ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010320010.35.132.016354
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6
18/01/2018
ვებგვერდი, 23/01/2018
010320010.35.132.016354
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/01/2018 - 16/03/2018)

 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №6

2018 წლის 18 იანვარი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ და „დ.ე“  ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-19 მუხლის, 34-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №24 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010320010.35.132.016328, გამოქვეყნების თარიღი: 30/06/2017).


 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულიკო თებიძედანართი


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

 

 

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის

რაოდენობა

თანამდებობრივი

სარგო (ლარი)

1

მერი

1

4500

2

ვიცე-მერი

1

3600

3

მერის მოადგილე

1

3400

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

 

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის უფროსი

1

2900

5

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის უფროსის მოადგილე

1

2200

 

იურიდიული განყოფილება

 

6

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

1

1400

8

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

5

1300

 

მატერიალური და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

9

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

11

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

საქმისწარმოების  განყოფილება

 

12

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

13

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1400

14

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

9

1300

15

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

7

1000

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

16

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

17

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

18

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

19

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

20

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

21

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

მოქალაქეთა მიღების, ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების განყოფილება

 

22

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

23

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

24

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

პროტოკოლის  განყოფილება

 

25

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

26

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

27

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

შესყიდვების განყოფილება

 

28

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

29

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

30

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

 

31

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

32

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

ბიუჯეტის დაგეგმვის და სახაზინო განყოფილება

 

33

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

34

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

35

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

36

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება

 

37

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

38

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1400

39

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

შემოსავლების  განყოფილება

 

40

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

41

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების

მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური

 

42

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

43

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

44

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

ქონების მართვისა და განკარგვის განყოფილება

 

45

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

46

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

47

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

48

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების საკითხთა განყოფილება

 

49

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

50

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

 

საერთაშორისო ურთიერთობის, საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

 

51

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

52

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

გარე ვაჭრობის განყოფილება

 

53

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

54

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

55

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

საქალაქო ტრანსპორტის განყოფილება

 

56

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

57

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  სამსახური

 

58

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

59

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

 

განათლებისა და კულტურის განყოფილება

 

60

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

61

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

62

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილება

 

63

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

64

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1400

65

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

66

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური

 

67

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

68

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

69

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

 

70

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

71

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

11

1300

72

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

საქალაქო ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

73

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

74

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

75

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

1000

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური

 

76

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

77

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

78

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე (მთავარი არქიტექტორი)

1

2200

79

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მხატვარი)

1

1400

80

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

1

1300

 

ნებართვების გაცემის განყოფილება

 

 

81

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

82

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

83

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი

1

1300

 

ქალაქგეგმარებისა და ურბანული განვითარების განყოფილება

 

 

84

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

85

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

86

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახური

 

 

87

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

88

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

89

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

90

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

91

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

92

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

10

1300

93

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

7

1000

 

ადმინისტრაციული  ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

94

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

95

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

96

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

1000

97

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

 

98

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

99

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

100

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

 

 

101

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

102

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

103

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

სოციალური დაცვისა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილება

 

 

104

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

105

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

106

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

 

სანიტარიული ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

107

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

108

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

109

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

110

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

 

მობილიზაციის  განყოფილება

 

111

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

112

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

113

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

1000

 

პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

 

114

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

115

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

 

116

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი

1

2900

117

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

 

შიდა აუდიტის განყოფილება

 

118

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

119

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1400

120

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

ინსპექტირების  განყოფილება

 

121

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

1

2000

122

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

ჯამი

217

 

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.