„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 02
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.117.016371
02
17/01/2018
ვებგვერდი, 22/01/2018
010250050.35.117.016371
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №02

2018 წლის 17 იანვარი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 05/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.117.016352) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმისწარმოების ინსტრუქცია“ დანართ №1-ის შესაბამისად.“;

გ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2

დამტკიცდეს „ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ორგანოების უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელი“ დანართ №2 -ის შესაბამისად.“;

დ) დადგენილების დანართ №1-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმისწარმოების  ინსტრუქცია“;

ე) დადგენილების დანართ №1-ის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის (შემდგომში  – მუნიციპალიტეტის) ორგანოების საქმისწარმოების  ინსტრუქცია (შემდგომში – ინსტრუქცია) განსაზღვრავს საქმისწარმოების ორგანიზებას და მისი მიზანია მუნიციპალიტეტში საქმისწარმოებასა და დოკუმენტბრუნვასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მოწესრიგება.“;

ვ) დადგენილების დანართ №1-ის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დგება ტიპობრივი სახის საქმეთა ნომენკლატურა, „მუნიციპალიტეტის ორგანოების უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელით“ დადგენილი დოკუმენტების ტიპების მიხედვით.“;

ზ) დადგენილების დანართ №2-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ორგანოების უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელი“;

თ) დადგენილების დანართ №2-ის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

ეს ტაბელი ადგენს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების უნიფიცირებული ფორმების დარგობრივი ტაბელის დოკუმენტების სახეებსა და მათი გაფორმების სტანდარტებს.“;

ი) დადგენილების დანართ №2-ის მეორე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს „დ1“ ქვეპუნქტი:

„დ1) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ბრძანება;“;

კ) დადგენილების დანართ №2-ის მეორე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ1“ და  „ვ2“ ქვეპუნქტები:

„ვ1) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 31 პუნქტით გათვალისწინებული ბრძანება;

2) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 32 პუნქტით გათვალისწინებული განკარგულება.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიასლან საგანელიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.