„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.35.132.016351
3
18/01/2018
ვებგვერდი, 25/01/2018
310150000.35.132.016351
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №3

2018 წლის 18 იანვარი

ქ. ბათუმი

 

„თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო :


მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მა­რე­გულირებელი ნორმების – ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავ­ტო­მანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში (საქ­ა­რ­თ­ველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი – www.matsne.gov.ge, 03/11/2010, სა­რეგისტრაციო კოდი: 310150000.35.132.016008) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, დადგინდეს ავტომანქანების პარკი­რე­ბის მარეგულირებელი ნორმები – ავტომანქანების პარ­კი­რების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესები.“;

ბ) დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პარკირების ორგანიზებას ახორციელებს მერია ან მე­სამე პირი წინა­მდებარე წესის შესაბამისად.

2. მერიის მიერ პარკირების ორგანიზება გულისხმობს:

ა) პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილების განსაზღვრის, პარკირების საერთო ადგილებზე ავტომანქანების დგომის წესების დადგენას (მართებული დგომა, 90-გრა­­­დუ­სიანი დგომა ან/და 45-გრადუსიანი დგომა);

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე ავტომანქანების პარკირების მთლიანად ან ნაწილობრივი შეზღუდვის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას;

გ) პარკირების სპეციალურ ადგილებზე ცალკეული ავტომანქანის პარკირებისათვის გარკვეული მოთხოვნების შემუშავებას და საკრებულოს მიერ დასამტკიცებლად წარდგენას;

დ) პარკირების ადგილებით სარგებლობისათვის საფასურის განსაზღვრას და საკრე­ბულოს მიერ დასამტკიცებლად წარდგენას, თუ პარკირების საფასურის ამოღებას ახდენს მერია;

ე) პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემის საფასურის განსაზღვრას და საკრე­ბულოს მიერ დასამტკიცებლად წარდგენას;

ვ) პარკირების ადგილებით სარგებლობისათვის დაწესებული საფასურის ამოღებას, თუ აღნიშნულ ადგილებში პარკირების ორგანიზების უფლება გადაცემული არ აქვს მესამე პირს;

ზ) პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემის თაობაზე შესაბამისი ხელშეკრუ­ლებების, ასევე მათში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე შეთანხმებების მომზადებას და აღმასრულებელი ორგანოსადმი ხელმოსაწერად წარდგენას;

თ) კონტროლის განხორციელებას ხელშეკრულების მხარის მიერ სააუქციონო და სახელშეკრულებო პირობების განხორციელებაზე, ამ მიზნით ხელშეკრულების მხარი­სათ­ვის ხელშეკრულებიდან (ოქმიდან) გამომდინარე გაფრთხილებებისა და სხვა შეტყო­ბინე­ბე­ბის გაგზავნას, ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების მიზნით ხელშეკ­რულების მხარისათვის დამატებითი ვადების დაწესებას, ხელშეკრულების მხარის მიერ სააუქციონო და სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისას პირგასამტეხლოს დაკისრების ან/და დად­გე­ნილი წესით მისგან გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას, მუნი­ციპალიტეტის მხრიდან ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის საკითხის განხილვას და აღმასრულებელი ორგანოსადმი ხელმოსაწერად შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექ­ტის წარდგენას, პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემის თა­ო­ბაზე ხელშეკ­რუ­ლებით გათვალისწინებული სხვა უფლებებისა და მოვალეობების განხორ­ციელებას;

ი) მოძრაობის უსაფრთხოებისა და სხვა ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური თუ იურიდიული პირების ან/და კერძო სამართლის სხვა სუბიექტების საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე პარკირების საერთო ადგილის მოწყობის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას, თუ პარკირების ადგილებით სარგებლობისათვის ხდება საფასურის დაწესება, პარკირების საერთო ადგილების მოწყობის ესკიზური პროექტის შეთანხმებას, პარკირების საერთო ად­გილების შეთანხმებული ესკიზური პროექტის შესაბამისად კეთილმოწყობისათვის ვადების განსაზღვრას;

