„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.117.016375
06
24/01/2018
ვებგვერდი, 26/01/2018
010260020.35.117.016375
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2018 წლის 24 იანვარი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/11/2017 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.117.016343) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების, „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:“;

 ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძედანართი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხ

 

თანამდებობათა დასახელება

 

თანამდებობრივი სარგო

რანგირება

რიცხოვნობა

(ლარი)

1

 

მერიის თანამდებობის პირები

3

 

 

 

მერი

1

2800

 

 

მერის პირველი მოადგილე

1

2550

 

 

მერის მოადგილე

1

2400

 2

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური

54

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

მეორე რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1

1200

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

850

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1

850

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ველევის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

იწის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ცახის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

წესის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

 

 

ხოტევის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

მესამე რანგი

მერის წარმომადგენელი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

500

3

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო  სამსახური

8

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბიუჯეტო განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბუღალტრო აღრიცხვისა და სახაზინო განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

4

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

7

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კეთილმოწყობის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

5

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური

10

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

800

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სანებართვო განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

6

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

9

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

მეოთხე  რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

750

7

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური  და ჯანდაცვის სამსახური

6

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული -ჯანდაცვის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

8

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

7

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

9

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

5

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინსპექტირების  განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

10

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

5

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

11

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული -   შესყიდვების სამსახური

4

 

 

პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

 

მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება

 

 

 

მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.