,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016390
2
05/01/2018
ვებგვერდი, 11/01/2018
010250050.35.105.016390
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრისა და დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №2

2018 წლის 5 იანვარი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის  დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  თანამდებობის პირთა და  სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 17/11/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნეს ცვლილება:

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ პუნქტის „გ.ბ.“ ქვეპუნქტებისა და „დ“ პუნქტის „დ.ე.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 23-ე და 25-ე მუხლების, „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29  სექტემბრის №576 დადგენილების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 „დანართი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა და საშტატო ნუსხა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

     

რანგი

კატეგორია

საშტატო ერთეული

სარგო

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

2600

2600

3

 

მერის  მოადგილე

1

2500

2500

ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

5

II რანგი -  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

3

2000

6000

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

8

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1000

4000

9

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

1800

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

10

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

12

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

13

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

იურიდიული განყოფილება

14

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

16

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

17

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

19

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

20

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

21

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

22

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

23

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

24

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის და საპროტოკოლო საკითხთა განყოფილება

25

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

26

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

27

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

28

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

29

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

30

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

31

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

 

ადმინისტრაციული ერთეულები

 

32

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

53

1300

68900

სპეციალისტები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

/წარმომადგენლის ასისტენტი/

33

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

39

900

35100

 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

34

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

35

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

36

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

37

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

38

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

39

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

40

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

41

III რანგი

 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

შემოსულობებისა და ქონების აღრიცხვის განყოფილება

42

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

43

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

44

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

45

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

46

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ინფრასტრუქტურული პროგრამების მართვის განყოფილება

47

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

48

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

49

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

50

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  განყოფილება

51

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

52

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

53

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

54

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახური

55

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

56

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

57

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

58

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

ქონების მართვის განყოფილება

59

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

60

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

61

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

62

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ტრანსპორტის განყოფილება

63

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

64

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

65

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

დარგობრივი ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება

66

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

67

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილება

68

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

69

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

70

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

71

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

72

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

3

2000

6000

განათლების განყოფილება

73

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

74

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

75

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 ძეგლთა დაცვის განყოფილება

76

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

77

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

78

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ახალგაზრდულ და გენდერული თანასწორობის საქმეთა განყოფილება

79

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

80

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

81

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სპორტის განყოფილება

82

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

83

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

84

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

კულტურის განყოფილება

85

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

86

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

87

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახური

88

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

89

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

90

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

91

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

92

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

93

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

სოციალური დაცვის განყოფილება

94

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

95

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

96

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

97

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური

98

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

99

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

100

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

101

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

9

1300

11700

102

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

103

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

1800

საორგანიზაციო განყოფილება

104

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

105

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

106

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

107

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

108

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

109

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

არქიტექტურის განყოფილება

110

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

111

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

112

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

113

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

114

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

შიდა აუდიტის განყოფილება

115

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

116

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

ინსპექტირების განყოფილება

117

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

118

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

შესყიდვების სამსახური

119

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

120

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

121

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

122

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

123

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

2000

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

124

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

125

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

126

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

127

II რანგი -  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

128

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

129

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

130

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

131

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვისა, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

132

II რანგი -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

133

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

134

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე, აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის პირველი  იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.