18 წლამდე ასაკის)  ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

16,5

0

16,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

16,5

0

16,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 08

უსახლკარო  ოჯახების  საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

12,0

0

12,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

12,0

0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 09

 მარტოხელა დედების (18 წლამდე ასაკის შვილი)  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

3,0

0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

3,0

0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

06 03 10

 სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანთა და  მეორე მსოფლიო  ომის  ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

9,0

0

9,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

9,0

0

9,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

06 03 11

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება

50,0

0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

06 03 12

100 წლისა და 100 წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

1,0

0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

ხარჯები

1,0

0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0,0

 10. 26/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 62 - ვებგვერდი, 28/12/2018 9. 26/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 59 - ვებგვერდი, 27/12/2018 8. 10/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 58 - ვებგვერდი, 12/12/2018 7. 24/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 27/08/2018 6. 11/07/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 13/07/2018 5. 18/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 48 - ვებგვერდი, 22/06/2018 4. 10/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 17/05/2018 3. 23/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 24/04/2018 2. 20/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 21/03/2018 1. 24/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 05 - ვებგვერდი, 26/01/2018
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.