კ) მოძრაობის უსაფრთხოებისა და სხვა ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური თუ კერძო სამართლის იური­დიუ­ლი პირების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე პარკირების სპეციალური ად­გი­ლის მოწყობის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას, პარკირების სპეციალური ადგილების მოწყობ­ის ესკიზური პროექტის შეთანხმებას, პარკირების სპეციალური ადგილების შე­თანხმე­ბული ესკიზური პროექტის შესაბამისად კეთილმოწყობისათვის ვადების გან­საზღვ­რას;

ლ) პარკირების ორგანიზების უფლების სასყიდლიანი ფორმით პირდაპირი გან­კარგ­ვის წესით განკარგვაზე გადაწყვეტილების მიღებას და შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექტის აღმასრულებელი ორგანოსადმი წარდგენას;

მ) პარკირების ორგანიზების უფლების სასყიდლიანი ფორმით აუქციონის წესით გან­კარგვაზე გადაწყვეტილების მიღებას, სააუქციონო პირობების შემუშავებას და შესაბა­მისი სამართლებრივი აქტის პროექტის აღმასრულებელი ორგანოსადმი წარდგენას;

ნ) პარკირების ორგანიზების უფლების წინამდებარე წესით გათვალისწინებული პირებისათვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას, რაც გაიცემა წერილის სახით;

ო) პარკირების ადგილების შესაბამისი საცნობარო და საინფორმაციო ნიშნებით აღ­ჭურვას, პარკირების ადგილებზე სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვის უზრუნ­ველყოფას, თუ არ ხდება პარკირების ორგანიზების უფლების მესამე პირისათვის გადაცემა;

პ) საქართველოს კანონმდებლობითა და წინამდებარე წესით გათვალისწინებული სხვა უფლება-მოვალეობების განხორციელებას.“;

გ) დადგენილების 221 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 221. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასაცავი პირებისა და დაც­ვის ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის საჭირო ქმედებების გან­ხო­რ­ციე­ლების საკითხები

1. პარკირების ორგანიზების განმახორ­ციე­ლე­ბელი მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძ­ნე­ბული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო დაცვის სპეცია­ლური სა­მ­სახუ­რის მოთხოვნის საფუძ­ვე­ლზე საქა­რ­თველოს კანონმდებლობით განსაზღვ­რული დასა­ცავი პირებისა და დაც­ვის ობიექ­ტების უსაფ­რ­თ­ხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ახორ­ციელებს ავტომანქანების სახელმ­წიფო დაცვის სპეციალური სა­მ­სახურის მიერ მი­თითებულ უახლო­ესი პარკირების ად­გილ­ზე გადაყვანას. თუ შეუძ­ლებელია უახლოესი პარ­კირების ადგილზე გადაყვანა, მაშინ ავტომანქანის გადაყ­ვანა ხორციელდება სპეციალურ დაცულ სად­გომ­ზე.

2. ამ მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში ავტომანქანების გადაყვანას პარკირების ორგანიზების განმახორ­ციე­ლე­ბელი მუნი­ციპალიტეტის მიერ დაფუძ­ნე­ბული კერძო სამარ­თ­ლის იური­დიული პირი ახორ­ციე­ლებს უსასყიდლოდ.

3. ამ მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესა­კუთ­რე (მოსარ­­გებლე) თავისუფ­ლ­დება ავტოსატრანს­პორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სად­გომზე გა­დაყ­ვანისა და შენახ­ვის საფასურის გადახდისაგან.

4. ამ მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში ავტომანქანების სპე­ცი­ალურ დაცულ სად­­გომ­­ზე გადაყვანისას პარკირების ორგანიზების განმახორ­ციე­ლე­ბელი მუნიცი­პალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართ­ლის იური­დიული პირი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ აც­ნო­­ბოს საპატ­რუ­ლო პოლიციას.

5. ამ მუხლით განსაზღვრული რეგულაციები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როცა ადგილი აქვს პარკირების წესების დარღვევას და მოცემული დარღვევისათვის გათვალის­წი­ნე­ბულია ავტომანქანის სპე­ცი­ალურ დაცულ სად­გომ­ზე გადაყვანა.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულიკო თებიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.