ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/02/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 05/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.160.016449
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
01/02/2018
ვებგვერდი, 08/02/2018
010260020.35.160.016449
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (08/02/2018 - 13/02/2018)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13

2018 წლის 1 თებერვალი

ქ. რუსთავი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ.ბ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტის,  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 120-ე მუხლის,  „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლების  შესაბამისად და „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 18 იანვრის №;84 ბრძანების, „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის  გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 18 იანვრის №85 ბრძანების გათვალისწინებით,  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს, „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №10 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 17/01/2018,010260020.35.160.016446).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 5 მარტიდან.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

რანგი

 თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

ქალაქ რუსთავის მერია

1

 

მერი

1

4500

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

4000

3

 

მერის  მოადგილე

2

3750

4

III

მერის წარმომადგენელი -პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

10

1500

მერიის აპარატი

5

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

6

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

იურიდიული განყოფილება

7

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

8

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

9

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

საორგანიზაციო განყოფილება

10

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

11

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

12

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

13

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

14

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

15

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

39

750

სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

16

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

17

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

10

800

 ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

19

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

 ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილება

20

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილება

21

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

22

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

23

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

700

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

24

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

25

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ქონების მართვის განყოფილება

26

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

27

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

28

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

29

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

30

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

31

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

32

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

33

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2300

34

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

1800

გაწვევის განყოფილება

35

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

36

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

37

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

650

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

38

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

39

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

650

სამობილიზაციო განყოფილება

40

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

41

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

650

შიდა აუდიტის სამსახური

42

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

43

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

44

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

45

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება

46

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

47

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1100

 ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახური

48

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

49

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

50

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

51

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

800

52

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

53

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

 ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

54

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

55

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

6

800

56

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

750

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

57

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

58

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

2

2000

 ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

59

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

60

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

61

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

62

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

63

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

64

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

65

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

66

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

67

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

68

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახური

69

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

70

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

71

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

72

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

73

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

74

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

75

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

76

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

77

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

900

78

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

79

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

80

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

81

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

82

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

83

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური

84

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

არქიტექტურის განყოფილება

85

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

86

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

87

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

900

88

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

89

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

90

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

91

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

92

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

93

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 ჯანდაცვის,  სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების  სამსახური

94

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

95

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

 სოციალური მომსახურების განყოფილება

96

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

97

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

98

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

 ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

99

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

100

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

101

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილება

102

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

103

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

 

 

 

სულ 225

 

 


24. 23/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 26/12/2022 23. 25/11/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 282 - ვებგვერდი, 26/11/2021 22. 17/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 224 - ვებგვერდი, 18/12/2020 21. 03/12/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 222 - ვებგვერდი, 04/12/2020 20. 25/11/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 220 - ვებგვერდი, 26/11/2020 19. 22/07/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 208 - ვებგვერდი, 23/07/2020 18. 30/06/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 200 - ვებგვერდი, 30/06/2020 17. 20/03/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 183 - ვებგვერდი, 23/03/2020 16. 22/01/2020 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 169 - ვებგვერდი, 23/01/2020 15. 20/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 166 - ვებგვერდი, 24/12/2019 14. 15/10/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 141 - ვებგვერდი, 16/10/2019 13. 26/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 137 - ვებგვერდი, 27/09/2019 12. 21/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 131 - ვებგვერდი, 23/08/2019 11. 09/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 125 - ვებგვერდი, 13/08/2019 10. 21/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 113 - ვებგვერდი, 22/05/2019 9. 08/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 90 - ვებგვერდი, 10/01/2019 8. 24/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 79 - ვებგვერდი, 26/12/2018 7. 05/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 75 - ვებგვერდი, 06/12/2018 6. 21/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 65 - ვებგვერდი, 24/08/2018 5. 21/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 25/06/2018 4. 08/05/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 16/05/2018 3. 13/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 17/04/2018 2. 23/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 01/03/2018 1. 13/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 15/02/2018