„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010260040.35.166.016378
11
17/01/2018
ვებგვერდი, 22/01/2018
010260040.35.166.016378
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2018 წლის 17 იანვარი

ქ. გურჯაანი

 

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის   №68 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ.“ პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების   შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგენილებაში („www.matsne.gov.ge“, 27/12/2017, 010260040.35.166.016365) შეტანილ იქნეს   შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“;

2. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები დანართის შესაბამისად;“.

3. პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები“;.

4. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართში მოცემული ცხრილი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია 2018 წლის 1 თებერვლიდან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგია შაოშვილი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა

და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები


შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობათა დასახელება

რანგი

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

 

1

 - მერი

 

1

2650

2

 - მერის პირველი მოადგილე

 

1

1800

3

 - მერის მოადგილე

 

1

1700

4

მერის წარმომადგენელი - ქ. გურჯაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

5

მერის წარმომადგენელი - ს. ვაჩნაძიანისა და ს. კახიფარის 

ადმინისტრაციული ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

6

მერის წარმომადგენელი - ს. კალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

7

მერის წარმომადგენელი - ს. შაშიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

8

მერის წარმომადგენელი - ს. ვაზისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

9

მერის წარმომადგენელი - ს. მუკუზნისა და ს. ზეგაანის ადმინისტრაციულ

ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

10

მერის წარმომადგენელი - ს. ველისციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

11

მერის წარმომადგენელი - ს. ახაშნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

12

მერის წარმომადგენელი - ს. ჩუმლაყისა და ყიტაანის ადმინისტრაციულ

ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

13

მერის წარმომადგენელი - ს. გურჯაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

14

მერის წარმომადგენელი - ს. ჭანდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

15

მერის წარმომადგენელი - ს. ძირკოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

16

მერის წარმომადგენლი ს. ვეჯინის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

17

მერის წარმომადგენელი - ს. კოლაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

18

მერის წარმომადგენელი - ს. ბაკურციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

19

მერის წარმომადგენელი - ს. კარდენახის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

20

მერის წარმომადგენელი - ს. ჩალაუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

21

მერის წარმომადგენელი - ს. მელაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

22

მერის წარმომადგენელი - ს. კაჭრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

23

მერის წარმომადგენელი - ს. ზემო კაჭრეთის ადმინისტრაციულ

ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

24

მერის წარმომადგენელი - ს. ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

25

მერის წარმომადგენელი - ს. ნანიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

26

მერის წარმომადგენელი - ს. არაშენდის, დარჩეთის, ქოდალოს, ზიარისა

და ფხოველის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

27

მერის წარმომადგენელი - ს. ჭერემის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მეოთხე რანგი, პირველი

კატეგორია

1

1100

28

 ადმინისტრაციული სამსახური

 

60

 

 

 - სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

ადამიანური რესურების მართვის განყოფილება

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი- საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - ადამიანური რესურების მართვის საკითხებში

 მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

 1

 700

ბ.

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

 - უფროსი სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

 

- უფროსი სპეციალისტი სამოქალაქო-საგანგებო სიტუაციებისა

და თავდაცვის საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

650

გ.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - პრესასთან, მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი- კომპიუტერული ტექნიკისა და

ქსელური მომსახურების დარგში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

650

 დ.

მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის კოორდინაციის განყოფილება

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

 - უფროსი სპეციალისტი - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან

ურთიერთობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 - უმცროსი სპეციალისტი - ქ. გურჯაანის ადმინისტრაციულ

ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

6

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ვაჩნაძიანისა და სოფელ კახიფარის

ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ კალაურის ადმინისტრაციულ

ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ შაშიანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ვაზისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ მუკუზნისა და სოფელ ზეგაანის

ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ველისციხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ახაშნის ადმინისტრაციულ

ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ჩუმლაყისა და სოფელ ყიტაანის

ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ გურჯაანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

4

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ჭანდრის ადმინისტრაციულ

ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ძირკოკის ადმინისტრაციულ

ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

1

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ვეჯინის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ კოლაგის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

