ტექნიკური რეგლამენტის – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების“ დამტკიცების შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტის – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების“ დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 605
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020315
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
605
29/12/2017
ვებგვერდი, 12/01/2018
300160070.10.003.020315
ტექნიკური რეგლამენტის – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (12/01/2018 - 12/06/2019)

ტექნიკური რეგლამენტის – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების“ დამტკიცების შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №605

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტის – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესების“ დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის, ნარჩენების მართვის კოდექსისა  და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი – „ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტისა (მათ შორის, ცხოველური ნარჩენების) და მეორეული პროდუქტის, რომლებიც არ არის გამიზნული ადამიანის მიერ  მოხმარებისათვის, ჯანმრთელობისა და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების წესები“ (შემდგომში – წესი).
მუხლი 2
ბიზნესოპერატორი, რომელიც  მე-3 კატეგორიის მასალიდან აწარმოებს შინაური ბინადარი ცხოველის გადამუშავებულ საკვებს, ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს და აღიარებას 2018 წლის პირველი მაისიდან.
მუხლი 3
ამ  დადგენილებით დამტკიცებული წესით განსაზღვრულ ექსპლუატაციაში მყოფ მოქმედ წვის საამქროებზე წესის 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნები გავრცელდეს 2026 წლის პირველი სექტემბრიდან.
მუხლი 4
დადგენილება, ამ დადგენილების მე-2 მუხლის მხედველობაში მიღებით, ამოქმედდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
10. 17/10/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 407 - ვებგვერდი, 17/10/2023 9. 19/12/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 578 - ვებგვერდი, 20/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 8. 12/04/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 179 - ვებგვერდი, 12/04/2022 7. 20/12/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 593 - ვებგვერდი, 22/12/2021 6. 25/08/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 428 - ვებგვერდი, 27/08/2021 5. 02/06/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 256 - ვებგვერდი, 03/06/2021 4. 21/01/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 25/01/2021 3. 08/04/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 226 - ვებგვერდი, 09/04/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 2. 30/12/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 663 - ვებგვერდი, 31/12/2019 1. 12/06/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 278 - ვებგვერდი, 14/06/2019