,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 210020010.35.136.016264
44
18/01/2018
ვებგვერდი, 23/01/2018
210020010.35.136.016264
,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №44

                  2018 წლის 18 იანვარი

                       დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი “ 63-ე მუხლის საფუძველზე,  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1. "ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 26 იანვრის №1 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.

განისაზღვროს მოსაკრებლების შემდეგი ოდენობა:

ა) მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის:

ა.ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს, კურორტ ,,ბეშუმი “ და კურორტ ,,გოდერძი “ ტერიტორიაზე ახალი მშენებლობისას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართის 1 კვ.მ.-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე 0.50 ლარი;

ა.ბ.) დაბა ხულოს, კურორტ ,,ბეშუმი “ და კურორტ ,,გოდერძი “ ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ახალი სართულ(ებ)ის დაშენების, ან არსებული სართულ(ებ)ის დემონტაჟისას, დაშენებული ან/და დემონტირებული ერთი სართულის ფართობის (გარე პერიმეტრიდან) 1 კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე 0.50 ლარი;

ა.გ) დაბა ხულოს, კურორტ ,,ბეშუმი “ და კურორტ ,,გოდერძი “ ტერიტორიაზე  არსებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის შეცვლისას (ნებისმიერი სართულის) დამატებული განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე 0.50 ლარი;

ა.დ.) ექსტერიერის  (შენობის     ფასადის,     სახურავის)     არქიტექტურული     ნაწილების /ელემენტების გაბარიტების ან/და არქიტექტურული ნაწილების/ელემენტების, კონსტრუქციების, ტექნიკური საშუალებების დამატება/მოკლების, ასევე, ფასადის მასალისა და ფერის შეცვლისას რეკონსტრუირებული საანგარიშო ზედაპირის ფართობის (სახურავის რეკონსტრუქციისას მისი ფუძის ფართობის) 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით;

ა.ე) შენობის ინტერიერში  ან/და ექსტერიერში მზიდ  კონსტრუქციაში ღიობის გამოჭრისას ღიობის ფართობის 1კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით;

ა.ვ) ქსელების  რეკონსტრუქციის დროს  რეკონსტრუირებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1/5-ის 1კვ.მ-ზე 1 (ერთი) ლარის ოდენობით;

ა.ზ) დემონტაჟის დროს დემონტაჟს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით;

ა.თ) დროებითი შენობა-ნაგებობის მონტაჟი/განთავსების დროს შენობა-ნაგებობის განაშენიანების ფართობის 1 კვ.მ-ზე 0.5 ლარის ოდენობით;

ა.ი)  ხაზობრივი  ნაგებობის  მშენებლობის  დროს  ნაგებობის  ერთ  გრძივ  მეტრზე  1  (ერთი)ლარის ოდენობით;

ა.კ) ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოს, კურორტ ბეშუმის და კურორტ გოდერძის ტერიტორიაზე სამრეწველო ობიექტის ახალი მშენებლობისას სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართის 1 კვ.მ-ზე 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით;

ა.ლ) ,,მი- ახალც აავტბი ლო გზ ,,ზო თი-ლოის კვემიმდე არე იტ ორ აზე ( უთ ი ზოლი), გა ურ რტ გოიტ ორ ა, აზოგივ ბიბი ლო-რ რუიი ნე ლი როტი გათისწინე ლი   გაენნები რთ 1 კვ . - ზე 1 ( თი) ლარი, ლო ცხო ლი ახბის ათ , არე ბი გობის ათავსბის ათვი 0.50 ლარი;

ა. ) თხ აში, თუ ა-ბი სტ რუ სტ უქციი ს რაიმ ახრთ ულ , აშ ნები გა დე ხოლოდ თი ახ ს რსტიის ასენ ლი ნე ლობი ს ო , ათგ რო ტი ა;

) ული იტ ორიი უფთა ლი:

.ა) ახ ული ტეიტ ორიი   ფთა ლი რთ ულ ახ 0 .20 ლარი, ლო ურ ული ის , ზაციის ესბის ათვი ამ ენბიმის . .

2. დადგენილებით დამტკიცებული  ,,დანართი  1“-ის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურს;“ .

3. დადგენილებით დამტკიცებული ,,დანართი 1“-ის მე-5   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მოსაკრებლისაგან გათავისუფლებულია სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების/ბინების ან/და დამხმარე სათავსოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.“.


მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.