1

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ბაკურციხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ კარდენახის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ჩალაუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

1

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ მელაანის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ კაჭრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

2

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ზემო კაჭრეთის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

1

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ ჯიმითის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

1

400

 

- უმცროსი სპეციალისტი - სოფელ არაშენდის, სოფელ ქოდალოს, სოფელ დარჩეთის, სოფელ ზიარისა და სოფელ ფხოველის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში

მეოთხე რანგი, მეორე კატეგორია

4

400

29

შიდა აუდიტის სამსახური

7

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

ინსპექტირების განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

 

უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

2

700

ბ.

კონტროლის განყოფილება

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

 

უფროსი სპეციალისტი - კონტროლის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

2

700

30

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

8

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

 პირველი რანგი

1

1500

 

- უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

4

650

 

- უფროსი სპეციალისტი - გენდერული თანასწორობისა და შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - გენდერული თანასწორობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

31

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

12

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

 

უფროსი სპეციალისტი - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და რეზერვისტთა მობილიზაციის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და რეზერვისტთა მობილიზაციის საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

5

650

 

- უფროსი სპეციალისტი- რეზერვისთა აღრიცხვისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

2

650

 

 - უფროსი სპეციალისტი - წვევამდელთა აღრიცხვისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

2

650

 

- უფროსი სპეციალისტი - საქმისწარმოების საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

650

32

ეკონომიკის სამსახური

 

14

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

ქონების მართვისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - ქონებისა და მიწის მართვის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობის და გარემოს დაცვის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი- ქონების მართვის, ეკონომიკისა და ინვესტიციების მოზიდვის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

ბ.

შესყიდვების განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - შესყიდვების საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

გ.

საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტების და ტურიზმის განვითარების განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - საგარეო ურთიერთობებისა და ტურიზმის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

2

700

33

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

11

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

 ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

 მეორე რანგი

1

1200

- უფროსი სპეციალისტი - ადგილობრივი გადასახადებისა და

მოსაკრებლების ადმინისტრირებისა და მერიიის სამსახურების

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 - უფროსი სპეციალისტი- ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

ბ.

 სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - ხაზინის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

4

700

 - უფროსი სპეციალისტი - ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

2

700

34

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

8

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

 

 - უფროსი სპეციალისტი - ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

2

700

 ა.

კულტურისა და განათლების განყოფილება

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - კულტურისა და განათლების დარგში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

 - უფროსი სპეციალისტი - კულტურის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

35

 იურიდიული სამსახური

 

12

 

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

იურიდიული განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

ბ.

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

 

 

 

 

 

 - განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

- უფროსი სპეციალისტი - ეკონომიკის განვითარების, ადგილობრივი შემოსავლების ადმინისტრირებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

- უფროსი სპეციალისტი - მშენებლობის ნორმების კონტროლის, მუნიციპალიტეტის იერსახეზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, გარე ვაჭრობაზე და მიწათსარგებლობის წესების დაცვის ზედამხედველობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

4

700

- უფროსი სპეციალისტი - მუნიციპალიტეტის იერსახეზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, გარე ვაჭრობაზე და მიწათსარგებლობის წესების დაცვის ზედამხედველობის საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

650

36

 ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

12

 

 

- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი -მაღალი მმართველობითი დონე

პირველი რანგი

1

1500

ა.

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული

ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

 

650

 

- უფროსი სპეციალისტი - კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

 

 

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - მშენებლობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

 

 

700

ბ.

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

 

 

 

- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე

მეორე რანგი

1

1200

 

- უფროსი სპეციალისტი - გზებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

3

700

 

- უფროსი სპეციალისტი - გზებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში

მესამე რანგი, მეორე კატეგორია

1

650

 

- უფროსი სპეციალისტი - მშენებლობის საკითხებში

მესამე რანგი, პირველი კატეგორია

1

700

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.